Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Štatút

Podmienky účasti na súťaži
“Súťaž o lístky na hokej – prípravné zápasy Euro hockey challenge“

K účasti na súťaži „Súťaž o lístky na hokej – prípravné zápasy Euro hockey challenge“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)
Telefón: 02/49 59 02 00
E-mail: facebook@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Bratislava 831 04, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35790164, DIČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava 831 04, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť
Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu (ďalej aj ako „zástupca“), čo títo potvrdia súhlasom s účasťou na súťaži. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže Súťaž o lístky na hokej – prípravné zápasy Euro hockey challenge na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže
V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si Kaufland vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

3. Priebeh a realizácia súťaže
Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. V komentári súťažiaci odpovie na otázku:

 „ Ktorý domáci prípravný zápas Euro hockey challenge by ste si radi pozreli naživo? .“

Súťaž trvá v čase od  9.4.2018 od 8.00 h do 11.4.2018 do 24.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

4. Žrebovanie výhercov
Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí v termíne od 9.4.2018 od 8.00 h do 11.4.2018 do 24.00 h v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú podľa bodu 3 pravidiel komentár s odpoveďou pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook. Zo všetkých takýchto odpovedí budú náhodne vyžrebovaní dvadsiatipiati výhercovia. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Výhercovia budú informovaní do piatich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Kaufland formou komentára pri ich súťažných komentároch na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk do 2 kalendárnych dní od oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhry
Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry:

 5 x 2 lístky na zápas Slovensko – Lotyšsko dňa 20.4.2018 o 17.00 hod. v Michalovciach

5 x 2 lístky na zápas Slovensko – Lotyšsko dňa 21.4.2018 o 17.00 hod. v Poprade

5 x 2 lístky na zápas Slovensko – Južná Kórea dňa 25.4.2018 o 17.00 v Piešťanoch

5 x 2 lístky na zápas Slovensko – Francúzsko dňa 27.4.2018 o 17.00 hod. v Nitre

5 x 2 lístky na zápas Slovensko – Francúzsko dňa 28.4.2018 o 17.00 hod. v Piešťanoch

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže
Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti  alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

7. Ostatné
Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

8. Ochrana osobných údajov
Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Súťažiaci sa zaväzuje splniť podmienky súťaže. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži (ďalej aj ako „osobné údaje“), budú použité výlučne na účely realizácie súťaže (žrebovanie, oznámenie o výhre, zaslanie výhry, overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko  a mesto / obec, ktoré súťažiaci uviedol v poskytnutej adrese usporiadateľovi / alebo označenie facebookového profilu). Účasťou v súťaži súťažiaci (resp. aj jeho zástupca) zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska alebo iná adresa na zaslanie výhry, facebookový profil - označenie, vek, email, prípadne kontaktné telefónne číslo, čo platí aj v prípade zástupcu) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej "zákon o ochrane osobných údajov").  Súťažiaci (resp. jeho zástupca) poskytuje svoj súhlas a osobné údaje dobrovoľne. Súťažiaci (resp. jeho zástupca) môže svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať, v takomto prípade sa však súťažiaci nebude môcť ďalej zúčastniť súťaže. Súťažiaci (resp. jeho zástupca) zodpovedá za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a zodpovedá za to, že je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súťažiaci (resp. jeho zástupca) vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä s identifikačnými údajmi Kauflandu ako prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, účelom spracúvania údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznamom druhov spracúvaných dát, a vyhlasuje, že ako dotknutá osoba bol oboznámený so svojimi právami. V prípade výhry súhlasí súťažiaci (resp. jeho zástupca) svojou účasťou na súťaži dobrovoľne aj s uverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko súťažiaceho a mesto / obec, ktoré súťažiaci uviedol v poskytnutej adrese usporiadateľovi) a/alebo označenia facebookového profilu v plnej forme. Zaslané údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhier, následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas výhercu na spracovanie osobných údajov je platný do tejto doby. Súťažiaci (resp. jeho zástupca) je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Súťažiaci, ktorý poskytol spoločnosti Kaufland svoje osobné údaje, ich poskytnutím potvrdzuje, že bol poučený o svojom práve ako dotknutej osoby na prístup k týmto údajom, ako aj iné práva v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné aj na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Súťažiaci (resp. v zastúpení zástupcom) má právo na opravu, zmenu, blokovanie alebo likvidáciu svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky Kauflandu. Máte možnosť, Vaše komentáre kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

9. Upozornenie
Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť Kaufland.

V Bratislave, dňa 9.4.2018