Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Roztočme to spolu

Čím viac PET fliaš a plechoviek z nápojov SPOLU vyzbierame a prinesieme do Kauflandu, tým viac výhod SPOLU získame a ešte aj SPOLU pomôžeme prírode! SPOLU s nami tiež otestujete systém zálohovania. Zároveň sa lepšie pripravíte na povinné zálohovanie od 1. 1. 2022.

 

 

Poznáme víťaznú predajňu!

Najviac PET fliaš a plechoviek v termíne od 1. 12. do 31. 12.  2021
vyzbierali zákazníci na predajni Kaufland Zlaté Moravce.

Zákazníci tejto predajne sa môžu tešiť v termíne od 21. 1. 2022 do 26. 1. 2022 na špeciálne zľavy na vybraný sortiment, tzv. týždeň SUPER CIEN.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu!

Ako to prebiehalo?  

Prineste do vašej predajne Kaufland v období od 1. 12. do 31. 12. 2021 prázdne PET fľaše a plechovky z nápojov.

Čo za to?

Okrem toho, že pomôžeme prírode, tak zákazníci predajne Kaufland s najvyšším počtom vyzbieraných PET fliaš a plechoviek budú môcť v termíne od 21. 1. 2022 do 26. 1. 2022 nakupovať vybraný sortiment za špeciálne zľavy, počas tzv. týždňa SUPER CIEN.  

Úplné znenie pravidiel súťaže

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút) „Roztočme to spolu“

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)
„Roztočme to spolu“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 1.12. do 31.12.2021 (vrátane) spotrebiteľskú súťaž pod názvom „Roztočme to spolu“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ. Súťaž je zameraná na propagáciu zálohovania jednorazových obalov na nápoje od 1.1.2022. 4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Účastníkom súťaže môže byť osoba spôsobilá na právne úkony. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.  Prineste do obchodného domu Kaufland v období od 1.12. do 31.12.2021 prázdne PET fľaše a plechovky z nápojov*.

*Akcia sa vzťahuje na obaly zo sýtených a nesýtené sladených nápoje, minerálnych, pramenitých a dojčenských vôd, ovocných štiav a nektárov, ovocných nápojov, športových  a energetických nápojov, ľadových čajov, pív, ciderov, perry, radlerov, ovocných vín, ochutených vôd. Akcia sa nevzťahuje na obaly zo žiadnych obalov s obsahom mlieka a na obaly napr. s ľadovou kávou.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim nie je obmedzený.

Obchodný dom Kaufland s najvyšším počtom vyzbieraných PET fliaš a plechoviek ponúkne zákazníkom v termíne od 21.1.2022 do 26.1.2022 špeciálne zľavy na vybraný sortiment, tzv. týždeň SUPER CIEN. Súťažiacemu nevzniká zapojením do súťaže žiaden iný nárok, ako ktorý je uvedený v predchádzajúcej vete.  

6. Výber sortimentu a výšku jeho zľavy v zmysle tejto súťaže určuje usporiadateľ

7. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyhodnotí na konci súťaže, t.j. 2.1.2022, jeden (1) obchodný dom Kaufland s najvyšším počtom vyzbieraných PET fliaš a plechoviek.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8. Pokiaľ je súčasťou zapojenia sa do súťaže aj poskytnutie Vašich osobných údajov, usporiadateľ bude ochraňovať osobné údaje všetkých dotknutých osôb podľa nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“), prípadne podľa ďalších platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Usporiadateľ bude osobné údaje spracúvať len výnimočne, pokiaľ si to vyžiadajú podmienky súťaže. V takomto prípade usporiadateľ včas o takom spracúvaní, jeho podmienkach a právach dotknutých osôb informuje. Osobné údaje súťažiacich budú po ukončení súťaže bezodkladne vymazané.

9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

10. Úplné znenie pravidiel súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk/roztocme-to-spolu a v sídle usporiadateľa.

11. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

12. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave 30.11.2021