Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

O spoločnosti innogy

Spoločnosť innogy je druhý najväčší dodávateľ zemného plynu a energetických riešení na Slovensku, ktorému verí už viac ako 4 000 zákazníkov z radov firiem a viac ako 100 000 domácností. Firma má bohaté skúsenosti v energetike a energetických riešeniach, v ktorých využíva iba kvalitné a overené technológie. Vďaka službe innogy TermoTeam vám budú ešte viac na blízku a stanú sa spoľahlivým partnerom pre vašu domácnosť.


Skvelá príležitosť pre vás!

Nakúpte v Kauflande s Kaufland Card minimálne za 50 eur, udeľte nám súhlas na zasielanie marketingových ponúk a získajte zľavu 480 eur na plynový kotol spoločnosti inogy.
Akcia platí od 7. 10. do 3. 11. 2021.

Ako presne získate zľavu na kotol?

1. Nakúpte s Kaufland Card minimálne za 50 eur.

2. Udeľte nám súhlas na zasielanie marketingových ponúk (nižšie nájdete videonávod ako postupovať pri udelení súhlasu).

3. Každý týždeň (14. 10. 2021, 21. 10. 2021, 28. 10. 2021 a 4. 11. 2021) bude všetkým Kaufland Card užívateľom, ktorí splnili podmienky v bode 1. a 2., zaslaný e-mail so zľavovým kódom na získanie zľavy na nákup kotla.

4. Teraz už len stačí postupovať podľa inštrukcií zaslaných mailom, t.j. vyplniť registračný formulár na stránke termoteam.sk/kaufland-kupon a zľava je vaša. Do 10 dní budete kontaktovaný TermoTeam špecialistami spoločnosti innogy Slovensko, ktorí vám pomôžu s výberom plynového kotla.

Info k zľave na kotol:

  • Zľava platí na portfólio plynových kotlov spoločnosti innogy (okrem plynových kotlov v rade Economy), avšak len na jednorazový nákup (zľava neplatí na nákup cez splátky!).
  • zľavu je možné uplatniť do 10. 11. 2021

Úplné znenie pravidiel akcie

Názov akcie: Zľava na vybraný plynový kotol od spoločnosti innogy Slovensko s. r. o.

ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL AKCIE
Názov akcie: Zľava na vybraný plynový kotol od spoločnosti innogy Slovensko s. r. o.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35790164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 7. 10. 2021 do 3. 11. 2021 akciu v spolupráci so spoločnosťou innogy Slovensko s. r. o.  (ďalej len „akcia“).

2. Akcia prebieha vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky.

3. V reklamných novinách Kaufland, v priestoroch a  na miestach, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ, na webovej stránke Kaufland, na sociálnej sieti Facebook, Instagram je propagovaná hore uvedená akcia.

4. Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PODMIENKY A PRIEBEH AKCIE
5. Každý zákazník, ktorý v čase od 7. 10. 2021 do 3. 11. 2021 nakúpi v obchodnom dome Kaufland na Slovensku v minimálnej hodnote 50,- € s použitím Kaufland Card a má v rámci Vernostného programu Kaufland Card udelený súhlas pre zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom e-mailu, a to počas doby trvania akcie, vrátane vyhodnotenia akcie podľa bodu 6 týchto pravidiel akcie, (ďalej ako „podmienky“), automaticky obdrží od Kauflandu e-mail obsahujúci kód na získanie zľavy vo výške 480,- € na vybraný plynový kotol od spoločnosti innogy Slovensko s. r. o.  (ďalej ako „účastník akcie“).

Zákazník vstupuje do akcie splnením vyššie uvedených podmienok, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami akcie.  

Účastník akcie sa môže v rámci každého týždňa trvania akcie zúčastniť akcie len raz, t.j.
1.    týždeň akcie – od 7. 10. 2021 do 13. 10. 2021
2.    týždeň akcie – od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021
3.    týždeň akcie – od 21. 10. 2021 do 27. 10. 2021
4.    týždeň akcie – od 28. 10. 2021 do 3. 11. 2021

Účastník akcie, ktorý má záujem o uplatnenie predmetnej zľavy, bude v predmetnom e-maile odkázaný na stránku prevádzkovanú spoločnosťou innogy Slovensko s.r.o.  (ďalej ako „innogy Slovensko“) www.termoteam.sk/kaufland-kupon, na ktorej najneskôr do 10 11. 2021 vyplní a odošle registračný formulár obsahujúci meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a PSČ. Po odoslaní formulára sa zákazníkovi zobrazí informácia o ďalšom postupe, t.j. do 10 dní bude telefonicky kontaktovaný špecialistami TermoTeam zo spoločnosti innogy Slovensko, ktorí mu v prípade jeho záujmu poradia s výberom takého plynového kotla, pri ktorom si účastník akcie môže uplatniť predmetný kód na zľavu, t.j. plynových kotlov spoločnosti innogy Slovensko s výnimkou plynových kotlov v rade Economy (uvedené na príslušnej web stránke). Účastník akcie sa počas daného telefonického hovoru preukáže (nahlási) zľavovým kódom, na základe ktorého si uplatní zľavu. Platnosť kódu/zľavy je do 31.10.2022.
    
