Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Kaufland 20 rokov na Slovensku

Od otvorenia našej prvej predajne v Poprade uplynulo 20 rokov. Odvtedy sa počet predajní vyšplhal na 70. Oslávte teraz našich 20 rokov spolu s nami skvelou súťažou o super ceny! Za každý nákup v hodnote 20 eur dostane pri pokladni jeden žreb. Otvorte ho a ihneď zistíte, či ste vyhrali! Okrem okamžitých výhier, môžete hrať o super hlavné výhry. Celkovo je v žrebovaní 20 osobných automobilov Kia Rio a 200 poukážok Kaufland v hodnote 250 eur. Súťaž je rozdelená do 4 súťažných kôl a trvá od 30.7. do 22.9.2020.

Máte už žreb? Odošlite svoj kód aj s vašimi kontaktnými údajmi a ste v žrebovaní o 5x osobný automobil Kia Rio a 50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 250 eur. Výhercov zo 4. súťažného kola vyžrebujeme 24.9.2020. Držíme vám palce!

4. súťažné kolo trvá do

Súťažný on-line formulár

  • Kód zo žrebu

    Zadajte kód z otváracieho žrebu

Kontaktné údaje

Adresa

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (ďalej aj ako „štatút“ alebo „pravidlá súťaže“)

„Kaufland 20 rokov na Slovensku“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava 3, IČO: 35 790 164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 30.7.2020 do 22.9.2020 súťaž „Kaufland 20 rokov na Slovensku“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE
5. Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 30.7.2020 do 22.9.2020 vrátane, uskutoční a zaplatí v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike nákup v hodnote minimálne 20 € (dvadsať euro) vrátane DPH (rozhodujúca je celková cena nákupu uvedená na príslušnom pokladničnom bloku), získa 1 (jeden) súťažný otvárací žreb (ďalej aj ako „žreb“ alebo „otvárací žreb“), t.j.  napr. pri hodnote nákupu od 20,00 € vrátane DPH do 39,99 € vrátane DPH dostane jeden otvárací žreb; pri hodnote nákupu 40,00 € vrátane DPH do 59,99 € vrátane DPH dostane dva otváracie žreby atď. Otvárací žreb mu vydá obsluha pokladne alebo tzv. Informácií po zaplatení ceny nákupu.

6. Za nákup sa považuje množina tovaru zúčtovaná na jednom pokladničnom bloku. Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené na predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).

7. Po otvorení žrebu zákazník zistí, či vyhral okamžitú výhru (5 000 x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 10,- eur). Ak sa po otvorení žrebu na prednej strane otváracieho žrebu objaví text: „Gratulujeme, vyhrávate poukážku Kaufland v hodnote 10 eur. Váš kód pre uplatnenie „okamžitej výhry“ je: (unikátny kód)“ (ďalej aj ako „okamžitá výhra“), stáva sa súťažiaci výhercom nákupnej poukážky Kaufland v hodnote 10 €. Na uplatnenie „okamžitej výhry“ odošle výherca „okamžitej výhry“ prostredníctvom e-mailu unikátny kód na e-mailovú adresu okamzitavyhra@kaufland.sk spolu so svojimi kontaktnými údajmi – meno, priezvisko, ulica, číslo, PSČ, obec. Poukážky z okamžitej výhry budú v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov zaslané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia celej súťaže. Odoslaním e-mailu vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže. Okamžitú výhru je potrebné uplatniť si do 23.9.2020.

Po otvorení žrebu nájde súťažiaci okrem prípadnej „okamžitej výhry“ aj osobný unikátny kód (ďalej aj ako „unikátny kód“), ktorým sa môže zapojiť do súťaže (žrebovania) o tzv. „hlavné výhry“ a to tak, že sa prihlási na stránku www.kaufland.sk/20rokov a prostredníctvom on-line súťažného formulára odošle (zaregistruje) tento osobný unikátny kód. Účasť na žrebovaní o hlavné výhry je možná aj pre výhercov „okamžitej výhry“, ako aj pre nevýhercov „okamžitej výhry“. On-line formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – meno, priezvisko, obec, telefónne číslo a e-mail. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže o hlavné výhry v zmysle bodu 7, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk.

ŽREBOVANIE O HLAVNÉ VÝHRY, PODMIENKY ÚČASTI A ŽREBOVANIA
8. Ak súťažiaci odošle unikátny kód, ktorý nájde po otvorení otváracej plochy na žrebe prostredníctvom on-line súťažného formulára na stránke www.kaufland.sk/20rokov, vstupuje do súťaže (žrebovania) o hlavné výhry.

