Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Záhradka pre školy

Podarilo sa vám vypestovať rastlinky v záhradke? Napíšte nám o tom rozprávku a pridajte aj fotografiu vypestovanej záhradky. Za odmenu vás zaradíme do žrebovania o skvelé ceny. Žiaci sa môžu tešiť na elektronickú tabuľu alebo výlet do Arboreta, kvetináč, počítač či mikroskop. Celkovo vyžrebujeme až 33 tried.

Súťaž trvá od 5. 3. do 17. 4. 2020.

Dôležitá informácia:
Samozrejme, máme porozumenie pre súčasnú situáciu, v ktorej sa školy momentálne nachádzajú.  Preto sme sa rozhodli pre tie triedy, ktoré nestihli rastlinky zasadiť, akceptovať v súťaži aj len splnenie jednej podmienky - zaslanie rozprávky/príbehu ako si deti predstavujú, že rastlinky rastú. Rastlinky, ktoré sme vám zaslali, si prosím nechajte a po návrate do školy ich môžete spolu s deťmi zasadiť a vypestovať si tak svoju vlastnú malú záhradku.

On-line súťažný formulár

Rozprávka a/alebo fotografia

Sem nahrajte, prosím, vlastnú rozprávku a/alebo fotografiu vypestovanej záhradky. Pozor, posielajte len fotografie, na ktorých nie je zobrazená žiadna fyzická osoba.

0
Adresa

 

 

Úplné znenie pravidiel súťaže (štatút)

„Školy – Moja malá záhradka“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.  Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje v období od 05.03.2020 do 17.04.2020 súťaž pod názvom „Školy – Moja malá záhradka“ (ďalej len „súťaž“), ktorej cieľom je  priblížiť deťom prírodu súťaživou formou a vzbudiť  ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.

2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná listovou zásielkou a mailom školám, v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE
4. Každá trieda prvého stupňa (t.j. 1-4 ročník) základnej školy, ktorá si vypestuje vlastnú malú záhradku na pestovateľskom podnose (t.j. 20 druhov rastlín; nevadí ak sa triede nepodarí vypestovať všetky rastlinky), a zároveň vyplní a odošle registračný formulár, spolu s povinnými prílohami podľa bodu 5 tohto štatútu, v období od 5.3.2020 do 17.4.2020 na stránke kaufland.sk/zahradkadotriedy, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry (ďalej ako „súťažiaci“).

5. Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno a priezvisko kontaktnej osoby (prihlasujúcej osoby), názov a adresu školy, triedu, kontaktné/ pracovné telefónne číslo a kontaktný/pracovný e-mail. Ďalej formulár obsahuje povinnú prílohu „Rozprávka“ (trieda napíše a pošle vlastnú rozprávku o tom, ako rastú rastlinky) a „Fotografia“ (trieda pošle aspoň 1 fotografiu vypestovanej záhradky bez zobrazenia akejkoľvek fyzickej osoby). Súťažiaci, ktorý sa zapojí (registruje) do súťaže v zmysle bodu 4 tohto štatútu, udeľuje usporiadateľovi súhlas s tým, aby jeho osobné údaje meno, priezvisko, názov a adresa školy, trieda a fotografia, boli bezodplatne zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže, a to v plnej alebo skrátenej forme.

6. Registrovať školu môže iba osoba na to oprávnená, t.j. riaditeľ/ka školy alebo ktorýkoľvek učiteľ školy (ďalej len „zástupca súťažiaceho“).

ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA
7. Usporiadateľ, v zmysle uvedených pravidiel súťaže, vyžrebuje do 10 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vo svojom sídle nasledovné výhry:

3x elektronická tabuľa
5x kvetináč
5x výlet do Arboreta (vstupné + doprava pre celú triedu)
10x mikroskop
10x počítač

Celkovo bude vyžrebovaných 33 výhier.

Žrebovanie o výhry prebehne výlučne zo zaregistrovaných tried do súťaže v danom súťažnom období podľa bodu 4 tohto štatútu.

Výhercovia výhier budú po skončení žrebovania, najneskôr však do 10 kalendárnych dní odo dňa žrebovania kontaktovaní usporiadateľom. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov e-mailový alebo telefonický kontakt, ktoré zástupca súťažiaceho vyplnil v súťažnom formulári. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať počas troch telefónnych pokusov, pričom každý pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v iný pracovný deň v čase medzi 9:00 a 17:00 hod., zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

8. Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú odovzdané najneskôr do 30 dní od uskutočnenia žrebovania.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v projekte, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

OSOBNÉ ÚDAJE
9. Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára spolu s povinnými prílohami) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje zástupca súťažiaceho ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) Kauflandu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno a priezvisko, pracovný kontakt – email a telefónne číslo, kontaktná adresa školy). Tento súhlas má dotknutá osoba možnosť kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, a to zaslaním písomného odvolania tohto súhlasu usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť zaregistrovanej triedy v súťaži možná. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi poskytnuté v rámci účasti v súťaži, budú použité výlučne na účely registrácie súťažiaceho a jeho účasti v súťaži. Poskytnuté údaje budú usporiadateľom po odovzdaní výhry bezodkladne vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú po žrebovaní výhercov v zmysle bodu 8 bezodkladne vymazané.

Usporiadateľ poučuje dotknutú osobu, že poskytnutie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba, ktorá poskytla osobné údaje, prehlasuje, že je oprávnený zástupca súťažiaceho a zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Dotknutá osoba vyplnením a odoslaním online formulára potvrdzuje, že sú jej známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, pracovná pozícia na základnej škole, pracovný kontakt – email a telefónne číslo), že bola poučená o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bola poučená o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné aj na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk).

Údaje poskytnuté dotknutou osobou môžu byť spracúvané elektronicky.

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Prístup k osobným údajom získaným vyplnením a odoslaním online formulára v rámci účasti v projekte má výlučne príslušné odborné oddelenie Kauflandu, ktoré projekt realizuje.

Dotknutá osoba, ktorá poskytla usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia. Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

13. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

14. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

15. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny súťaže a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

16. Tieto podmienky účasti v súťaži a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti v súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti v projekte je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk

V Bratislave 5. 3. 2020

Zobraziť pravidlá súťaže Skryť pravidlá súťaže

Áno, chcem dostávať e-mailom pravidelné informácie o aktuálnych ponukách a akciách a preto sa prihlasujem k odberu noviniek na e-mail.

Pre odoslanie formulára potvrďte pole "Nie som robot" a zodpovedajte zobrazenú otázku.

Kompletný balík na pestovanie rastlín získali tieto školy/triedy:

Skoly_zoznam.pdf (0.3 MB)