Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

YATE CAMPING K620 Jednoplatničkový varič (na použitie s 2 kg PB fľašou)

Varič s jedným horákom na použitie s 2 kg plynovou bombou. Výkonný horák s priemerom 56 mm. Varná doska široká 180 mm pojme väčší hrniec bez toho, aby sa ohýbal. Horák je vybavený praktickou rukoväťou.

Váhate nad výberom? Pozrite si blog a pozrite si porovnávací test varičov, pomôže vám s výberom!

Parametre

Materiál:Oceľ
Farba:Strieborná
Hmotnosť:430 g
Priemer dosky:180 mm
Napájanie:1,48 kW
Všeobecné informácie o výrobku
Záručná doba 24 mesiacov

Návod na použitie CAMPING K620

Výrobca: STI. tarafindan ORCAMP icin üretilmistir. Turecko

CE 1312CM5578 21

Varič CAMPING K620 je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí, rekreačných chatách a záhradných domčekoch (kde je zaručené dostatočné vetranie) na tepelnú prípravu jedál. Varič je určený na spaľovanie zmesi plynu propán-bután (PB) s priamym pretlakom. Varič sa pripája skrutkovaním k fľaši na LPG LA2 s objemom 2 kg.

Varič je určený pre plynové fľaše na propán-bután (LA2) s kapacitou 2 kg

Tlaková fľaša je naplnená zmesou propán-butánu PB/mix A1 alebo B (označenie podľa normy ISO 4706), čo je označenie pre letnú (60 %B, 40 %P) alebo zimnú (40 %B, 60 %P) zmes. Obe zmesi sú použiteľné, ale majú mierne odlišné fyzikálne vlastnosti.

Spotrebič nie je možné používať na iné palivá ani dodatočne vybaviť. Pokus o pripojenie iných typov plynových fliaš môže byť nebezpečný!

V obchodoch sa plynové fľaše predávajú prázdne; ich naplnenie zabezpečí označené predajné miesto alebo distribútor fliaš. Pri každej výmene plynovej fľaše si vyžiadajte informácie o jej bezpečnom skladovaní a používaní!

Pred pripojením sporáka k plynovej fľaši si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si starostlivo uschovajte pre budúce použitie. VAROVANIE: Pri nesprávnej obsluhe môže byť varič veľmi nebezpečný.

Špecifikácie: V prípade, že je varná doska v prevádzke, je potrebné ju odpojiť:

Pripojovací tlak paliva: 0-7000 mbar.

Priemer dýzy: 0,23 mm

Menovitý prietok: 115 G/H;1,48 kW

Tesniaci krúžok: 19x2 mm

Tesnenie medzi ventilom a horákom: 17x7x2 mm

Maximálne prípustné zaťaženie variča vrátane obsahu: 2,5 kg

Maximálny priemer nádoby: 250 mm

Pred použitím:

