Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Na bicykli do obchodu

Nákupy patria u mnohých ľudí k pravidelným činnostiam. Chodíte do obchodu väčšinou autom? Myslite ekologicky, šliapnite teraz do pedálov a vyhrajte!

kaufland-vyhry-na-bicykli-do-obchodu

Ako sa zapojiť?
Zájdite na nákup do Kauflandu na bicykli. Odfoťte sa s nákupom pred Kauflandom a fotografiu nám pošlite cez on-line kontaktný formulár nižšie. Do každého súťažného kola sa môžete zapojiť zaslaním jednej autorskej fotografie.

Čo môžete vyhrať?
Súťaž je rozdelená do štyroch súťažných kôl. Využite ešte šancu na výhru a prihláste sa do posledného kola, ktoré trvá od 28. 9. do 5. 10. 2017 a hráte v ňom o:

1. cena: bicykel Cossack Low Line
2. – 4. cena: praktické príslušenstvo na bicykel
5. – 14. cena: nákupná poukážka Kaufland v hodnote 20 eur

Výhercov zo 4. súťažného kola a tiež výhercov hlavných cien zo všetkých súťažných kôl vyžrebujeme 6. 10. 2017.


Hlavná cena:

Po skončení všetkých štyroch súťažných kol vyžrebujeme zo všetkých zapojených výhercu hlavnej ceny elektrického mestského bicykla Crussis e-City a 5. výhercov nákupných poukážok Kaufland v hodnote 50 eur.

Uzávierka 4. súťažného kola

Súťažný formulár

Pripojiť fotografiu

Zasielajte súbory v nasledujúcich formátoch: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF.
max. 5 MB
0
Sem vložte alebo nahrajte fotografiu
Oslovenie
Adresa

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút) „Na bicykli do obchodu s Kauflandom“

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava 3, IČO: 35 790 164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 7.9.2017 do 5.10.2017 on-line súťaž „Na bicykli do obchodu s Kauflandom“ (ďalej len „súťaž“).
2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
3. Súťaž je propagovaná na internete, v televízii a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní, alebo  prevádzkuje usporiadateľ.
4. Súťažiacim sa  môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila 18 rokov a splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

PRIEBEH SÚŤAŽE
5. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží odoslaním súťažnej fotografie, na ktorej musí byť jasne rozpoznateľný bicykel s nákupom z Kauflandu vrátane súťažiaceho, a to prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu. Po odoslaní formulára súťažiacim bude jeho fotografia spolu s jeho identifikačnými údajmi (ktoré môžu byť v plnej alebo skrátenej forme) uvedená na internetovej stránke www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu. Fotografiu môžu zároveň vidieť a zdieľať aj ostatní návštevníci stránky prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram, Twitter, ako aj prostredníctvom linku uvedeného pod fotografiou.  
6. Súťažiaci súťaží s vlastnou autorskou fotografiou. Fotomontáže nie sú prípustné. Súťažiaci sú oprávnení zaslať do jednotlivých kôl podľa bodu 7. len jednu autorskú fotografiu. Do jednotlivých žrebovaní o výhry postupujú súťažiaci iba s jednou vlastnou autorskou fotografiou. Fotografie, ktorých obsah a/alebo ktorých názov je v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami súťaže alebo dobrými mravmi, nesmú byť do súťaže zasielané. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nezverejniť a zlikvidovať fotografie, ktorých obsah a/alebo ktorých názov je v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami súťaže alebo dobrými mravmi. Zaslaním fotografie vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidlá súťaže, je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním resp. zaslaním ďalších údajov spolu s fotografiou a ich zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s porušením pravidiel a podmienok súťaže spojenú zodpovednosť. Zaslaním fotografie súťažiaci prehlasuje, že je oprávnený s fotografiou disponovať a dať ju k dispozícii na účely súťaže. K fotografii je nutné uviesť aktuálne kontaktné údaje – oslovenie, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa účastník v prípade výhry preukáže. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle tohto bodu, udeľuje súhlas s tým, že jeho súťažná fotografia môže byť bezodplatne zverejnená na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu. Súťažiaci taktiež udeľuje súhlas s tým, že jeho súťažná fotografia bude spracovaná a zverejnená spolu s jeho identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, pobyt), ktoré môžu byť zverejnené v plnej alebo skrátenej forme (napr. Anna K. z Bratislavy). Usporiadateľ však nemá povinnosť fotografiu a súvisiace údaje zverejniť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiaceho vznikne usporiadateľovi alebo komukoľvek inému (tretej osobe, inému súťažiacemu) akákoľvek ujma, daný súťažiaci je povinný ju v plnom rozsahu nahradiť a odškodniť usporiadateľa, tretiu osobu aj iného súťažiaceho.
7. Súťaž je rozdelená do štyroch súťažných kôl, počas ktorých môžu súťažiaci zasielať súťažné fotografie.
Súťažiaci môže v každom súťažnom kole zaslať iba jednu súťažnú fotografiu.
1. súťažné kolo v období od 7.9.2017 do 13.9.2017
2. súťažné kolo v období od 14.9.2017 do 20.9.2017
3. súťažné kolo v období od 21.9.2017 do 27.9.2017
4. súťažné kolo v období od 28.9.2017 do 5.10.2017
8. Po skončení každého súťažného kola budú vyžrebovaní výhercovia tzv. priebežných výhier a ich mená budú uverejnené na internetovej stránke www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu. Po ukončení 4. súťažného kola prebehne žrebovanie o hlavné výhry. Výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu.

