Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Pravidlá súťaže, ochrana osobných údajov, impressum

Úplné znenie pravidiel súťaže


Poteš kamošku

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži „Poteš kamošku“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Instagrame.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)
Telefón: 02/49 59 02 00
E-mail: facebook@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35790164, IČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom:  Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť v súťaži

 

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Instagrame, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára pod súťažný príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže „Poteš kamošku“ na sociálnej sieti Instagram. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže

              

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si Kaufland vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

3. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje  do súťaže pridaním komentára pod príspevok na Instagram profile Kauflandslovensko týkajúci sa súťaže „Poteš kamošku“. Jeho úlohou je napísať na Instagram profile Kauflandslovensko pod súťažný príspevok komentár s odpoveďou na otázku: Koľko rôznych produktov sa opakuje na obrázku? Zároveň v tom istom komentári napíše, komu by výhru daroval.

Pre zaradenie do žrebovania musí súťažiaci splniť vyššie uvedené podmienky. Súťaž trvá v čase od 16.6.2021 od 8.00 h do 22.6.2021 do 24.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Instagram stránky Kauflandu. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ  zmažete vlastný príspevok s komentárom ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

4. Žrebovanie výhercov


Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne odo dňa 16.6.2021 od 8.00 h do 22.6.2021 do 24.00 h v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú podľa bodu 3 pravidiel komentár s odpoveďou na otázku:  Koľko rôznych produktov sa opakuje na obrázku? Zároveň v tom istom komentári napíše, komu by výhru daroval.

Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru (balíček kozmetiky Essence) Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Kaufland formou Instagram story a súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk a neposkytne svoje kontaktné údaje do 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhry


Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry:

3x 2 balíčky kozmetických produktov Essence.

  

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier uvedených počas komunikácie súťaže.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

7. Ostatné


Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

8. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži (pridaním komentára s odpoveďou na súťažnú otázku podľa bodu 3 pod súťažný príspevok na Instagram profile Kaufland Slovensko „Poteš kamošku“) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu nie väčšom ako oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie instagramového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu) (ďalej aj ako „osobné údaje“), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie instagramového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

9. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Instagram a nie je žiadnym spôsobom Instagramom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná.

V Bratislave dňa 16.6.2021

_____________________________________________________________

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Informácie pre dotknuté osoby

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve našej webstránky www.kaufland.sk (ďalej len „webstránka“) chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za znak kvality. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať vás o zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany Kauflandu.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Sídlo:   Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Tel.:     0800/15 28 35
E-mail: info@kaufland.sk

(ďalej len „Kaufland“)

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účel spracovania vášho zákazníckeho podnetu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ.

Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu zodpovedať otázky našich zákazníkov a vybaviť ich prípadné podnety, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo skupinu Kaufland zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ. Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné postúpiť váš podnet na nášho zmluvného partnera (napr. nášho dodávateľa v prípade požiadaviek týkajúcich sa špecifických produktov) za účelom jeho vybavenia. V týchto prípadoch bude váš podnet pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si tretia strana nemohla spojiť tento podnet s vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tretej strane aj vaše osobné údaje, budeme vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame vás o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s vaším podnetom (pochvala, kritika, otázka alebo iný podnet) zaslanom prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Doba uchovávania údajov (90 dní po zaslaní finálnej odpovede) odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už zákazníci nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich podnetom. 
Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (viď. bod 12 nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

 

3. Zákaznícke konto Kaufland a nákupný zoznam

Na tejto webstránke máte možnosť založiť si užívateľské konto (ďalej len „zákaznícke konto“), v rámci ktorého si môžete vytvárať nákupné zoznamy, ktoré si môžete uložiť alebo zdieľať s inými.

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Zákaznícke konto je nevyhnutné, aby ste si mohli začať vytvárať nákupné zoznamy. Tento virtuálny nákupný zoznam vám uľahčí nakupovanie tým, že si môžete ponúkané výrobky vopred digitálne vyhľadať. Okrem toho máte na tejto webstránke prístup k receptom, pričom jedným kliknutím si môžete do svojho nákupného zoznamu pridať potrebné suroviny. Vaše nákupné zoznamy si môžete následne kedykoľvek vytlačiť alebo si ich pri návšteve obchodu zobraziť prostredníctvom Kaufland aplikácie (ďalej len „K-App“) na vašom mobilnom zariadení. Súčasne môžete vaše nákupné zoznamy poslať inému užívateľovi so zákazníckym kontom Kaufland prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp. Za týmto účelom sa vytvorí odkaz (internetový link na nákupný zoznam), ktorý môžete zdieľať napr. prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp.

Za účelom zriadenia zákazníckeho konta budú od vás získané a použité nasledujúce povinné  údaje: oslovenie, vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo ako alternatíva vaše mobilné telefónne číslo a heslo, ktoré si sami zvolíte. Vaša e-mailová adresa alebo ako alternatíva uvedené mobilné telefónne číslo slúži výlučne ako vaše užívateľské meno na účely prihlásenia a využívania webstránky www.kaufland.sk resp. K-App (pokiaľ si budete priať K-App využívať, budete k nej mať automaticky zriadený prístup na základe vašej registrácie na stránke www.kaufland.sk s použitím rovnakých prihlasovacích údajov). Vaše meno bude použité  výlučne  na účely osobného oslovenia. Okrem toho budú pri používaní funkcie „nákupný zoznam“ uchovávané aj údaje o takto zaznamenaných tovaroch. Z toho vyplývajúce spracúvanie údajov z vášho zákazníckeho konta a vytvorených nákupných zoznamov sa neuskutoční bez vášho samostatne udeleného  výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov získaných v rámci používania vášho zákazníckeho konta Kaufland a funkcie „nákupný zoznam“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť registrovaným používateľom prístup a využívanie rozšírených funkcií zákazníckeho konta Kaufland.