DÔLEŽITÉ! - Bezpečnostné požiadavky

 • Varič smie obsluhovať len dospelá osoba staršia ako 18 rokov v súlade s týmto návodom! Obsluha musí pri obsluhe variča dodržiavať aj všeobecné predpisy o požiarnej bezpečnosti!
 • Obsluha variča sa v žiadnom prípade nesmie zveriť deťom!
 • Sporák sa musí uchovávať mimo dosahu detí.
 • Používajte v dobre vetranom priestore, v uzavretej miestnosti musí byť zabezpečené dostatočné vetranie.
 • Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
 • Varič používajte len na účel, na ktorý bol vyrobený (ohrievanie nádob s tekutinami a potravinami)
 • Výrobok udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov
 • Počas prevádzky musí byť varič umiestnený na nehorľavom podklade a musí byť pod dohľadom!
 • Pred použitím sa uistite, že sú všetky skrutkové spoje pevne dotiahnuté. Kontrolu tesnosti vykonávajte v dobre vetranej miestnosti alebo vonku, mimo zdrojov vznietenia/horenia a mimo dosahu iných osôb!
 • Komponenty variča môžu byť veľmi horúce! Uchovávajte mimo dosahu detí
 • Výrobok nikdy nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chýba. Varič nepoužívajte, ak z neho tečie, je poškodený alebo ak nefunguje správne!
 • Ak váš spotrebič nie je odolný voči úniku (zápach plynu), okamžite ho premiestnite do vonkajšieho priestoru bez otvoreného ohňa s dobrou ventiláciou, kde je možné tento únik zistiť a zastaviť. Ak chcete skontrolovať tesnosť spotrebiča, urobte tak vonku. Úniky nezisťujte pomocou otvoreného plameňa, použite penivý roztok!
 • Tlakovú fľašu s LPG vymieňajte vonku, mimo zdrojov vznietenia/zápalných zdrojov a mimo dosahu iných osôb!
 • Povrchová teplota plynovej fľaše nesmie prekročiť 40 °C!
 • Akékoľvek priame zahrievanie plynovej fľaše s cieľom zvýšiť odparovaciu schopnosť kvapalného plynu je zakázané!
 • Po pripojení variča k plynovej fľaši sa vyhýbajte nakláňaniu, otáčaniu alebo akejkoľvek inej manipulácii s plynovou fľašou, ktorá by mohla spôsobiť vniknutie zmesi kvapalného PB do horáka variča. Po zapálení horáka by nedokonalé splyňovanie zmesi kvapalného PB malo za následok výrazné vyšľahnutie plameňa z horáka. Po vyhorení kvapalného plynu by sa veľkosť a intenzita plameňa vrátila na pôvodné nastavenia. Dôsledkom je upchatie dýzy (zlé spaľovanie), nadmerné spálenie komponentov variča, tvorba sadzí a väčšie riziko vzniku požiaru (vzniknutý plameň nie je možné kontrolovať)!
 • Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne časti variča!
 • Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
 • je zakázané umiestňovať a používať plynové fľaše (aj vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu!

1. Pripojenie sporáka k plynovej fľaši

Skontrolujte, či je ovládací ventil variča úplne uzavretý - zatvára sa otočením doprava. Pred pripojením skontrolujte, či je tesniaci krúžok v poriadku. Ak je poškodený alebo chýba, sporák nepripájajte! Skontrolujte hrdlo fľaše, či je čisté. Odstráňte prípadné nečistoty. Ak je závit poškodený, varič sa nesmie pripojiť k fľaši. Poškodenú fľašu vymeňte za bezchybnú.

Varič pripájajte k PB fľaši len vonku, mimo dosahu osôb a akéhokoľvek zdroja vznietenia, t. j. otvoreného ohňa, elektrického výboja atď.

Naskrutkujte varič na PB fľašu. Pri skrutkovaní uchopte varič za ventil a utiahnite ho. Pri uťahovaní nedržte varič za varnú dosku alebo horák, pretože sú navlečené na ventil a mohli by sa uvoľniť. Varič má pravý závit pre PB fľašu a ľavý závit pre varnú dosku. Ak je závit variča alebo fľaše poškodený, varič sa nesmie pripojiť k fľaši.

POZOR: Počas uťahovania a uvoľňovania dôjde k miernemu úniku plynu, čo je normálny jav. Z tohto dôvodu však pri uťahovaní a uvoľňovaní postupujte rýchlo a v dobre vetranom priestore a mimo akýchkoľvek zdrojov vznietenia.

Po pripojení variča sa uistite, že sú všetky závity riadne utiahnuté. Použite mydlovú vodu alebo aspoň čuchnite, aby ste sa uistili, že je systém tesný. Nikdy to nerobte s otvoreným ohňom. Ak systém po spojení vykazuje známky netesnosti, rozmontujte ho a opätovne skontrolujte tesnenia. Ak sa porucha nedá odstrániť, sporák rozoberte a nepoužívajte ho! Nezapaľujte ho a nepribližujte sa k otvorenému ohňu alebo inému zdroju vznietenia.

Varič a PB fľaša majú pravý závit na pripojenie. Pri montáži variča na fľašu je potrebné dbať na to, aby nedošlo ku kríženiu závitov (tzv. "skrutkovanie cez závit"), inak sa varič v dôsledku nesprávnej prevádzky zničí.

