Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

Zásady ochrany osobných údajov pre online trhovisko

Ďakujeme za váš záujem o ochranu osobných údajov v spoločnostiach Kaufland.

Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov vás informujú o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi pri ich zhromažďovaní, používaní a poskytovaní. Ochrana osobných údajov sa riadi najmä Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

I. Prehľad

Spracúvanie údajov spoločnosťami Kaufland možno v zásade rozdeliť do troch kategórií:

Na účely realizácie procesu prihlasovania sa všetky údaje potrebné na prihlásenie alebo registráciu zákazníckeho účtu spracúvajú prostredníctvom webových stránok www.kaufland.de/ www.kaufland.sk/ www.kaufland.cz (ďalej len „webové stránky online trhoviska“) a www.predajne.kaufland.sk respektíve prostredníctvom príslušných webových stránok národných spoločností (ďalej len „webové stránky kamenných predajní“). Prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie údajov je spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Pri návšteve webových stránok online trhoviska a využívaní ponuky na nich uvedenej sa spracúvajú rôzne údaje na konkrétne účely. Môžu to byť aj osobné údaje. Prevádzkovateľom zodpovedným za takéto spracúvanie údajov je spoločnosť Kaufland e-commerce GmbH.

Pri návšteve webových stránok kamenných predajní a využívaní ponuky na nich uvedenej sa spracúvajú rôzne údaje na konkrétne účely. Môžu to byť aj osobné údaje. Prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie údajov je spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s..

II. Všeobecné funkcie

1.) Prihlásenie do zákazníckych účtov

Účel spracúvania údajov/právny základ: Prihlasovanie do vašich zákazníckych účtov na webových stránkach online trhoviska a kamenných predajní prebieha prostredníctvom spoločného, nadradeného prihlásenia spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.. Spoločné prihlásenie Vám umožňuje využívať všetky služby na základe jedného prihlásenia. V rámci prihlásenia sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • e-mailová adresa,
 • meno,
 • oslovenie,
 • príp. telefónne číslo,
 • informácie o súhlase (inak však súhlasy zostávajú nedotknuté),
 • heslo,
 • príp. dátum narodenia.

Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Oprávnený záujem spoločností Kaufland vyplýva zo záujmu poskytnúť zákazníkom rozšírené funkcie spoločných zákazníckych účtov.

Údaje o vašom zákazníckom účte môžu byť tiež použité príslušnými oddeleniami v rámci skupiny Schwarz Group na technickú správu zákazníckych účtov spoločnosti Kaufland a na anonymné štatistické vyhodnotenia. Ďalšie informácie o dobe uchovávania, ako aj o možnostiach vznesenia námietok, nájdete v ďalších informáciách o používaní webových stránok online trhoviska a kamenných predajní na https://predajne.kaufland.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

2.) Funkcia Social Login

Účel spracúvania údajov/právny základ: Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa a následne sa prihlasovať na webových stránkach spoločnosti Kaufland alebo v aplikácii Kaufland prostredníctvom niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Google alebo Apple) (tzv. „Social Login“). V tomto prípade nie je potrebná dodatočná registrácia do niektorého zo zákazníckych účtov spoločnosti Kaufland. Váš používateľský účet na sociálnej sieti (Apple, Google, Facebook) sa navyše s nimi prepojí tak, aby ste sa prostredníctvom neho mohli autentifikovať pre prístup do zákazníckeho účtu spoločnosti Kaufland a prihlásiť sa do služieb spoločnosti Kaufland. Výhodou pre vás je, že si nemusíte pamätať nové heslo pre online služby spoločnosti Kaufland.

Kategórie údajov, ktoré spoločnosť Kaufland získava z vášho účtu na sociálnej sieti: Prostredníctvom prepojenia automaticky získavame od poskytovateľa vášho účtu na sociálnej sieti (Apple lnc., Meta Platforms, Inc. alebo Google lnc.) informácie maximálne v nasledujúcom rozsahu v závislosti od vami zadaných nastavení ochrany osobných údajov pre váš účet na sociálnej sieti:

 • priezvisko, meno,
 • oslovenie (z ktorého možno odvodiť pohlavie),
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • dátum narodenia.

Tieto údaje uchovávame vo vašich takto vytvorených zákazníckych účtoch Kaufland a používame ich výlučne na vami stanovené účely v rámci našich služieb Kaufland.

Kategórie údajov, ktoré spoločnosť Kaufland automaticky sprostredkúva poskytovateľovi vášho účtu na sociálnej sieti: Prevádzkovateľ účtu na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorého sa autentifikujete v službách spoločnosti Kaufland, vždy automaticky získava od spoločnosti Kaufland na základe prepojenia a každého prihlásenia nasledujúce údaje:

 • informáciu, že ste sa prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti prvýkrát prihlásili do služby spoločnosti Kaufland, a teda máte zákaznícky účet Kaufland,
 • informáciu o tom, kedy ste sa prihlásili do služby spoločnosti Kaufland prostredníctvom funkcie Social Login (čas a dátum).

