Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

50 rokov Kaufland v Európe

Ako plynul čas

Prvý Kaufland bol otvorený už v roku 1968 v Nemecku. Odvtedy pribudlo vyše 1 200 predajní, z toho 65 na Slovensku. Za dlhé roky prešiel Kaufland mnohými zmenami, pričom v centre pozornosti bola férová kooperácia s dodávateľmi a zodpovedný výber produktov. Často pochádza napríklad ovocie a zelenina z priľahlých regiónov, čo podporuje lokálnych farmárov. Sortiment podlieha starostlivému výberu a pravidelným kontrolám. U nás si môžete vybrať absolútnu čerstvosť za výhodnú cenu.

Veľká súťaž o skvelé ceny pre vás. Ako sa zapojíte?

Nakúpte v Kauflande od 11.1. do 21.3.2018 a za každých 15 eur nákupu dostanete pri pokladni žreb. Po zotretí stieracej plochy na žrebe nájdete súťažný kód. Odošlite ho aj s vašimi údajmi cez súťažný formulár a ste v žrebovaní!

Súťaž je rozdelená do 5 súťažných kôl. V každom kole hráte o:

  • 10 x osobný automobil Opel Crossland X
  • 50 x nákupnú poukážku do Kauflandu v hodnote 150 eur

Najbližšie žrebovanie sa uskutoční 25.1.2018. Šťastných výhercov vyžrebuje speváčka Ema Drobná.

1. súťažné kolo trvá do

  • Zadajte súťažný kód zo žrebu:

