Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Hľadá sa Kiwi

Chceš dať Minnie pusu na líčko a spraviť si s ňou selfíčko? Ak túžiš do McQueena nastúpiť, stačí v Kauflande nakúpiť. Natrč uši ako Mickey, zabudni na všetky triky. V košíku je mlieko, ryža, potom hor sa do Paríža! Uži si cestu do rozprávkového sveta, či vyhraj iPhone, aj to je méta!


Ako súťažiť?

Nakúpte od 24.5. do 6.6.2018 v ktoromkoľvek Kauflande na Slovensku akýkoľvek tovar za ľubovoľnú sumu, vyplňte súťažný formulár s údajmi z pokladničného bloku a ste v hre o:

5 x rodinný zájazd do Disneylandu
10 x iPhone

Súťaž trvá do

Súťažný formulár

Kde sa ukrýva vtáčik Kiwi?

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Kaufland rozprávková súťaž “

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 24.5. – 6.6.2018 on-line súťaž pod názvom „Kaufland rozprávková súťaž“    (ďalej len „súťaž“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Hore uvedená súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v rádiách, v televízií,  na internete, a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní, alebo  prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.  Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže od 24.5.2018 do 6.6.2018 nakúpi v obchodných domoch Kaufland akýkoľvek tovar za ľubovoľnú sumu a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke www.kaufland.sk, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje –oslovenie, meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec) a kontaktné telefónne číslo a nepovinný údaj – kontaktný e-mail. Ďalej formulár obsahuje povinné zadanie údajov z pokladničného bloku: daňový kód pokladnice (DKP), názov prevádzky  (napr.: Bratislava 3), dátum nákupu a celkovú sumu nákupu. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 5, dáva súhlas s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane, počet súťažných pokladničných blokov na jedného súťažiaceho nie je obmedzený.

ŽREBOVANIE O VÝHRU, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Žrebovanie sa uskutoční  do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže v sídle usporiadateľa.  

8. Usporiadateľ, v zmysle týchto pravidiel vyžrebuje v súťaži 15 výhercov nasledovných výhier:

·         5 x rodinný zájazd do Disneylandu v Paríži (od CK SATUR)

(rodinný zájazd = 2 dospelý + 2 deti do 18 rokov) v hodnote 3.300€

Termín zájazdu: 10.8.2018 – 13.8.2018  (termín zájazdu nie je možné meniť)

Cena rodinného zájazdu zahŕňa:
3x ubytovanie s raňajkami v hoteli Kyriad Torcy***, leteckú dopravu s letiskovými poplatkami spoločnosťou Austrian Airlines, transfer z Bratislavy na letisko Schwechat (Rakúsko) a späť, transfer letisko-hotel-letisko, poldenná autokarová prehliadka Paríža, 3 – dňový lístok Paris Visite na presuny po Paríži a do Disneylandu, 2 – dňový vstup do Disneylandu, služby sprievodcu CK Satur, cestovné poistenie Allianz Sp.

Cena nezahŕňa: vstupy do pamätihodností, fakultatívne výlety a platené atrakcie v Disneylande

·         10 x iPhone

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od  výhier  zobrazených  počas  komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.

9. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi doporučenou poštou.

10. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 60 dní od ukončenia súťaže.

11. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) dáva Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24  mesiacov  od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

13. Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350 EUR (t. j. rodinný zájazd do Disneylandu v Paríži) podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní. Ostatné výhry nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

14. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. 15. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

16. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

17. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

18. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

19. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

20. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave 23.5.2018

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem zdvojnásobiť svoju šancu na výhru, a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.