9. Počet odoslaných unikátnych kódov jedným súťažiacim nie je obmedzený a závisí iba od množstva otváracích žrebov, ktoré zákazník získa v zmysle bodu 5. Jeden unikátny kód je platný len pre jedno odoslanie  v zmysle bodu 7 štatútu.

10. Súťaž (žrebovanie) o hlavné výhry je rozdelená do 4 súťažných kôl:

1.súťažné kolo prebieha od 30. 07. 2020 do 12.08.2020

2.súťažné kolo prebieha od 13.08.2020 do 26.08.2020

3.súťažné kolo prebieha od 27.08.2020 do 09.09.2020

4.súťažné kolo prebieha od 10.09.2020 do 22.09.2020

Jednotlivé žrebovania o hlavné výhry sa uskutočnia v dňoch 14.08.2020, 28.08.2020, 11.09.2020, 24.09.2020 v sídle usporiadateľa, pričom všetky žrebovania o osobný automobil sa uskutočnia za prítomnosti notára, o ktorých bude spísaná notárska zápisnica.

11. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, v súťaži vyžrebuje nasledovné výhry:

A/ 14.08.2020: 5x osobný automobil značky KIA RIO,
                         50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 250 €

B/ 28.08.2020: 5x osobný automobil značky KIA RIO,
                          50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 250 €

C/ 11.09.2020: 5x osobný automobil značky KIA RIO,
                        50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 250 €

D/ 24.09.2020: 5x osobný automobil značky KIA RIO,
                          50x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 250 €

(v texte aj ako „hlavné výhry“)

Žrebovanie o hlavné výhry prebehne v poradí 11 A/ až 11 D/ zo žrebov, ktoré boli zaregistrované do termínu jednotlivých žrebovaní. V prípade, že súťažiaci vyhrá niektorú hlavnú výhru v jednotlivom žrebovaní, nie je ďalšia účasť na tomto príslušnom žrebovaní o hlavné výhry pre tohto súťažiaceho (výhercu) možná, avšak súťažiaci nie je vylúčený z ďalších žrebovaní. Hlavné výhry prezentované usporiadateľom na otváracom žrebe sú ilustračné.

Všetky hlavné výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 11.

12. Výhercovia osobných automobilov budú po skončení každého jednotlivého žrebovania, najneskôr však do 5 kalendárnych dní, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu. Výhercovia hlavej výhry – nákupné poukážky nebudú usporiadateľom kontaktovaní a výhry im budú odoslané doporučenou poštou na adresu uvedenú vo formulári do vlastných rúk výhercu najneskôr v lehote podľa bodu 16.

13 . Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov osobných automobilov zn. KIA RIO v zmysle bodu 12. výlučne telefonický kontakt uvedený vo formulári. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať do 3 pracovných dní počas piatich telefónnych pokusov, pričom pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v každom z 3 (troch) pracovných dní v čase medzi 9:00 a 17:00 hod, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.

14. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek hlavnej výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 13., alebo ak hlavná výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 13., vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

15. Všetky hlavné výhry  - osobný automobil odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13, resp. spôsobom podľa bodu 12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od výhercu preukázanie sa výherným žrebom v prípade hlavnej výhry.

16. Všetky hlavné výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané/odoslané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.

17. Hlavnú výhru podľa bodu 11 A/ až 11 D/ - osobný automobil odovzdajú výhercom osobne zástupcovia usporiadateľa v sídle usporiadateľa alebo na inom, pre túto udalosť určenom mieste. Pri odovzdaní tejto výhry bude spísaný odovzdávací protokol a overená totožnosť výhercu. O detailoch odovzdania bude výherca informovaný pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13.

18. Hlavné výhry podľa bodu 11 A/ až 11 D/ - nákupné poukážky odošle usporiadateľ výhercom doporučenou poštou na adresu uvedenú vo formulári do vlastných rúk v lehote podľa bodu 16 a nákupné poukážky „okamžitej výhry“- odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou na adresu uvedenú e-maile a v lehote podľa bodu 7 tohto štatútu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19. Hlavné výhry podľa bodu 11 A/ až 11 D/ - nákupné poukážky, ako aj nákupné poukážky „okamžitej výhry“ nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

20. Hlavná výhra podľa bodu 11 A/ až 11 D/ - osobný automobil podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

21. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z hlavnej výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote hlavnej výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

22. Účasťou v súťaži (odoslaním e-mailu na uplatnenie okamžitej výhry a/alebo vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov hlavných výhier – osobných automobilov spracúvané 24 mesiacov od odovzdania výhry a v prípade výhercov nákupných poukážok 6 mesiacov od ukončenia súťaže, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní v zmysle bodu 8 bezodkladne vymazané po ukončení súťaže.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

23. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

24. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

25. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

26. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

27. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

28. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

29. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave dňa 04.08.2020

 

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.