Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa
Je tu Kaufland Card!

Aktivujte si Kaufland Card a užívajte si skvelé výhody!

Kolotoč v záhrade

Ukážka: Údaje vyznačené na pokladničnom bloku je potrebné uviesť do formulára

Kolotoč prác v záhrade, na balkóne či terase sa rozbieha. Krásne kvitnúce kvety, zelené kríky ale aj náradie, záhradný nábytok či zeminu, nájdete v našich predajniach. Predtým, ako ich návštívite, sa môžete inšpirovať novým letákom "Kolotoč v záhrade". Navyše, každý zaregistrovaný bloček z nákupu aspoň jedného produktu z tohto letáku, je zaradený do žrebovania o skvelé ceny.

Ako na to? Nakúpte v termíne od 8. 4. do 5. 5. 2021 aspoň jeden výrobok z letáka „Kolotoč v záhrade“, zaregistruje svoj pokladničný blok cez on-line formulár uvedený nižšie a ste zaradený do žrebovania o 30x produkty značky Countryside, 5x poukážku Kaufland v hodnote 350 €, 5x poukážku v hodnote 300 €, 5x poukážku v hodnote 250 €, 5x poukážku v hodnote 200 €, 5x poukážku v hodnote 150 € a 5x poukážku v hodnote 100 €.

Pozor, pokladničný blok si uschovajte! V prípade výhry je potrebné sa ním preukázať.

Súťaž prebieha od 8. apríla do

Súťažný on-line formulár

Adresa

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Záhrada“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 8.4. do 5.5.2021 súťaž pod názvom „Záhrada“ (ďalej len „súťaž“).

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE
5.  Každý zákazník, ktorý v čase trvania súťaže nakúpi a zaplatí v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland v Slovenskej republike akýkoľvek výrobok z letáku „Kolotoč v záhrade sa opäť začína“ a zároveň riadne vyplní a odošle súťažný formulár na internetovej stránke www.kaufland.sk spolu s údajmi z pokladničného bloku, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

6. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo a kontaktný e-mail. Ďalej formulár obsahuje povinné údaje z pokladničného bloku – predajňu, dátum nákupu, číslo bloku, celkovú hodnotu nákupu uvedenú na danom pokladničnom bloku (t. j. výslednú sumu, ktorú zákazník za daný nákup zaplatil) a posledné štvorčíslie kódu pokladne.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je neobmedzený a závisí iba od množstva nákupov, ktoré zákazník uskutoční v zmysle bodu 5. Každý pokladničný blok môže byť do súťaže prihlásený prostredníctvom súťažného formuláru v zmysle bodu 5 a 6 len jedenkrát.

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA
7. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje vo svojom sídle nasledovné výhry:

5x Hojdačka Hollywood pre 3 osoby
5x Trampolína s ochrannou sieťkou
5x Ratanové ležadlo
5x Kombinovaný gril
5x Kupolový stan
5x Aku kosačka na trávu
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 350 €
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 300 €
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 250 €
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 200 €
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 150 €
5x nákupná poukážka Kaufland v hodnote 100€

8. Výhercovia výhier môžu byť po skončení žrebovania, najneskôr však do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, kontaktovaní usporiadateľom a požiadaní o preukázanie sa výherným pokladničným blokom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový alebo telefonický kontakt, ktoré súťažiaci vyplnili v súťažnom formulári. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať do 5 kalendárnych dní, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

9. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov výhercov budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od uskutočnenia príslušného žrebovania.

10. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi prostredníctvom kuriéra (v prípade nákupnej poukážky prostredníctvom pošty) na základe údajov o kontaktnej adrese výhercu poskytnutých súťažiacim v súťažnom formulári.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom spracúvané 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú po vyžrebovaní výhercov v zmysle bodu 7 bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

12. Výhry podľa bodu 7 v hodnote neprevyšujúcej 350 euro nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže mu usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať, a to bez práva na vyplatenie náhrady za výhru a v takomto prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

14. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

15. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa proti nim.

16. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru nie je možné.

17. Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

18. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

19. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave 8.4.2021

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.