Poznámka: Alternatívne si môžete zákaznícke konto vytvoriť a následne sa doň v budúcnosti prihlasovať prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach –tzv. Social-Login (napr. cez Facebook, Twitter alebo Google+). Uvedené si však vyžaduje udelenie osobitného súhlasu. K takto preneseným údajom nájdete bližšie informácie v bode 4 týchto zásad označenom ako „Registrácia cez Social-Login“.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Údaje z vášho zákazníckeho konta môžu byť použité v rámci skupiny Kaufland len prostredníctvom príslušných odborných oddelení na účely technickej správy zákazníckych kont a anonymných štatistických vyhodnotení. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Vaše nákupné zoznamy zostávajú uložené vo vašom zákazníckom konte, pokiaľ ich vy sami nevymažete alebo  do doby, kedy dôjde k vymazaniu celého zákazníckeho konta na základe vašej žiadosti. O vymazanie vášho zákazníckeho konta Kaufland môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom e-mailu zaslaného na náš zákaznícky servis. Vaše zákaznícke konto bude bezodkladne vymazané, resp. trvalo anonymizované (prostredníctvom vymazania všetkých vašich identifikačných údajov). Následne si môžete kedykoľvek založiť nové zákaznícke konto. Pokiaľ nebudete vaše zákaznícke konto používať tri roky, bude z našej strany automaticky vymazané. V tejto súvislosti by sme vás ale radi upozornili, že vymazaním vášho zákazníckeho konta na našej webstránke dôjde aj k automatickému vymazaniu vášho zákazníckeho konta v K-App.   

4. Registrácia cez Social-Login

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa a následne sa prihlasovať do vášho zákazníckeho konta Kaufland na webstránke www.kaufland.sk a v K-App prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach Facebook, Google+ alebo Twitter (ďalej len „Social-Login“). Navyše, váš účet na sociálnej sieti (Facebook, Google+ alebo Twitter) sa prepojí s vaším zákazníckym kontom Kaufland, aby ste sa prostredníctvom neho mohli autentifikovať a  prihlásiť sa do vášho zákazníckeho konta. Výhodou je, že v takomto prípade si nemusíte pamätať ďalšie nové heslo. Na základe prepojenia oboch účtov automaticky získame od spoločnosti Facebook Inc., Twitter Inc. resp. Google Inc. vaše nasledujúce údaje:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“),
 • internetový odkaz (link) na váš verejný profil na príslušnej sociálnej sieti.

Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov získaných v rámci registrácie prostredníctvom Social-Login je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ špecifikovaný nižšie:

V prípade, že na účely registrácie do zákazníckeho konta Kaufland použijete Social-Login, udeľujete Kauflandu súhlas na nižšie špecifikované získavanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov:

Týmto udeľujem súhlas, aby moje nasledujúce údaje mohli byť zo strany poskytovateľa sociálnej siete (Facebook, Google+ alebo Twitter) poskytnuté Kauflandu v rámci procesu registrácie do zákazníckeho konta Kaufland prostredníctvom Social-Login:

 • numerické identifikačné číslo vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie,
 • užívateľské meno na príslušnej sociálnej sieti,
 • informáciu, či bol vás účet na príslušnej sociálnej sieti verifikovaný (v rozsahu „áno“ alebo „nie“).

Vyššie uvedené údaje je Kaufland oprávnený uchovávať v mojom osobnom zákazníckom konte a používať výlučne na účely prihlásenia a osobného oslovenia. Som si vedomý toho, že použitím Social-Login obdrží poskytovateľ sociálnej siete automaticky informáciu, že došlo k prepojeniu zákazníckeho účtu Kaufland na webstránke www.kaufland.sk s mojím účtom na príslušnej sociálnej sieti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti prostredníctvom e-mailu na adresu: internet@kaufland.sk. V takomto prípade však nemôžete naďalej využívať funkciu Social-Login a musíte si vytvoriť zákaznícke konto Kaufland na základe štandardnej registrácie. Všetky údaje doposiaľ získané na základe súhlasu udeleného prostredníctvom Social-Login budú rovnako vymazané.

Ďalšie informácie k Social-Login prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Google+ a Twitter ako aj informácie ohľadne nastavení ochrany súkromia vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov  a podmienkach používania sociálnej siete:

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku a o správu zákazníckych kont Kaufland. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, okrem ich prenosu v rámci skupiny Kaufland.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Údaje zo Social-Login budú uchovávané a používané v súlade s týmito zásadami, a to až do odvolania súhlasu.