ŽREBOVANIE O  VÝHRY
9. Do žrebovania o priebežné ako aj o hlavné výhry postupuje súťažiaci s jednou vlastnou autorskou fotografiou v zmysle bodu 5.
10. Žrebovanie o priebežné výhry prebehne najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia príslušného súťažného kola podľa bodu 7. v sídle usporiadateľa.
Žrebovanie o hlavné výhry prebehne najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia posledného štvrtého súťažného kola podľa bodu 7. v sídle usporiadateľa.

VÝHRY – PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA
11.        a) Usporiadateľ v zmysle hore uvedených pravidiel v súťaži vyžrebuje nasledovné priebežné výhry:

1 súťažné kolo:
1. miesto: bicykel Cossack Low Line
2. – 4. miesto: praktické príslušenstvo na bicykel (košík, zámok na bicykel, predné a zadné svetlo)  
5. – 14. miesto: nákupná poukážka Kaufland v nominálnej hodnote 20,- Eur

2 súťažné kolo:
1. miesto: bicykel Cossack Low Line
2. – 4. miesto: praktické príslušenstvo na bicykel (košík, zámok na bicykel, predné a zadné svetlo)   
5. – 14. miesto: nákupná poukážka Kaufland v nominálnej hodnote 20,- Eur

3 súťažné kolo:
1. miesto: bicykel Cossack Low Line
2. – 4. miesto: praktické príslušenstvo na bicykel (košík, zámok na bicykel, predné a zadné svetlo)   
5. – 14. miesto: nákupná poukážka Kaufland v nominálnej hodnote 20,- Eur

4 súťažné kolo:
1. miesto: bicykel Cossack Low Line
2. – 4. miesto: praktické príslušenstvo na bicykel (košík, zámok na bicykel, predné a zadné svetlo)   
5. – 14. miesto: nákupná poukážka Kaufland v nominálnej hodnote 20,- Eur

Hlavné výhry:
1. miesto: elektrický mestský bicykel Crussis e-City
2. – 6. miesto: nákupná poukážka Kaufland v nominálnej hodnote 50,- Eur

Výhry budú určené podľa výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.

12. Výhercovia budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 10 kalendárnych dní po príslušnom súťažnom kole, event. po celkovom skončení súťaže, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, pre účely ich overenia.
13. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 12. výlučne telefonický kontakt. Ak sa do troch pokusov od prvého pokusu nepodarí výhercu kontaktovať, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 14.
14. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 12. z dôvodu na strane výhercu, alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 13., vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.
15. Všetky výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 13.
16. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia celej súťaže.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
20. Účasťou v súťaži (zaslaním fotografie a osobných údajov) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas a oprávňuje ho na spracovanie osobných údajov na účely realizácie súťaže a s cieľom ich ďalšieho marketingového spracovania na účely propagácie usporiadateľa, až do písomného odvolania tohto súhlasu súťažiacim zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla usporiadateľa alebo emailom na internet@kaufland.sk. Po odvolaní súhlasu súťažiacim nie je však ďalšia účasť tohto súťažiaceho na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a  obrazový záznam - fotografia), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch (uvedených napr. v bode 5 a 6.), a to spolu s osobným príspevkom súťažiaceho - fotografiou, ako aj v prípade, že sa tento súťažiaci stane výhercom akejkoľvek výhry. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ môže osobné údaje zaznamenať na nosiče informácií/do informačného systému, pričom usporiadateľ tieto osobné údaje môže poskytnúť ďalej inej osobe, ktorá je partnerom usporiadateľa a/alebo podieľa sa na organizácii súťaže alebo podporných činnostiach pre usporiadateľa. Sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú spoločnosti: Kaufland Warenhandeln GmbH & Co. KG, so sídlom Postfach 12 53 – 74149 Neckarsulm, IČO: HRA 103330 a  Kaufland Informationssysteme GmbH & Co. KG, so sídlom Postfach 12 53 - 74149 Neckarsulm, IČO: HRA 104163. Fotografie a údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky, vrátane úprav veľkosti fotografie. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, a má právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Súťažiaci vyhlasuje, že v prípade zaslanej fotografie, na ktorej je vyobrazená iná osoba, disponuje súhlasom vyobrazenej osoby, resp. súhlasom jej oprávneného zástupcu na sprístupnenie usporiadateľovi, spracovanie, či zverejnenie usporiadateľom v zmysle týchto pravidiel aj s ohľadom na ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane osobných údajov. Zaslané fotografie a údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov spracúvané po dobu 3 rokov od odovzdania výhier, v prípade ostatných súťažiacich po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhier, následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
21. Výhry v hodnote prevyšujúcej EUR 350 (t.j. elektrický mestský bicykel Crussis e-city) podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní. Ostatné výhry nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.
22. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak výherca nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.
23. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, ako aj všetkých spolupracujúcich agentúr. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom v súťaži, výhra nebude odovzdaná.
24. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
25. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.
26. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.kaufland.sk/nabicyklidoobchodu, ako aj v sídle usporiadateľa.
27. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/152 835 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.
28. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.