Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Zažite MS 2018 v ľadovom hokeji naživo!

Takto jednoducho sa zapojíte

Tipnite si, ktorý hokejový tím získa titul majstra sveta v ľadovom hokeji, odošlite vyplnený formulár a už ste v žrebovaní.   
Desať výherných dvojíc poletí do Dánska a v Royal Aréne v Kodani si naživo pozrie zápasy Slovensko - Česko a Slovensko - Švajčiarsko. Okrem vstupeniek na spomínané zápasy sú súčasťou zájazdu letenky (Bratislava – Kodaň a Kodaň – Bratislava), ubytovanie v 3* hoteli v Kodani v 2-lôžkovej izbe, raňajky, transfery, poistenie a služby delegáta. Celá táto paráda sa uskutoční v termíne od 5.5 do 7.5.2018.  Zapojte sa, držíme vám palce v žrebovaní!

Súťaž trvá do

Súťažný formulár

  • Kto sa stane majstrom sveta v ľadovom hokeji 2018?

    Súťažná otázka
Adresa

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút) „Zažite MS 2018 v ľadovom hokeji naživo!“

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 5.4.2018 do 18.4.2018 on-line súťaž pod názvom „Tipovačka“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Na internete, Facebooku a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo  prevádzkuje usporiadateľ, je propagovaná hore uvedená súťaž.

4. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže vyplní a odošle on-line formulár s odpoveďou na súťažnú otázku „Kto sa stane majstrom sveta v ľadovom hokeji 2018?“, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

6. On-line formulár obsahuje povinné kontaktné údaje –oslovenie, meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, obec a  telefónne číslo a nepovinný kontaktný údaj – e-mail, on-line formulár ďalej obsahuje súťažnú otázku, na ktorú súťažiaci odpovedá v zmysle bodu 5.

7. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže v zmysle bodu 5, dáva súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje – meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Kontaktné údaje môžu byť usporiadateľom spracované a zverejnené spolu s identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, obec) v plnej alebo skrátenej forme.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

8. Žrebovanie prebehne najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže v sídle usporiadateľa.

9. Usporiadateľ v zmysle hore uvedených pravidiel (ďalej aj ako „pravidlá súťaže“) v súťaži vyžrebuje nasledovné výhry:

10 x letecký zájazd od CK Hokej Tour pre 2 osoby na MS v hokeji 2018 v termíne 5. - 7.5.2018*

*zájazd obsahuje lístky na zápasy Slovensko - Česko a Slovensko - Švajčiarsko, letenky (Bratislava – Kodaň a Kodaň – Bratislava), ubytovanie v 3* hoteli v Kodani v 2-lôžkovej izbe, raňajky, transfery, poistenie, služby delegáta.

10. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi doporučenou poštou.

11. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže.

12. Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13. Účasťou v súťaži (zaslaním údajov) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) dáva Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu prihlasovacie meno, obec, kontaktné telefónne číslo, e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zástupcu), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk alebo do uplynutia doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť získané údaje ďalej inej osobe, ktorá je jeho spolupracujúcim subjektom a podieľa sa na organizácii súťaže, realizácii výhier a spracovaní požiadaviek pre usporiadateľa. Ide o spoločnosti uvedené v bode 7 tohto štatútu. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (prihlasovacie meno, obec, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Súťažiaci je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch spracovávaných o ňom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona, a má právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie svojich údajov usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Zaslané údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 36 mesiacov  od odovzdania výhry, následne budú blokované, resp. zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

14. Výhra podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR podlieha dani z príjmov.

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

16. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.  Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.
17. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

18. Vyplatenie peňažitého plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

19. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

20. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

21. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.