5. Súťaže

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našej webstránke, na oficiálnych účtoch Kauflandu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), na základe Newsletteru Kaufland (ďalej len „Newsletter“) alebo prostredníctvom K-App máte možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží organizovaných Kauflandom. Pokiaľ v osobitných zásadách ochrany osobných údajov konkrétnej súťaže nie je ustanovené inak, alebo ste nám neudelili výslovný súhlas v širšom rozsahu, budú osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci vašej účasti v súťaži, použité výlučne za účelom realizácie súťaže (žrebovanie výhercov, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží je vo všeobecnosti čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. V prípade, že nám v rámci konkrétnej súťaže udelíte súhlas v širšom rozsahu je právnym základom pre spracúvanie takto poskytnutých osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Pokiaľ nám v rámci súťaže poskytnete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti. Podrobnejšie informácie sú upravené v osobitných podmienkach ochrany osobných údajov príslušnej súťaže. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu riadne zrealizovať každú súťaž, ktorá bola zo strany Kauflandu vyhlásená.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaným v rámci súťaží má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré danú súťaž realizuje. Vaše údaje budú poskytnuté tretej strane len v prípade, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné v súvislosti s realizáciou súťaže (napr. zasielanie výhier prostredníctvom sponzora súťaže) alebo pokiaľ ste nám na to udelili predchádzajúci výslovný súhlas.  

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Po skončení súťaže a oznámení výhercov budú údaje súťažiacich vymazané. Údaje výhercov vecných cien budú uchovávané počas trvania záručnej doby vzťahujúcej sa na výhru, aby v prípade zistených vád na vecných cenách si výherca mohol prostredníctvom Kauflandu uplatniť reklamáciu za účelom odstránenia vady alebo výmeny tovaru.

6. Súhlas so zasielaním reklamného Newsletteru prostredníctvom e-mailu

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom rôznych kanálov (naša webstránka, webstránky súťaží, akcie) máte možnosť si objednať náš Newsletter. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v rámci zasielania Newsletteru je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu je informovanie príjemcov Newsletteru o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách poskytovaných spoločnosťami v rámci skupiny Kaufland.

Po odoslaní objednávkového formulára obdržíte od nás e-mail s potvrdzovacím odkazom (tzv. double opt in proces). Pokiaľ na odkaz uvedený v potvrdzujúcom e-maile kliknete v priebehu 7 dní odo dňa jeho doručenia, prihlásite sa na odber Newsletteru. Toto vám bude potvrdené presmerovaním na stránku Kauflandu s informáciou o potvrdení odberu Newsletteru.

Potvrdením prihlásenia sa na odber Newsletteru vyjadrujete váš súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto súhlase. Bez vyjadrenia súhlasu alebo aktivácie potvrdzovacieho odkazu vám žiaľ nemôžeme Newsletter zasielať.

Pokiaľ ste sa prihlásili na odber bezplatného Newsletteru, udeľujete týmto Kauflandu súhlas, aby Kaufland spracúval povinné údaje získané z objednávkového formulára – t. j. údaj o vašej e-mailovej adrese, aby vám Kaufland mohol zasielať Newsletter prostredníctvom e-mailu a informoval vás prostredníctvom neho o tovaroch, súťažiach, akciových ponukách, anketách a službách skupiny Kaufland.

Ďalej vyjadrujete súhlas, aby Kaufland uchovával údaje o tom, kde ste začali proces objednávania Newsletteru (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, súťažného formulára alebo priamo prostredníctvom našej webstránky), aby sme mohli optimalizovať možnosti objednania Newsletteru. Pokiaľ ste pri požiadaní o zasielanie Newsletteru vyplnili aj nepovinné údaje o vašej osobe (oslovenie, meno, priezvisko), vyjadrujete súhlas, aby sme tieto údaje použili na účely vášho osobného oslovenia v rámci Newsletteru.

Súhlas so zasielaním Newsletteru môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pokiaľ kliknete na odhlasovací odkaz v niektorom zo zaslaných Newsletterov alebo na základe žiadosti zaslanej na internet@kaufland.sk. Následne viac od nás nebudete dostávať žiadny Newsletter. Nepovinné údaje môžete sami kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.  Príslušný odkaz nájdete v dolnej časti Newsletteru. Následne budú nepovinné údaje bezodkladne vymazané alebo v súlade s vašou požiadavkou zmenené.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom získaných v rámci objednávky Newsletteru majú len príslušné odborné oddelenia Kauflandu, ktoré sú poverené realizáciou a starostlivosťou o zasielanie Newsletteru. Pokiaľ je rozosielaním Newsletteru poverený sprostredkovateľ, bude tento zmluvne zaviazaný v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ a z našej strany pravidelne kontrolovaný ohľadne vykonávania vhodných organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Pokiaľ ste odvolali súhlas na zasielanie Newsletteru, budú vaše údaje ako príjemcu okamžite zablokované a následne vymazané. Následne už viac nebudete od nás dostávať reklamu (napr. Newslettery, informačné e-maily a pod.).

