Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Poďme von

Oslávte  s Kauflandom Medzinárodný deň piknikov a hrajte o nákupné poukážky v celkovej hodnote až 10 000 eur.

Zapamätajte si z Fun rádia heslo dňa a nájdite jeden z dvoch piknikových košov schovaných po celom Slovensku.

Stručné pravidlá

Od 11.6.2019 do 17.6.2019 bude každý pracovný deň v dvoch slovenských mestách schovaný KAUFLAND piknikový kôš, s poukážkami v hodnote 500 eur. Kde presne, môžete zistiť podľa indícií z vysielania a sociálnych sietí Fun rádia. Ak ho nájdete a zároveň poviete správne HESLO DŇA, vyhrávate!

18.6.2019 na oslavu Medzinárodného dňa piknikov, bude piknikový kôš schovaný v dvoch mestách. V ktorých to bude, môžete rozhodnúť aj vy! Hlasujte na stránke funradio/piknikovackaskauflandom a rozhodnite o tom, kde bude FINÁLE o 2x poukážky v hodnote 2 500 eur!

Podrobné znenie pravidiel súťaže

Štatút k propagačnej súťaži Fun rádia  a spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.,  „Piknikovačka s Kauflandom“  v znení platnom od 03.06.2019 (ďalej len „Štatút“)
 
I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Piknikovačka s Kauflandom“ je spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., so sídlom Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia spoločnosti RADIO, a.s., so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B (ďalej v texte len „Fun rádio“). Partnerom súťaže je spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B (ďalej v texte len „spoločnosť Kaufland“). 
2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Piknikovačka s Kauflandom“ (ďalej v texte len „Súťaž“) prebiehajúcej  vo vysielaní Fun rádia a naživo v súťažných mestách a propagovanej na webe a sociálnych sieťach Fun rádia. Účastníci Súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke funradio.sk.
3. Cieľom propagačnej Súťaže je zvýšenie počúvanosti vysielania rozhlasovej programovej služby Fun rádia a návštevnosti webovej stránky funradio.sk a sociálnych sietí Fun rádia a propagácia spoločnosti Kaufland.      
4. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
II. Termíny konania súťaže a účastníci súťaže
1. Súťaž sa koná v termíne od 11.06.2019 do 18.06.2019 a pozostáva z dvoch častí.  
2. Jednotlivé časti Súťaže a ich termíny: a) Súťaž o denné výhry 2 x počas pracovných dní (ďalej v texte len „súťažný deň“) v termíne od 11.06.2019 do 17.06.2019;  b) Finále Súťaže  2 x o hlavnú výhru dňa 18.6.2019.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci poslucháči Fun rádia, ktorí v čase vyhlásenia Súťaže: a) dosiahnu vek minimálne 18 rokov; b) splnia ďalšie podmienky určené Štatútom, resp. ďalšie podmienky špecifikované počas Súťaže; c) súhlasia so všetkými ustanoveniami Štatútu a považujú ich za záväzné.
4. Súťažiaci, ktorí porušia Štatút Súťaže, budú okamžite zo Súťaže vylúčení.
5. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Fun rádia a ich rodinní príslušníci a zamestnanci spoločnosti Kaufland ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže.
6. Fun rádio má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže
vylúčený a Fun rádiu zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.
 
III. Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výsledkov, sťažnosti
1. Súťaž pozostáva z dvoch častí, Súťaže o denné výhry, kde sa každý súťažný deň súťaží v dvoch slovenských mestách a z finále Súťaže,  v ktorom sa súťaží o hlavnú výhru taktiež v dvoch slovenských mestách. O finálových mestách budú poslucháči hlasovať na súťažnej podstránke na webe Fun rádia. Tie dve, ktoré v poslucháčskom hlasovaní získajú najviac hlasov, sa stanú súťažnými mestami pre finále Súťaže.
2. Súťaž o denné výhry bude prebiehať každý súťažný deň v termíne od 11.06.2019 do 17.06.2019 v dvoch vybraných slovenských mestách, kde bude schovaný piknikový kôš Kaufland. Kôš môže byť umiestnený kdekoľvek, napr. v parku pri strome, avšak bez zjavného dozoru. Úlohou súťažiaceho je prísť osobne na určené miesto a nájsť ho na základe rôznych indícií z Fun rádia. Zároveň však bude potrebovať vedieť heslo dňa, ktoré sa dozvie z vysielania alebo sociálnych sietí Fun rádia.  
3. Súťažiaci, ktorý ako prvý kôš nájde a povie moderátorovi, ktorý sa bude nachádzať na mieste správne heslo dňa, stáva sa  výhercom a získa dennú výhru. To platí pre obe mestá každý súťažný deň.
4. V prípade, že súťažiaci kôš nájde ako prvý, avšak nebude vedieť správne heslo, nestáva sa výhercom. Výhru získa až nasledujúci súťažiaci, ktorý ako ďalší v poradí nájde kôš a povie správne heslo dňa.
5. Súťažiaci sa môže do Súťaže o denné výhry zapojiť každý súťažný deň, avšak nárok na dennú výhru má každý súťažiaci len raz.
6. Finále Súťaže bude prebiehať 18.06.2019 v dvoch okresných slovenských mestách, ktoré v poslucháčskom hlasovaní získali najviac hlasov. Za mestá môžu poslucháči hlasovať na súťažnej podstránke  ( http://www.funradio.sk/piknikovackaskauflandom ) a to v termíne od 03.06.2019 do 17.06.2019 do 15:00.
7. Súťažnou úlohou vo Finále Súťaže je prísť osobne do jedného z dvoch vybraných finálových miest, nájsť piknikový kôš Kaufland ako prvý a zároveň vyskladať a povedať moderátorovi Fun rádia vetu z predchádzajúcich piatich hesiel, zo všetkých súťažných dní.  Súťažiaci, ktorému sa súťažnú úlohu podarí splniť ako prvému, stáva sa výhercom hlavnej výhry. To platí pre obe mestá.
8. V prípade, že súťažiaci kôš nájde ako prvý, avšak nebude vedieť vyskladať vetu z hesiel, nestáva sa výhercom. Výhru získa až nasledujúci súťažiaci, ktorý ako ďalší v poradí nájde kôš a povie správne vetu vyskladanú z hesiel.
9. Do finále Súťaže sa už nemôže zapojiť súťažiaci, ktorý sa stal výhercom dennej výhry.  
10. Všetci výhercovia denných výhier aj hlavnej výhry budú vyhlásení vo vysielaní Fun rádia, zverejnení na webe a sociálnych sieťach Fun rádia.
11. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Fun rádia bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
12. Fun rádio nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži a/alebo s výhrou.  
13. Na zaradenie do Súťaže a do žrebovania, ani na výhru v Súťaži nemajú súťažiaci právny nárok.
14. Fun rádio nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov, telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu byť použité pri Súťaži.
15. Fun rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
16. Pokiaľ súťažiaci podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Fun rádio o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@funradio.sk s označením „Sťažnosť na súťaž Piknikovačka s Kauflandom“.
17. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
18. Rozhodnutie Fun rádia týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 
IV. Výhry a zdaňovanie výhier
1. Hlavnou výhrou sú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 2.500 € pre dvoch výhercov.
2. V Súťaži o denné výhry súťažiaci vyhrajú nákupné poukážky Kaufland v hodnote 500 €. Spolu bude odovzdaných 10 denných výhier.
3. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom Súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
4. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
 
V. Odovzdanie výhier
1.  Odovzdaných bude spolu 10 denných výhier a 2 hlavné výhry.
2. Denné aj hlavné výhry odovzdajú výhercom moderátori Fun rádia osobne na mieste, kde splnili súťažnú úlohu. Každý výherca podpíše moderátorovi preberací protokol a výhru si osobne prevezme.
3. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor Súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.  
4. Fun rádio nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
5. Fun rádio nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením,  neprevzatím, vzdaním sa alebo nevyužitím výhry.
 
VI. Osobitné ustanovenia
1. Fun rádio spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania spotrebiteľských súťaží a v prípade výhercu hlavnej výhry môžu byť jeho osobné údaje spracúvané aj na účel zvyšovania povedomia o Fun rádiu v online prostredí. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Fun rádio súťažiacemu ako dotknutej osobe prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia.
2. Súťažiaci účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia Fun rádia, ktoré sú vždy transparentným spôsobom zverejnené na webstránkach, Facebooku a v aplikácii „Fun rádio Slovensko“.
3. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté obchodnému partnerovi Fun rádia, ktorý venoval do súťaže výhru pre potreby jej doručenia alebo odovzdania výhercovi.
4. V prípade, ak výhru do súťaže venuje obchodný partner Fun rádia môže byť súťažiaci požiadaný o jednoznačné a dobrovoľné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vymedzené obchodným partnerom FUN rádia. Neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť zúčastniť sa súťaže.
5. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah týchto práv sa stávajú vlastníctvom Fun rádia a súťažiaci je povinný na náklady Fun rádia poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na Fun rádio.
6. Súťažiaci nesmie: a) reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou, Fun rádiom  alebo jej partnerom spoločnosti Kaufland bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Fun rádia; b) spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Fun rádia alebo práv využívaných Fun rádiom na základe licencie; toto zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže.
7. Na Súťaž sa nevzťahujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží Fun rádia (čl. I ods. 6 Všeobecných podmienok spotrebiteľských súťaží).
8. Fun rádio nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedené osobné údaje poskytnuté súťažiacim do Súťaže.
9. Štatút sa riadi a vykladá podľa slovenského práva najmä podľa zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Zmluvné strany (súťažiaci a Fun rádio) sa podľa tohto Štatútu zaväzujú v prípade  akéhokoľvek sporu pokúsiť sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým ako by začali  uplatňovať svoje práva na príslušnom súde alebo inom orgáne verejnej moci.
11.  Neplatnosť časti Štatútu nespôsobuje neplatnosť zvyšných ustanovení. Tento Štatút  nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Fun rádia.

Schválené v Bratislave, dňa 03.06.2019