    Môžete zadať iba jeden súťažný kód.
Oslovenie

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava 3, IČO: 35 790 164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 11.1.2018  do 21.3.2018 súťaž s názvom „50 rokov Kaufland v Európe“ (ďalej len „súťaž“).
2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.
4. Súťažiacim sa  môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „zákazník“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.
PRIEBEH SÚŤAŽE
5. Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 11.1. do 21.3.2018  vrátane uskutoční a zaplatí v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike nákup v hodnote minimálne 15,00 € (slovom: pätnásť eur ) vrátane DPH (rozhodujúca je celková cena nákupu uvedená na príslušnom pokladničnom bloku), obdrží 1 (jeden) súťažný stierací žreb (ďalej aj ako „žreb“ alebo „stierací žreb“)  za každých 15,00 € tohto nákupu (napr. pri hodnote nákupu od 15,00 € vrátane DPH do 29,99 € vrátane DPH obdrží jeden stierací žreb, pri hodnote nákupu 30,00 € vrátane DPH do 44,99 € vrátane DPH obdrží dva stieracie žreby, atď.). Stierací žreb mu vydá obsluha pokladne po zaplatení ceny nákupu.
6. Za nákup sa považuje množina tovaru zúčtovaná na jednom pokladničnom bloku.
7. Po zotretí stieracej plochy na stieracom žrebe nájde súťažiaci unikátny kód, ktorým sa môže zapojiť do súťaže o výhry a to tak, že si otvorí stránku www.kaufland.sk/50rokov a prostredníctvom on-line súťažného formulára odošle unikátny kód zo stieracieho žrebu. On-line formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – oslovenie, meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, obec a  telefónne číslo a nepovinný kontaktný údaj – e-mail. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže o výhry v zmysle bodu 7, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Kontaktné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec môžu byť usporiadateľom spracované a zverejnené v plnej alebo skrátenej forme.
ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ÚČASTI A ŽREBOVANIA
8. Ak súťažiaci odošle unikátny kód, ktorý nájde po zotretí stieracej plochy na stieracom žrebe prostredníctvom on-line súťažného formulára na stránke www.kaufland.sk/50rokov, vstupuje do súťaže (žrebovania) o výhry.
9. Počet odoslaných unikátnych kódov jedným súťažiacim nie je obmedzený a závisí iba od množstva stieracích žrebov, ktoré zákazník získa v zmysle bodu 5. Jeden unikátny kód je platný len pre jedno odoslanie  v zmysle bodu 7 štatútu.
10. Súťaž je rozdelená do 5 súťažných kôl:
1. súťažné kolo prebieha od 11.1. do 24.1.2018
2. súťažné kolo prebieha od 25.1. do 7.2.2018
3. súťažné kolo prebieha od 8.2. do 21.2.2018
4. súťažné kolo prebieha od 22.2. do 7.3.2018
5. súťažné kolo prebieha od 8.3. do 21.3.2018
Jednotlivé žrebovania o výhry sa uskutočnia v dňoch 25.1.2018 – pre prvé súťažné kolo, 8.2.2018 – pre druhé súťažné kolo, 22.2.2018 – pre tretie súťažné kolo, 8.3.2018 – pre štvrté súťažné kolo a 22.3.2018 – pre piate súťažné kolo v sídle usporiadateľa. Žrebovať budú slovenské osobnosti vopred určené usporiadateľom. Žrebovanie o osobné automobily sa uskutoční za prítomnosti notára. O tomto žrebovaní bude spísaná notárska zápisnica.
11. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyžrebuje v jednotlivých súťažných kolách nasledovné výhry:
A/ 25.1.2018: 50 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 150 €
                          10 x osobný automobil zn. Opel Crossland X
B/ 8.2.2018: 50 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 150 €
                         10 x osobný automobil zn. Opel  Crossland X
C/ 22.2.2018: 50 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 150 €
                         10 x osobný automobil zn. Opel Crossland X
D/ 8.3.2018: 50 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 150 €
                         10 x osobný automobil zn. Opel  Crossland X
E/ 22.3.2018: 50 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 150 €
                          10 x osobný automobil zn. Opel  Crossland X
 (ďalej v texte aj ako „výhry“)
Žrebovanie o výhry prebehne v poradí 11 A/ až 11 E/ zo žrebov, ktoré boli zaregistrované do jednotlivých žrebovaní  (žreb zaregistrovaný najneskôr v deň predchádzajúci tomu – ktorému žrebovaniu ). V prípade, že súťažiaci vyhrá niektorú výhru v jednotlivom žrebovaní, nie je ďalšia účasť na tomto príslušnom žrebovaní o výhry pre tohto súťažiaceho (výhercu) možná, súťažiaci nie je vylúčený z ďalších žrebovaní v ďalších kolách. Výhry prezentované usporiadateľom na stieracom žrebe sú ilustračné.
Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.
12. Výhercovia výhier budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa príslušného žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.
13 . Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 12 výlučne telefonický kontakt. Ak sa počas troch pokusov (telefonátov) nepodarí výhercu telefonicky kontaktovať, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.
14. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 13, alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 13, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.
15. Všetky výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu preukázanie sa výherným žrebom v prípade výhry, ako aj právo výhru neodovzdať, pokiaľ sa vyžrebovaný výherca nepreukáže výherným žrebom. V takom prípade zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.
16. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.
17. Výhru podľa bodu 11 A/ až 11 E/ - osobné automobily odovzdajú osobne zástupcovia usporiadateľa v sídle usporiadateľa alebo na inom, pre túto udalosť určenom mieste. Pri odovzdaní tejto výhry bude spísaný odovzdávací protokol a overená totožnosť výhercu. O detailoch odovzdania bude výherca informovaný pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13.
18 . Výhry podľa bodu 11 A/ až 11 E/ - nákupné poukážky odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
19. Výhry podľa bodu 11 A/ až 11 E/ - nákupné poukážky nepodliehajú dani z príjmov  v zmysle platných právnych predpisov.
20. Výhra podľa bodu 11 A/ až 11 E/- osobné automobily podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.
21. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.
22 . Účasťou v súťaži (zaslaním údajov) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dáva súťažiaci Kauflandu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zástupcu), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch a to v  reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom akejkoľvek  výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona, a má právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Zaslané údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov výhier spracúvané po dobu 36 mesiacov od odovzdania výhier,  následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas výhercu na spracovanie osobných údajov je platný do tejto doby. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po ukončení súťaže a zverejnení výhercov bezodkladne vymazané
23. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.
24. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom výhry v súťaži, výhra nebude odovzdaná.
25. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
26. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry, alebo výmena výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.
27. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.
28. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.  
29. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny súťaže a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.


Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.