7. Automatické vyhľadávanie predajní

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je naším cieľom, aby sme vám pri návšteve našej webstránky automaticky zobrazovali aktuálne ponuky a informácie relevantné pre váš región. Za týmto účelom používa naša webstránka pri jej prvom načítaní na koncovom zariadení (PC, notebook, smartfón, tablet) tzv. geolokalizačnú funkciu API. Za týmto účelom budú po prvom načítaní tejto webstránky získané rôznorodé údaje pre určenie polohy vášho koncového zariadenia (údaje GPS o polohe zariadenia, údaje WLAN siete, v ktorej je v tom čase koncové zariadenie prihlásené, geografické informácie o použitej IP-adrese), aby bolo možné určiť polohu vášho zariadenia. O aké údaje v konkrétnom prípade presne pôjde, závisí od nastavení vášho zariadenia. Určenie polohy vášho zariadenia prebieha priamo vo vašom internetovom prehliadači resp. v operačnom systéme vášho zariadenia a tieto údaje nie sú súčasťou údajov spracúvaných Kauflandom. Údaje o vašej polohe neuchovávame. Tieto údaje sú používané len v reálnom čase, aby sme vám na základe vašej aktuálnej polohy vedeli vyhľadať a ponúknuť najbližšiu predajňu Kaufland. Predajňu ponúknutú na základe automatického vyhľadávania môžete kedykoľvek manuálne zmeniť. Informácie o takto zvolenej predajni budú následne uchované prostredníctvom permanentného súboru Cookie v internetovom prehliadači vášho koncového zariadenia, aby sme vám pri budúcich návštevách našej webstránky zobrazovali lokálne relevantné ponuky. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ (nevyhnutné spracúvanie údajov za účelom zobrazovania informácií relevantných pre užívateľa). Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu poskytovať zákazníkom len lokálne relevantné informácie.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci vyhľadávania filiálok dôjde k vytvoreniu súboru Cookie, ktorý obsahuje výlučne informáciu o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland. Tento bude pri vašej nasledujúcej návšteve našej webstránky automaticky načítaný. Okrem toho nemá nikto prístup k informácii o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland, pokiaľ ste na to neudelili osobitný výslovný súhlas o opaku.

Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Informácia o vašom priradení ku konkrétnej predajni Kaufland zostáva uložená vo vašom internetovom prehliadači v príslušnom súbore Cookie dovtedy, kým tento súbor Cookie nevymažete alebo sami manuálne nepriradíte k svojej osobe inú predajňu Kaufland.

8. Použitie cookies

Prevádzkovateľ, účely spracúvania údajov a právne základy:

My, Kaufland Slovenská republika v.o.s., sme prevádzkovateľom pri spracúvaní údajov v súvislosti s použitím takzvaných cookies a iných podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov na všetkých (pod-) doménach na www.kaufland.sk.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartphone, apod.), keď navštívite naše webové stránky. Cookies na vašom koncovom zariadení nespôsobujú žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trójske kone či iný škodlivý software. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplývajú z používania konkrétneho koncového zariadenia. To však neznamená, že by sme týmto spôsobom priamo získali informácie o Vašej identite.  

Použitie cookies a iných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, resp. inej technológie, na nasledujúce účely:

 • Technická nutnosť: Toto sú cookies a podobné metódy, bez ktorých by ste naše služby nemohli používať (napr. správne zobrazenie našej webovej stránky/funkcií, ktoré chcete používať, uloženie vášho prihlásenia v prihlasovacej oblasti, atď.).
 • Preferencie: Pomocou týchto technológií môžeme zohľadniť vaše skutočné či predpokladané preferencie, aby ste naše webové stránky mohli používať pohodlne. Napríklad vám môžeme podľa vašich nastavení naše webové stránky zobraziť v reči, ktorá vám vyhovuje. Okrem toho týmto spôsobom aj zabraňujeme tomu, aby sa vám zobrazovali produkty, ktoré prípadne nie sú vo vašom regióne dostupné.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vyhotoviť anonymné štatistiky k používaniu našich služieb za účelom ich navrhovania podľa potreby. Týmto spôsobom môžeme napríklad určiť, akým spôsobom môžeme naše webové stránky ešte vylepšiť zvyklostiam našich užívateľov.
 • Marketing: Umožňuje nám zobrazovať vám reklamný obsah vhodný pre vás, ktorý sa zakladá na analýze vášho používateľského správania. Vaše užívateľské správanie sa dá sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehliadačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

V rámci používania cookies a podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov sa budú v závislosti od účelu spracúvať predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

Technická nutnosť

 • Vstupy užívateľa, aby sa mohli uchovať vstupy na viacerých podstránkach (napr. voľba vašej preferovanej predajne v Hľadaní predajne);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu užívateľa po prihlásení na získanie prístupu k autorizovanému obsahu pri nasledujúcich návštevách (napr. prístup k zákazníckemu kontu);
 • Udalosti súvisiace  s bezpečnosťou (napr. rozoznanie často neúspešných pokusov o prihlásenie);
 • Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie (produktových) videí, ktoré si vybral užívateľ).

Preferencie:

 • Nastavenia prispôsobenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú spojené s trvalým identifikátorom (napr. aktívna voľba jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp v Hľadaní predajne).

Štatistika:

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahrnuje predovšetkým:
  • Typ/verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • Referrer-URL (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID užívateľa a
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné zistiť Vašu totožnosť.

Marketing

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahŕňa predovšetkým:
  • IP adresu,
  • individuálne užívateľské ID;
  • potenciálne záujmy o produkt,
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné vyvodiť akékoľvek závery o vašej osobe. Užívateľské ID a jemu príslušné užívateľské profily môžeme príp. zdieľať cez poskytovateľov reklamných sietí tretím stranám.

Právnym základom pre použitie cookies pre preferencie, štatistiku a marketing a podobných technológií je váš súhlas podľa článku 6 odstavca 1 písmena a) Nariadenia EÚ. Právnym základom pre použitie technicky nutných cookies a podobných technológií je článok 6 odstavec 1 písmeno b) Nariadenia EÚ, to znamená, že vaše údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb počas prípravy alebo vykonávania zmluvy.

