Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Spoločne fandíme hokeju

Príďte k nám do Kauflandu! Okrem toho, že si skvele nakúpite, môžete vyhrať super ceny.

Ako na to?

 • Nakúpte jeden z výrobkov značiek Carlson, minerálna voda Budiš, Nicolaus Vodka, Borovička Borec, Slovakia Chips alebo niektorý z oficiálnych merchandisingových produktov k 2019 IIHF majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji v minimálnej hodnote 5 eur.
 • Na zadnú stranu bločku uveďte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec) a telefónne číslo.
 • Pokladničný bloček vhoďte priamo do urny na predajni.
 • A ste v hre o skvelé ceny!

1. súťažné kolo trvá od od 2. 5. 2019 do 15. 5. 2019

V 1. kole hráte o tieto ceny od partnerov súťaže:

 • 1x 2 fľaše Nicolaus Lime Vodka 0,7 l
 • 2x darčekové balenie Borovička BOREC 0,04 l obsahujúce 24 ks miniatúrok
 • 1x kartón Slovakia Chips solené
 • 2x pitný režim Budiš (pričom 1 výherca získa 6 balení po 6 ks minerálnej vody Budiš 2 l)
 • 2x balíček autokozmetiky značky Carlson

Žrebovanie výhercov sa uskutoční 16. 5. 2019.

2. súťažné kolo trvá od 16. 5. 2019 do 26. 5. 2019

V 2. kole hráte o oficiálne merchandisingové produkty k 2019 IIHF majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji, Slovensko:

 • 1x šál + šiltovka
 • 1x športové vrecúško + šálka alebo športové vrecúško + hokejový puk
 • 3x tričko s krátkym rukávom
 • 1x športová mikina s kapucňou
Žrebovanie výhercov sa uskutoční 27.5.2019.

Stručné pravidlá súťaže

Nakúpte v predajniach Kaufland tovar spočívajúci z výrobkov značiek Carlson, minerálna voda Budiš, Nicolaus Vodka, Borovička Borec, Slovakia Chips alebo z oficiálnych merchandisingových produktov k 2019 IIHF majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji v minimálnej hodnote 5 eur a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny. Súťaž prebieha v termíne od 2. 5. do 26. 5. 2019. Na zadnú stranu pokladničného dokladu uveďte svoje kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo a vhoďte ho do označenej žrebovacej urny. Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom sa môže stať len osoba staršia ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom. Žrebovanie prebehne v dvoch kolách, a to 16. 5. a 27. 5. 2019 v každej predajni. Úplné pravidlá súťaže nájdete na webstránke kaufland.sk/spolocnefandimehokeju, priamo pri žrebovacej urne, na informáciách alebo v sídle usporiadateľa. Fotografie výhier sú ilustračné.

Podrobné znenie pravidiel súťaže "Spoločne fandíme hokeju"

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Spoločne fandíme hokeju“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava,   IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B; (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 2.5.2019 do 26.5.2019 súťaž s názvom „Spoločne fandíme hokeju“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.  Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 2.5.2019 do 26.5.2019 vrátane, nakúpi v obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky tovar spočívajúci z výrobkov značiek Carlson (autokozmetika), minerálna voda Budiš, Nicolaus Vodka, Borovička Borec, Slovakia Chips alebo z oficiálnych merchandisingových produktov k 2019 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v minimálnej hodnote 5 € (päť eur) vrátane DPH  a zároveň riadne vyplní svoje údaje na pokladničnom bloku sa môže zúčastniť súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží vhodením pokladničného dokladu s vyplnenými údajmi do žrebovacej urny na Informáciách predajne. Za účelom identifikovania výhercu a doručenia výhry musia byť na zadnej strane pokladničného dokladu uvedené kontaktné údaje súťažiaceho, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec) a telefónne číslo. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, počet súťažných pokladničných dokladov na jedného súťažiaceho nie je obmedzený.

6. Súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho kontaktné údaje – meno, priezvisko a obec, boli  bezodplatne zverejnené na www.kaufland.sk/spolocnefandimehokeju, v reklamných novinách usporiadateľa a v zozname výhercov, ktorý bude k dispozícii na Informáciách predajne. Kontaktné údaje môžu byť usporiadateľom spracúvané a zverejnené spolu s identifikačnými údajmi súťažiaceho (meno, priezvisko, obec) v plnej alebo skrátenej forme. Súťaž sa realizuje vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky, pričom súťaž prebieha v každom obchodnom dome Kaufland samostatne (t. j. v každom obchodnom dome sa v každom z dvoch súťažných kôl vyžrebujú výhercovia len z pokladničných blokov vhodených do žrebovacej urny umiestnenej v danom obchodnom dome).

ŽREBOVANIE O VÝHRU, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Súťaž a žrebovanie prebehne v dvoch kolách

1. súťažné kolo: od 2.5.2019 do 15.5.2019, žrebovanie 16.5.2019

2. súťažné kolo: od 16.5.2019 do 26.5.2019, žrebovanie 27.5.2019

v každom obchodnom dome Kaufland na území Slovenskej republiky.  Každé súťažné kolo prebieha samostatne (t. j. nevýherné žreby z 1. súťažného kola sú zlikvidované a zo žrebovania v 2. súťažnom kole sú vylúčené).

8. Usporiadateľ, v zmysle týchto pravidiel vyžrebuje v súťaži celkovo 938 výhier (v 1. kole po 8 výhier a v 2. kole po 6 výhier v každom zo 67 obchodných domov Kaufland na území Slovenskej republiky):

1. kolo: žrebovanie 16.5.2019

67 x

·         1 x 2 fľaše Nicolaus Lime Vodka 0,7l

·         2 x Darčekové balenie Borovička BOREC 0,04l obsahujúce  24 ks miniatúrok

·         2 x pitný režim Budiš (pričom 1 výherca získa 6 balení po 6ks minerálnej vody Budiš 2l )

·         2 x balíček autokozmetiky značky Carlson

·         1 x kartón Slovakia Chips solené

2. kolo: žrebovanie 27.5.2019

67 x Oficiálne merchandisingové produkty k 2019 IIHF majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji:

·         1 x  šál + šiltovka

·         1 x športové vrecúško + šálka alebo športové vrecúško  + hokejový puk  (podľa dostupných zásob)

·         3 x tričko s krátkym rukávom  (veľkosť a farba podľa dostupných zásob)

·         1x športová mikina s kapucňou (veľkosť a farba podľa dostupných zásob)

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od  výhier  zobrazených  počas  komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.

9. Zoznam výhercov bude zverejnený na www.kaufland.sk/spolocnefandimehokeju  a v priestoroch obchodných domoch Kaufland a Informáciách predajne, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ,  a to najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania. Výhercovia budú následne kontaktovaní telefonicky.

10. Výhry podľa bodu 8 - odovzdá usporiadateľ výhercom výlučne osobne na danej predajni a výlučne po overení veku výhercu, ktorý musí mať minimálne 18 rokov. Nakoľko osoby mladšie ako 18 rokov musia byť v rámci súťaže zastúpené zákonným zástupcom, žiadna výhra obsahujúca alkoholické nápoje nebude odovzdaná osobe mladšej ako 18 rokov. Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo overiť vek výhercu a v prípade, že výherca nemá 18 rokov, vyhradzuje si právo výhru obsahujúcu alkoholické nápoje mu neodovzdať.

11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu (ak výherca výhru neprevezme),  bude výherca následne  kontaktovaný telefonicky. Pri kontakte bude výherca požiadaný o kontaktné údaje, kvôli overeniu ich správnosti.

12. Ak sa do troch pokusov od prvého pokusu nepodarí výhercu telefonicky kontaktovať, zostáva výhra v prospech usporiadateľa.

13. Výhra v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov bude odovzdaná najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu -, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, a  vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24 mesiacov  od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov v príslušnom kole bezodkladne vymazané.

 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

15. Výhry podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR nepodliehajú dani z príjmov.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry zákonný zástupca súťažiaceho. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

17. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

18. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Na výhru nie je právny nárok.

19. Vyplatenie peňažitého plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

20. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné v sídle usporiadateľa a na predajniach Kaufland pri Infopulte.

21. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

22. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave, dňa 1.5.2019