Pri skrutkovaní PB fľaše sa po otvorení bombičky otváracím kolíkom ozve sykot plynu. Ďalším otočením sa usadí tesnenie a zabezpečí sa tesnosť systému.

Ďalšie prudké, zbytočné uťahovanie vedie k rýchlemu opotrebovaniu tesnenia! Občasné ľahké natretie závitov variča vazelínou výrazne predĺži ich životnosť.

Chráňte časť, ktorá sa skrutkuje na valec, pred znečistením, aby sa nečistoty nedostali s plynom až k tryske a neucpali ju.

2. Zapaľovanie a prevádzka

Skontrolujte, či otvory primárneho vzduchu nie sú znečistené alebo zablokované.

Varič zaistite v kolmej polohe. Otočte uzáver plynu doľava, aby ste otvorili prívod plynu, kým nebudete počuť slabé syčanie. Zapáľte plameň zápalkami, zapaľovačom alebo kremencom. Po zapálení trvá niekoľko okamihov, kým sa plameň ustáli. Pri optimálnom spaľovaní má plameň modrozelenú farbu. Silu plameňa regulujte otáčaním ventilu doprava alebo doľava.

Pri použití úplne plnej - novej PB fľaše, ktorá bola dlhší čas vystavená teplu, sa môže po zapálení variča objaviť silný žltkastý plameň. Okamžite zatvorte regulačný ventil na minimum, kým plameň nezmizne. Tento jav sa určite vyskytne, ak sú varič a fľaša silne naklonené.

Počas prevádzky zabráňte vykypeniu tekutiny z varnej nádoby, inak dôjde k poškodeniu alebo úplnému zničeniu variča. Počas prevádzky nenechávajte varič bez dozoru.

Pri prevádzke variča dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť najmenej 0,5 m od horľavých materiálov.

Na varič neumiestňujte horľavé predmety.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnom fungovaní výrobku, nepoužívajte ho a kontaktujte predajcu alebo servis.

3. Ukončenie prevádzky

Prevádzku ukončite dotiahnutím regulačného ventilu doprava, kým plameň nezhasne. Varič potom môžete odpojiť od PB fľaše odskrutkovaním doľava. Vo všeobecnosti to robte až po úplnom vychladnutí variča!

Nikdy neodpájajte varič od plynovej fľaše, keď je v prevádzke!

Na odpojenú fľašu nasaďte ochrannú zátku.

Sporák skladujte v čistom a suchom prostredí.

4. Upozornenie pre prípad núdze

Ak by plameň prešľahol okolo aktívnej časti horáka, okamžite zatvorte regulačný ventil a mierne utiahnite varič na bombu. Ak sa plameň naďalej objavuje, uhaste ho prúdom vody, ktorú máte bežne pripravenú na ohrev. Zabezpečte, aby sa k variču nikto nepribližoval na vzdialenosť menšiu ako 20 m, kým plyn nevyhasne. Varič potom nepoužívajte!

5. Dôležité upozornenia

Upozornenie: Pri prevádzke tohto spotrebiča sa spotrebúva vzduch (kyslík) a vzniká oxid uhličitý. Tento spotrebič nezapaľujte ani nepoužívajte v nevetraných priestoroch, miestnostiach, stanoch alebo vozidlách. Je životne nebezpečné používať sporák na vykurovanie uzavretých priestorov - hrozí riziko jemnej otravy oxidom uhoľnatým!

 • Sporák smie obsluhovať len dospelá osoba podľa tohto návodu, obsluhu nezverujte deťom!
 • Počas prevádzky musí byť varič umiestnený v stabilnej polohe a pod neustálym dohľadom.
 • Na ohrev jednej nádoby nepoužívajte dva alebo viac varičov vedľa seba.
 • Používajte len primerane veľké a primerane ťažké nádoby
 • Varič nepoužívajte na iné účely ako na ohrev jedla a nápojov v nádobe.
 • Hlavné časti variča - horák, podpery hrncov alebo závetrie - sú počas prevádzky a približne 10 minút po nej horúce, preto sa ich počas tohto času nedotýkajte.
 • Nikdy nepoužívajte varič, ktorý vykazuje známky poškodenia alebo má poškodené alebo opotrebované tesnenie.
 • S varičom manipulujte opatrne, chráňte ho pred pádom na zem a poškodením
 • Na variči nevykonávajte žiadne úpravy.