8.1 Webtracking prostredníctvom nástroja Adobe Analytics

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Údaje, ktoré získame počas vášho používania našej webstránky (t. j. webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod., opis typu používaného internetového prehliadača a anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice), budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našich webstránok vašim potrebám, zobrazovania reklamy (zobrazovanie informácií o produktoch na príslušných „ikonách“ tejto webstránky, ktoré zodpovedajú vášmu „klikaniu“ na stránke www.kaufland.sk) a na zamedzenie znefunkčnenia našej webstránky. V tejto súvislosti používame súbory Cookies, ktorými sa riadi nastavenie vášho pripojenia na naše webstránky počas vašej návštevy. V tejto súvislosti bude zo strany nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej webstránky. Uvedené nám slúži na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia nastavení našej webstránky, ktoré by  najviac zodpovedalo vašim potrebám.

Údaje získané prostredníctvom Adobe-Analytics-Technologie nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú priradené k osobným údajom nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie permanentného súboru Cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems GmbH môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti Adobe vytvorený vo vašom prehliadači permanentný „Do not track“ Cookie a nástroj Adobe Analytics Technologie viac nebude vo vzťahu k vám používaný.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland (Marketing / Business Inteligence ), ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku www.kaufland.sk a o zákaznícke kontá Kaufland. Pokiaľ spoločnosť Adobe Systems GmbH alebo ďalší technický poskytovatelia služieb získajú prístup k vašim osobným údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia odbornej podpory, bude s nimi uzatvorená zmluva o spracúvaní údajov z poverenia v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

8.2 Nástroj Google Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho nástroj Google Conversion Tool za účelom pseudonymizovanej internej analýzy úspešnosti  zobrazenej reklamy. Pokiaľ sa na našu webstránku dostanete skrz kliknutie na tam zobrazenú reklamu Kauflandu (textová reklama, reklamný banner), bude prostredníctvom tam umiestneného reklamného banneru vo vašom internetovom prehliadači uložený súbor Cookie. Pokiaľ bol predmetný reklamný banner súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Google, vytvorí Google príslušný súbor Cookie pri kliknutí na reklamný banner. Náš konverzný partner, rovnako ani Kaufland, nemôže následne vidieť, aké iné internetové stránky ste navštívili. V tejto súvislosti nezhromažďujeme ani nezískavame žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vás osobne identifikovať. Informácie získané pomocou Conversion Trackings slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Tieto súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 30 dní. Právnym základom pre toto použitie technológie cookie  je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Pokiaľ sa na tejto analýze nechcete zúčastniť, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača ukladanie súborov Cookies deaktivovať alebo cez tento odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) podať námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a naším konverzným partnerom (napr. Google) na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

8.3 Reklamná sieť Google Display

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame okrem toho technológie pre tzv. Remarketing od spoločnosti Google. Za týmto účelom vytvárame súbory Cookies, aby sme váš počítač opätovne rozpoznali na iných webstránkach, ktoré sa podieľajú na reklamnej sieti Google Display, a to na základe protokolovaných údajov (návšteva našej webstránky vrátane dátumu a času návštevy, prednostne používaný jazyk, typ internetového prehliadača a operačného systému) a aby sa vám na týchto stránkach zobrazovali reklamy ušité na mieru podľa vašich predpokladaných záujmov. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kategórie, na základe ktorých vám je prostredníctvom tejto technológie zobrazovaná reklama založená na vašich záujmoch v rámci celej reklamnej siete Google Display - si môžete pozrieť a prispôsobiť (pridať alebo odstrániť záujmy) prostredníctvom „Nastavenia reklám“ na stránke spoločnosti Google. Prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať používanie súborov Cookies na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom v reklamnej sieti Google Display ako takej, ak si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu používania súborov Cookies do vášho internetového prehliadača. Ďalšie informácie k personalizovanému zobrazovaniu reklamy prostredníctvom Googlu nájdete tiež tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky na internete, ktorých poskytovatelia poskytli svoje reklamné plochy reklamnej sieti Google Display, budú informácie zo súboru Cookie poskytovateľom tejto webstránky automaticky načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe vašich predpokladaných záujmov. Tieto informácie o dočasnom anonymnom vyhodnotení nebudú uchovávané prevádzkovateľmi iných webstránok.

8.4 Služba Facebook Conversion Technologie

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom služby Facebook Conversion Pixel slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní na Facebooku. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Prostredníctvom služby Facebook Remarketing Technologie môžu byť užívatelia, ktorí navštívili naše webstránky,  opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach Facebooku. Kaufland nezhromažďuje ani nezískava v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená. Identifikácia konkrétneho užívateľa rovnako z našej strany nie je možná. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kedykoľvek môžete takéto spracúvanie údajov namietať. Za týmto účelom musíte len kliknúť na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania a spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia na Facebooku nájdete vo Facebook Datenrichtlinie. Prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade resp. cez European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe resp. prostredníctvom nastavení vášho koncového zariadenia, ich môžete deaktivovať tak, aby vám nebola zobrazovaná cielená reklama zo strany Facebooku a iných podieľajúcich sa spoločností.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru Cookie a/alebo grafiky o používaní našej webstránky sú prenášané na servery spoločnosti Facebook v USA, kde sú uchovávané. Facebook používa takto získané informácie za účelom vyhodnocovania správania užívateľov s ohľadom na Facebook reklamu. Facebook môže tieto údaje prípadne aj ďalej prenášať na tretie strany, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo tretia strana pre Facebook spracúva osobné údaje na základe poverenia. Vaša IP-adresa nebude spájaná zo strany Facebooku s inými údajmi uchovávanými Facebookom.

