Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Pondelkový trhák

Radi by ste sa vozili na novom autíčku, či spravili nákup na náš účet? Tak neváhajte a zapojte sa do našej súťaže. Stačí, ak kúpite akýkoľvek výrobok z osobitej ponuky platnej od pondelka 29.10. do stredy 31.10.2018, údaje z pokladničného bloku odošlete cez súťažný formulár a ste v hre o novučičký Volkswagen up! a nákupné poukážky.

Súťaž trvá do

  • Názov prevádzky

    napr. Bratislava 3
  • Daňový kód pokladnice

  • Dátum nákupu

  • Celková suma nákupu

Adresa

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Šťastie príde v pondelok “

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 8.10. do 10.10 a 15.10. do 17.10. a 22.10. do 24.10. a 29.10. do 31.10.2018 on-line súťaž pod názvom „Šťastie príde v pondelok“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Hore uvedená súťaž je propagovaná prostredníctvom reklamy na internete a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

5.  Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže nakúpi v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike akýkoľvek tovar z osobitnej akciovej ponuky platnej výlučne od pondelka do stredy (Pondelkový trhák) a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke www.kaufland.sk, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo a nepovinný údaj – kontaktný e-mail. Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku – daňový kód pokladnice (DKP), názov prevádzky (napr.: Bratislava 3), dátum nákupu a celkovú sumu nákupu. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 5, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5. Každý pokladničný blok môže byť do súťaže prihlásený prostredníctvom súťažného formulára v zmysle bodu 5 a 6 len jedenkrát.

 

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

7. Súťaž je rozdelená do 4 súťažných kôl:

•             1. kolo prebieha od 08.10. do 10.10.2018

•             2. kolo prebieha od 15.10. do 17.10.2018 

•             3. kolo prebieha od 22.10. do 24.10.2018 

•             4. kolo prebieha od 29.10. do 31.10.2018 

8. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyžrebuje v jednotlivých súťažných kolách vo svojom sídle nasledovné výhry:

A/ 1. súťažné kolo – žrebovanie dňa 11.10.2018:

·         1 x osobný automobil zn. Volkswagen up!

·         33 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 100 €     

B/ 2. súťažné kolo – žrebovanie dňa 18.10.2018: 

·         1 x osobný automobil zn. Volkswagen up!

·         33 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 100 €                         

C/ 3. súťažné kolo – žrebovanie dňa 25.10.2018:             

·         1 x osobný automobil zn. Volkswagen up!

·         33 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 100 €                         

D/ 4. súťažné kolo – žrebovanie dňa 2.11.2018:               

·         1 x osobný automobil zn. Volkswagen up!

·         33 x nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 100 €       

Žrebovanie o osobné automobily sa uskutoční za prítomnosti notára. O tomto žrebovaní bude spísaná notárska zápisnica.                 

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne z pokladničných blokov, ktoré boli zaregistrované do jednotlivých žrebovaní. V prípade, že súťažiaci vyhrá niektorú výhru v jednotlivom žrebovaní, nie je ďalšia účasť na tomto príslušnom žrebovaní o výhry pre tohto súťažiaceho (výhercu) možná. Súťažiaci nie je vylúčený z ďalších žrebovaní v ďalších súťažných kolách s výnimkou súťažiaceho (výhercu), ktorý už vyhral v priebehu súťaže (v rámci ktoréhokoľvek žrebovania) osobný automobil. Tento súťažiaci je z ďalšej účasti na súťaži o osobný automobil vylúčený.

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle bodu 3.

9. Výhercovia osobných automobilov budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa príslušného žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.

10 . Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov v zmysle bodu 9 výlučne telefonický kontakt. Ak sa počas troch pokusov (telefonátov) nepodarí výhercu telefonicky kontaktovať, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 11.

11. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 10, alebo ak výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 10, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

12. Výhry odovzdá usporiadateľ výhercom spôsobom, ktorý im oznámi pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 10.

13. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 60 dní od ukončenia príslušného žrebovania.

14. Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 D/ - osobné automobily odovzdajú osobne zástupcovia usporiadateľa v sídle usporiadateľa alebo na inom, pre túto udalosť určenom mieste. Pri odovzdaní tejto výhry bude spísaný odovzdávací protokol a overená totožnosť výhercu. O detailoch odovzdania bude výherca informovaný pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 9.

15 . Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 D/ - nákupné poukážky odovzdá usporiadateľ výhercom doporučenou poštou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu osobného automobilu spracúvané  36 mesiacov od odovzdania výhry, v prípade výhercov nákupných poukážok 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú po žrebovaní v zmysle bodu 8 bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

17. Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 D/ - nákupné poukážky nepodliehajú dani z príjmov  v zmysle platných právnych predpisov. Výhry podľa bodu 8 A/ až 8 D/ - osobné automobily podliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

18. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

19. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

20. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

21. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

22. Úplné znenie pravidiel súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

23. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

24. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave 8.10.2018

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.