6. Demontáž, čistenie a skladanie variča

Varič sa skladá z dvoch hlavných častí: telesa ventilu a horáka, ktoré sú spojené závitom a utesnené tesnením 17x7x2 mm. Rozloženie týchto častí je potrebné na vyčistenie dýzy. Aj malé upchatie prudko znižuje výkon variča.

Na čistenie nepoužívajte ihly a špendlíky, pretože sa tým poškodí dýza a môže dôjsť k zlomeniu hrotu ihly v dýze a zničeniu variča. Na čistenie často stačí podtlak vytvorený tlakom úst alebo prefúknutím. Je možné použiť aj veľmi tenký drôt.

Na uvoľnenie trysky použite 7 mm kľúč.

7. Skladovanie a preprava

Varič skladujte v suchom, neagresívnom prostredí.

Varič prepravujte vždy oddelene od kartuše.

8. Tlaková nádoba na plyn - PB fľaša

PB fľaša obsahuje skvapalnený, vysoko horľavý plyn propán-bután pod konštantným tlakom. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

9. Likvidácia

Po skončení životnosti odovzdajte varič do zberného dvora. Obal zlikvidujte v recyklovanom odpade

10. Záručné podmienky

Na výrobok sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Nevzťahuje sa na výrobky poškodené násilím, nesprávnou manipuláciou alebo neodbornou opravou.

11. Bežné prevádzkové opotrebenie

Za bežné opotrebenie sa považuje bežné opotrebenie vyplývajúce z povahy a funkcie výrobku, napr:

 • Zmena farby hornej časti horáka z nehrdzavejúcej ocele
 • Zafarbenie navíjacej dosky variča, najmä častí v blízkosti horáka

Niektoré z uvedených zmien na výrobku sa môžu prejaviť už po niekoľkých použitiach bez toho, aby sa znížila úžitková hodnota výrobku.

Dodáva:

YATE spol. s r.o.

Brněnská 371

500 06 Hradec Králové

e-mail: yate@yate.cz

Tel: 495 221 475Popis:

Jednoplatničkový varič na použitie na plynovú bombu 2kg. Výkonný horák s priemerom 56 mm. Platnička široká 180 mm unesie aj väčší hrniec bez toho, aby sa ohýbala. Horák je vybavený praktickým uchom.

 

Parametre
Materiál: Oceľ
Farba: Strieborná
Hmotnosť: 430 g
Priemer platničky: 180 mm
Výkon: 1,48 kW

 Jednohorákový varič na použitie s 2 kg plynovou bombou. Výkonný horák s priemerom 56 mm. Varná doska široká 180 mm pojme väčší hrniec bez toho, aby sa ohýbal. Horák je vybavený praktickou rukoväťou. Parametre Materiál: oceľ Farba: strieborná Hmotnosť: 420 g Rozmer: priemer 180 mm.Plynový varič na 2kg bombu Camping K650
Plynový varič kompatibilný s 2-kg plynovými bombami, ktoré kúpite napr. na pumpách. Závit 3/8''.
Spoľahlivo ohreje vodu a čokoľvek, čo v prírode ohriať potrebujete.
V ponuke máme aj kompatibilnú plynovú fľašu, ktorá sa dá naplniť napr. na pumpách.
ŠPECIFIKÁCIE
Materiál: oceľ
Hmotnosť: 430g
Priemer (horák / plocha na nádobu): 55mm / 175mm
VYUŽITIE
Vhodný na turistiku, do kempu, mototuristiku atď.
Predáva Fanoutdoor

Už len 1 kus na sklade

15,96 €

plus 4,99 € poštovné

so 01. - st 05. júna

Všetky ceny sú vrátane DPH