8.5 Retargeting a meranie úspešnosti reklamy prostredníctvom nástroja Weerfolgsmessung Double Click

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti  Double Click. Účel služieb poskytovaných zo strany Double Click pozostáva v opakovanom rozpoznaní skorších návštevníkov webových stránok reklamných zákazníkov Double Click (webstránky, aplikácie a newslettery) za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Double Click používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka webstránok. Právnym základom pre toto ukladanie údajov a ich použitie prostredníctvom permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou týchto súborov Cookies môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť tu uvedený odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštívite iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi Double Click, budú informácie z permanentného súboru Double Click-Cookie načítané (to súwebové stránky navštívené prostredníctvom prehliadača) za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.6 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Adform

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Adform. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Adform pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Adform za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Adform používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adform môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Adform, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Adform načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.7 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Etarget

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Etarget. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Etarget pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Etarget za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Etarget používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Etarget môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Etarget, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Etarget načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.8 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Gemius

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu vyhodnocovanie reklám a štatistické zisťovania od spoločnosti Gemius. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Gemius pozostáva v anonymnom vyhodnocovaní štatistických údajov o zásahu reklám a ich úspešnosti a o anonymizovanom užívateľskom správaní na sledovaných webstránkach. Gemius používa na tieto účely súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Gemius môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača vyplníte zisťovací dotazník o vašom správaní na internete, tak spoločnosť Gemius spojí vaše socio-demografické údaje s vašou štatistickou históriou správania na sledovaných webstránkach. Gemius nespracováva vaše osobné údaje ani ich neukladá.

8.9 Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania Cookies

Dobu uchovávania cookies môžete zistiť v našich ustanoveniach k používaniu cookies. Ak sa v stĺpci „Priebeh“ nachádza údaj „trvalý“, bude táto cookie vždy uložená natrvalo, až kým neodvoláte svoj príslušný súhlas.


8.10 Prehľad všetkých možností námietok

Nižšie uvedené analytické nástroje a nástroje pre tzv. tracking v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sú prepojené s našou webstránkou. Ich použitie môžete namietať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušné odkazy uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ služby: Adobe Webtracking System; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google Conversion Tool; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Google-Display-reklamná sieť; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Facebook Conversion Technologie; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting a nástroj na meranie úspešnosti reklamy Double Click: Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Adform; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Etarget; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Gemius; Odkaz na možnosť namietať

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.kaufland.sk, feedback.kaufland.sk, account.kaufland.com

Váš súčasný stav: Povoliť všetky cookies. 

Id. č. Vášho súhlasu: yTGJuAhapkvyobFf3gQeG1yVP5+BnLXI7rIYRQ5Fr8sdHfWMoh1rng==Dátum súhlasu: piatok 4. septembra 2020, 16:29:00 SELČ

Zmeňte svoj ​​súhlas  |  Zrušiť súhlas

 

Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 11. 6. 2021 Cookiebot:

Potrebné (25)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Cookie pomáhajú pri migrácii medzi DTM a spustením. Hodnoty dátových prvkov vo vyrovnávacej pamäti sa ukladali do súborov cookie v DTM, zatiaľ čo sa ukladajú do webového úložiska v Launch. Persistent HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElements.CookieConsent - General [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Určuje, či používateľ prijal políčko súhlasu so súbormi cookie. Session HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElements.CookieConsent - Marketing [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Tento súbor cookie sa vyžaduje na kontrolu spustenia spoločnosťou Adobe na základe súhlasu zákazníkov. Session HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElements.CookieConsent - Statistics [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Každé pravidlo Adobe-Analytics nakonfigurované v položke Spustiť sa spustí iba v prípade, že používateľ prijal súbory cookie so štatistickými údajmi. Túto kontrolu vykonáva tento dátový prvok. Session HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElements.Domain [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Pomáha rozpoznávať doménu. Session HTML Local Storage
CONSENT [x2] youtube.com
youtube-nocookie.com
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 6047 dni HTTP Cookie
CookieConsent [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Uloží stav súhlasu cookie používateľa pre aktuálnu doménu 1 rok HTTP Cookie
CookieConsentBulkSetting-# consentcdn.cookiebot.com Povoľuje súhlas s používaním súborov cookie na viacerých webových stránkach Persistent HTML Local Storage
faceliftData kaufland.sk Údaje vo vyrovnávacej pamäti sa ukladajú v stave facelift. Session HTML Local Storage
rc::a google.com Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky. Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. Session HTML Local Storage
storeData kaufland.sk Podrobné informácie o obchode v pamäti cache. Session HTML Local Storage
storeHistory kaufland.sk Cookie ukladajú históriu používateľov prepínačov obchodu. Persistent HTML Local Storage
storeName kaufland.sk Tento súbor cookie sa používa na zobrazenie špecifického obsahu obchodu. 179 dni HTTP Cookie
test kaufland.sk Používa sa na zistenie, či návštevník prijal kategóriu marketingu v banneri súborov cookie. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach. Session HTTP Cookie
TS# [x3] kaufland.sk
media.kaufland.com
feedback.kaufland.sk
Používa sa na komunikáciu medzi vnútornými systémami. Session HTTP Cookie