Usporiadateľ pre vylúčenie pochybností uvádza, že do akcie sa môže zapojiť len zákazník zaregistrovaný do vernostného programu Kaufland Card, to znamená zákazník, ktorý vykonal registráciu do vernostného programu Kaufland Card a uviedol svoje kontaktné údaje vrátane e-mailového kontaktu. Osoby, ktoré využívajú či už fyzickú alebo digitálnu Kaufland kartu k už zaregistrovanej Kaufland karte (napr. ďalší členovia domácnosti), sa nebudú môcť zúčastniť tejto akcie  a ani získať zľavový kód, nakoľko len zákazník, ktorý sa sám registroval do vernostného programu Kaufland Card, sa môže zúčastniť tejto akcie. Zákazník vstupuje do akcie splnením vyššie uvedených podmienok, čím zároveň súhlasí s týmito pravidlami akcie.  

6. Zľavový kód bude zasielaný účastníkom akcie prostredníctvom e-mailu. Predmetný e-mail s kódom na získanie zľavy (tzv. vyhodnotenie akcie) bude zasielaný účastníkom akcie na týždennej báze, pričom za týždeň je vždy považovaný čas od štvrtka do stredy, t.j. prvý e-mail so zľavovými kódmi bude zaslaný účastníkom akcie najskôr 14. 10. 2021 (následne v dňoch 21.10.2021, 28.10.2021 a 4. 11. 2021). Zaslaný e-mail bude obsahovať všetky potrebné informácie k získaniu zľavy 480,-€ na vybraný plynový kotol spoločnosti innogy Slovensko.

V prípade nemožnosti doručenia zľavového kódu účastníkovi akcie, napr. z dôvodu chybne uvedenej e-mailovej adresy, prepadá tento kód bez možnosti náhrady usporiadateľovi.

Účasťou v akcii prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami akcie uvedenými v týchto pravidlách akcie.

7. Zľava platí na celé portfólio plynových kotlov spoločnosti innogy Slovensko s výnimkou plynových kotlov v rade Economy (uvedené na príslušnej web stránke), avšak len pri jednorazovom nákupe, t.j. zľavu nie je možnú uplatniť pre nákup na splátky.

Účastník akcie si môže uplatniť len jeden zľavový kód, na základe ktorého bude možné si uplatniť zľavu, na jeden vybraný plynový kotol spoločnosti innogy Slovensko s výnimkou plynových kotlov v rade Economy (uvedené na príslušnej web stránke).

Usporiadateľ týmto informuje účastníka akcie, že nie je možné si uplatniť viaceré získané zľavové kódy na nákup jedného vybraného plynového kotla spoločnosti innogy Slovensko s výnimkou plynových kotlov v rade Economy, ale vždy jeden zľavový kód na jeden kotol.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8. Registráciou do Vernostného programu Kaufland Card vyjadruje zákazník súhlas s účasťou na akcii. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) dáva zákazník účasťou v tejto akcii usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) na účely realizácie akcie (v rozsahu - meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail),  a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Poskytnuté údaje budú usporiadateľom spracúvané na účely realizácie akcie. Uvedené osobné údaje, spracúvané v rámci účasti na akcii budú použité na účely realizácie  akcie (overenie splnenia podmienok účasti na akcii, vyhodnotenie, zaslanie e-mailu so zľavovým kódom). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom spracúvané na účely realizácie akcie po dobu 6 mesiacov od ukončenia akcie a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje zákazníka, ktorý udelil súhlas na zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom e-mailu v rámci vernostného programu Kaufland Card, budú spracúvané v súlade s bodom 8 (súhlas s reklamnými oznámeniami) a nasl. Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland v súvislosti s Vernostným programom „Kaufland Card“ podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zverejnenými v aplikácii vernostného programu Kaufland Card.
 
Po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely akcie alebo odvolaním súhlasu na zasielaní marketingových ponúk súhlasu prostredníctvom e-mailu v rámci Vernostného programu Kaufland Card, alebo ukončením účasti zákazníka vo Vernostnom programe Kaufland Card už nie je ďalšia účasť na tejto akcii možná. Zákazník, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Zákazník zapojením sa do akcie potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia akcie a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa a e-mail), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Údaje poskytnuté zákazníkom môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ akcie.  

Zákazník, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácií  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, prináleží zákazníkovi právo namietať v zmysle čl. 21 nariadenia. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súhlas, má zákazník možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.  
 
Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

9. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti účastníkov akcie a úhradu prípadnej dane súvisiacej  s akciou podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v akcii, resp. v súvislosti so získaním predmetnej zľavy.

10. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za zľavový kód nie je možné.

11. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa akcie môžu zákazníci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

12. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny pravidiel akcie, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel akcie (pravidlá akcie so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá akcie.

13. Pravidlá tejto akcie sú dostupné na kaufland.sk/kauflandcard a v sídle usporiadateľa.
 
V Bratislave dňa 7. 10. 2021


Udelenie súhlasu na zasielanie marketingových ponúk (fyzická karta)

Udelenie súhlasu na zasielanie marketingových ponúk (digitálna karta)