Preferencie (2)

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
yt-player-bandaid-host youtube-nocookie.com Používa sa na určenie optimálnej kvality videa na základe zariadenia a sieťových nastavení návštevníka. Persistent HTML Local Storage
yt-player-bandwidth youtube-nocookie.com Používa sa na určenie optimálnej kvality videa na základe nastavení zariadenia a siete návštevníka. Persistent HTML Local Storage

Štatistiky (17)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_idtsab kaufland.sk Tento súbor cookie je nastavený analytickým doplnkom „GetDaysSinceLastVisit“ a ukladá časovú značku aktuálneho času Unixu. Session HTTP Cookie
aa_referrer [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Session HTML Local Storage
AMCV_# kaufland.sk Jedinečné ID používateľa, ktoré používateľa rozpoznáva pri opakovaných návštevách 2 roky HTTP Cookie
AMCVS_#AdobeOrg kaufland.sk Používa program Adobe Experience Cloud na ukladanie jedinečných ID používateľov a organizácií. Session HTTP Cookie
gpv_featureType kaufland.sk Tento súbor cookie nastavuje doplnok Analytics „GetPreviousValue“ a používa sa na ukladanie hodnôt „Typ funkcie“ a „Typ stránky“ z dátovej vrstvy predchádzajúceho volania servera do premennej v aplikácii Adobe Analytics. 1 deň HTTP Cookie
gpv_Page kaufland.sk Tento súbor cookie je nastavený analytickým doplnkom „GetPreviousValue“ a slúži na uloženie názvu stránky z dátovej vrstvy predchádzajúceho volania servera do premennej v aplikácii Adobe Analytics. 1 deň HTTP Cookie
s_cc kaufland.sk Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. Session HTTP Cookie
s_ecid kaufland.sk Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers. 2 roky HTTP Cookie
s_ips kaufland.sk Tento súbor cookie je nastavený analytickým doplnkom „GetPercentPageViewed“ a slúži na určenie hĺbky posúvania predchádzajúcej stránky. Session HTTP Cookie
s_plt kaufland.sk Tento súbor cookie je nastavený analytickým doplnkom „GetPageLoadTime“ a šetrí čas potrebný na načítanie stránky. Session HTTP Cookie
s_pltp kaufland.sk Tento súbor cookie je nastavený analytickým doplnkom „GetPageLoadTime“ a ukladá názov stránky predchádzajúceho zobrazenia stránky. Session HTTP Cookie
s_ppv kaufland.sk Ukladá informácie o tom, aké vertikálne percento stránky sa používateľovi zobrazilo. Session HTTP Cookie
s_sq kaufland.sk Používa program Adobe Site Catalyst na vyrovnávaciu pamäť odkazu na predchádzajúcu stránku, na ktorú ste klikli. Session HTTP Cookie
s_tp kaufland.sk Zaregistruje sa, ak používateľ navštívil stránky, ktoré obsahujú obrázky alebo galérie pochádzajúce zo služieb tretích strán, alebo s nimi interagoval. Používa sa na vylepšenie obsahu webových stránok a tvorbu štatistických správ pre webové stránky. Session HTTP Cookie
vuid vimeo.com Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read. 2 roky HTTP Cookie
yt-player-headers-readable youtube-nocookie.com Používa sa na určenie optimálnej kvality videa na základe nastavení zariadenia a siete návštevníka. Persistent HTML Local Storage

Marketing (37)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_fbp kaufland.sk Používané Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, ako je napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace HTTP Cookie
C adform.net Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 29 dni HTTP Cookie
ckf etargetnet.com Čaká na schválenie 1 rok HTTP Cookie
cuvn etargetnet.com Čaká na schválenie 1 rok HTTP Cookie
demdex demdex.net Via a unique ID that is used for semantic content analysis, the user's navigation on the website is registered and linked to offline data from surveys and similar registrations to display targeted ads. 179 dni HTTP Cookie
dpm demdex.net Nastavuje jedinečný identifikátor návštevníka, ktorý inzerentom tretích strán umožňuje zacieliť na návštevníka pomocou relevantnej reklamy. Túto službu párovania poskytujú reklamné centrá tretích strán, ktoré inzerentom uľahčujú ponúkanie cien v reálnom čase. 179 dni HTTP Cookie
euvf etargetnet.com Čaká na schválenie 13 dni HTTP Cookie
euvh etargetnet.com Čaká na schválenie 30 dni HTTP Cookie
euvn etargetnet.com Čaká na schválenie 1 rok HTTP Cookie
everest_g_v2 everesttech.net Používa sa na cielené reklamy a na zdokumentovanie efektívnosti každej jednotlivej reklamy. 1 rok HTTP Cookie
fr facebook.com Používané Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, ako je napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace HTTP Cookie
GAD adocean.pl Cookie sa používajú na doručovanie reklám relevantnejších pre vás a vaše záujmy. Pamätá si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, napríklad s inzerentmi. 1 rok HTTP Cookie
gdejs_tq gemius.pl Zhromažďuje informácie o preferenciách používateľov a / alebo o interakcii s obsahom webovej kampane - používa sa na platforme CRM-kampane, ktorú používajú vlastníci webových stránok na propagáciu udalostí alebo produktov. Persistent HTML Local Storage
Gdyn gemius.pl Súbor cookie obsahuje interakciu používateľa so zobrazenými výskumnými dotazníkmi a chráni používateľov internetu pred nadmerným zobrazovaním výskumných dotazníkov. 1 rok HTTP Cookie
gmf etargetnet.com Čaká na schválenie 6 dni HTTP Cookie
Gtest gemius.pl Tento súbor cookie je nastavený na zhromažďovanie informácií o správaní a navigácii používateľov, ktoré sa používajú na optimalizáciu webových stránok - Súbor cookie tiež umožňuje reklamám Google a Google Analytics zhromažďovať informácie o návštevníkoch na marketingové účely. 1 rok HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na registráciu a nahlásenie akcií používateľov webových stránok po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať zacielené reklamy používateľovi. 1 rok HTTP Cookie
pagead/1p-conversion/# google.com Čaká na schválenie Session Pixel Tracker
pagead/1p-user-list/# google.com Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. Session Pixel Tracker
pagead/conversion/# googleadservices.com Čaká na schválenie Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] doubleclick.net
google.com
Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
pagead/viewthroughconversion/1017120693 doubleclick.net Čaká na schválenie Session Pixel Tracker
RUL doubleclick.net Used by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed - This is done to make their marketing efforts more efficient. 1 rok HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 1 deň HTTP Cookie
tr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uid adform.net Registruje jedinečné ID používateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Účelom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov používateľa a rôznych ponúk poskytovateľov reklamy na zobrazovanie reklám používateľov. 2 mesiace HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dni HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube-nocookie.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube-nocookie.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube-nocookie.com Uloží predvoľby prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube Session HTML Local Storage

Nezaradené (7)

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
com.adobe.reactor.dataElements.Page Attributes - Country Language [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Čaká na schválenie Session HTML Local Storage
com.adobe.reactor.dataElements.Website Info - Website Type System Environment [x2] kaufland.sk
feedback.kaufland.sk
Čaká na schválenie Session HTML Local Storage
inlineNotificationData kaufland.sk Čaká na schválenie Session HTML Local Storage
j sk.static.etargetnet.com Čaká na schválenie Session Pixel Tracker
yt-remote-cast-available youtube-nocookie.com Čaká na schválenie Session HTML Local Storage

9. Napojené YouTube videá

Na niektorých našich webstránkach alebo čiastočne aj na hlavnej stránke www.kaufland.sk môžu byť umiestnené video súbory prostredníctvom prehrávača služby YouTube. Pokiaľ video spustíte, dostanete sa prostredníctvom prehrávača priamo na stránku www.youtube.com  patriacej spoločnosti Google Inc. Ako Kaufland nemáme žiadny dosah na rozsah spracúvaných údajov ani na spôsob, akým s nimi bude zaobchádzané zo strany spoločnosti Google Inc. V tejto súvislosti nesie výlučnú zodpovednosť spoločnosť Google Inc. Bližšie informácie ohľadne zaobchádzania s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Google Inc. nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

10. Šifrovanie

Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili vaše údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Vami poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžete všimnúť v stavovom riadku vášho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

11. Spracovanie škodových udalostí

V prípade ak dôjde ku vzniku škody na zdraví či majetku, osobné údaje dotknutej osoby spracúvame v súvislosti so škodovou udalosťou z dôvodu oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. b), písm. f) a písm. j) Nariadenia EÚ, ktorými sú ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, a ochrana majetku, a to najmä na účely evidencie vzniku, posúdenia zodpovednosti za škodu a riešenia škodovej udalosti spoločnosťou Kaufland, tiež jej zmluvnými partnermi pre účely vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z o poisťovníctve, vrátane sprístupnenia osobných údajov tretím osobám v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením, ako aj na vymáhanie právnych nárokov, a to po nevyhnutne potrebnú dobu a po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať  v tejto súvislosti aj za účelom plnenia právnych povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR voči príslušným štátnym orgánom alebo organizáciám (najmä Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, súdnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní) alebo za účelom náhrady škody, ak nám táto povinnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov. Tieto údaje môžu v určitých prípadoch zahŕňať aj osobitnú kategóriu osobných údajov ako sú napr. údaje o zdravotnom stave, pričom sa prihliada na čl.9 Nariadenia EÚ.

12. Práva dotknutej osoby

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máte právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným k vašej osobe.

Súčasne máte pri splnení zákonných predpokladov právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia EÚ), právo na vymazanie vašich osobných údajov (čl. 17 Nariadenia EÚ)  a na obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 Nariadenia EÚ).

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance
Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk

_______________________________________________________________

Impressum

Poskytovateľ služieb v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v aktuálnom znení:

Kaufland Slovenská republika v. o .s

Trnavská cesta 41/A

831 04 Bratislava

Telefón: 0800/15 28 35

E-mail: info@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35 790 164, IČ DPH: SK2020234216, DIČ: 2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B. Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35 788 542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

 

 

Stiahnutie tovaru

Spoločnosť Kaufland dobrovoľne sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa nasledovný produkt:
Spice&Soul multifunkčný krájač
GTIN 4337185869136
V predaji od júla 2020.

Nedá sa vylúčiť, že čiastočky plastov sa môžu oddeliť a následne môžu spôsobiť poranenie.