Tento prenos údajov prebieha automaticky a je nevyhnutný na používanie funkcie Social Login poskytovateľov sociálnych sietí. Neprenášajú sa žiadne ďalšie informácie. Prevádzkovateľ účtu na sociálnej sieti najmä nezískava ŽIADNE používateľské údaje ani ŽIADNE informácie o tom, ako dlho ste prihlásení do služieb spoločnosti Kaufland a aké aktivity v nich vykonávate (napr. nákupy, funkcie aplikácie Kaufland atď.) alebo aké iné údaje máte uložené vo svojom zákazníckom účte Kaufland. Neprebieha synchronizácia údajov.

Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov v súvislosti s používaním voliteľnej funkcie Social Login je váš ďalej uvedený súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade používania funkcie Social Login súhlasíte so zhromažďovaním, spracúvaním a využívaním svojich osobných údajov, ako je uvedené ďalej v bodoch 1) až 3):

(1) Súhlasím s tým, aby poskytovateľ mojej služby na sociálnej sieti (Apple, Twitter, Meta Platforms, Inc. alebo Google) v rámci procesu prihlásenia prostredníctvom funkcie Social Login sprostredkoval spoločnosti Kaufland nasledujúce údaje:

 • priezvisko, meno,
 • oslovenie (z ktorého možno odvodiť pohlavie),
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • dátum narodenia.

Spoločnosť Kaufland smie tieto údaje ukladať v mojom osobnom zákazníckom účte Kaufland a používať ich výlučne na účely prihlásenia a osobného oslovenia v zákazníckom účte.

(2) Okrem toho súhlasím s tým, aby pri dobrovoľnom, voliteľnom použití funkcie Social Login boli zo serverov spoločnosti Kaufland automaticky prenesené nasledujúce údaje poskytovateľovi účtu na sociálnej sieti, ktorý používam pri prihlasovaní prostredníctvom funkcie Social Login:

 • informácia, že ste sa prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti prvýkrát prihlásili do služby spoločnosti Kaufland, a teda máte zákaznícky účet Kaufland,
 • informácia o tom, kedy ste sa prihlásili do služby spoločnosti Kaufland prostredníctvom funkcie Social Login (čas a dátum).

(3) Som si vedomý, že poskytovateľ môjho účtu na sociálnej sieti môže mať sídlo v krajine mimo Európskej únie (EÚ) (napr. v USA), kde je právna úroveň ochrany osobných údajov nižšia ako v EÚ, a preto môžu napríklad vyšetrovacie orgány alebo spoločnosti v tejto krajine získať prístup k týmto údajom od poskytovateľa môjho účtu na sociálnej sieti. V rámci dobrovoľného používania funkcie Social Login a vedomý si nižšej úrovne ochrany osobných údajov a s ňou súvisiacich rizík tiež výslovne súhlasím v súlade s čl. 49 ods. 1 vetou 1 a) GDPR s prenosom uvedených údajov do krajiny, v ktorej má sídlo prevádzkovateľ môjho účtu na sociálnej sieti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zaslaním e-mailu na adresu odvolanie-suhlasu@kaufland-online.sk. V tom prípade však nemôžete ďalej používať funkciu Social Login, ale musíte sa zaregistrovať do zákazníckeho účtu Kaufland klasickým spôsobom. Vymazané budú aj všetky údaje o vás, ktoré boli doteraz ukladané na základe tohto súhlasu.

Právnu zodpovednosť za spracúvanie údajov poskytnutých prevádzkovateľovi vášho účtu na sociálnej sieti nesie váš poskytovateľ. Preto sa naňho primerane vzťahujú tamojšie zásady ochrany osobných údajov. Tieto informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa prihlásenia do služieb Apple, Meta Platforms, Inc. a/alebo Google a nastavení ochrany súkromia vášho účtu na sociálnej sieti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania spoločností

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Prístup k údajom vášho zákazníckeho účtu Kaufland majú len príslušné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú zodpovedné za správu webových stránok online trhoviska a zákazníckych účtov Kaufland alebo ktoré ponúkajú konkrétnu službu Kaufland, ktorú využívate. Údaje sa neposkytujú tretím stranám mimo skupiny Kaufland s výnimkou uvedených údajov sprostredkovaných poskytovateľovi účtu na sociálnej sieti. Doba uchovávania/podmienky pre stanovenie doby uchovávania: Údaje zo Social Login budú uchovávané vo vašom zákazníckom účte Kaufland a používané v súlade s týmito zásadami až do odvolania súhlasu.

III. Ďalšie informácie o používaní webových stránok online trhoviska

V bode „Prevádzkovateľ“ vás najprv informujeme o prevádzkovateľovi, zodpovednej osobe a o rôznych možnostiach kontaktu. V bode „Všeobecné informácie o používaní webových stránok online trhoviska/oblasti aplikácií online trhoviska“ vám potom poskytneme informácie, ktoré sa týkajú všetkých strán. V bodoch „Ďalšie informácie pre zákazníkov“ a „Ďalšie informácie pre predajcov“ uvádzame informácie, ktoré platia pre príslušnú skupinu používateľov.

A. Prevádzkovateľ B. Všeobecné informácie o používaní webových stránok online trhoviska/oblasti aplikácií online trhoviska C. Ďalšie informácie pre zákazníkov D. Ďalšie informácie pre predajcov

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania a využívania svojich osobných údajov alebo jednotlivých procesov, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov, na ktorých vám my alebo naša zodpovedná osoba radi odpovieme na vaše otázky.

V prípade významných zmien v zásadách ochrany osobných údajov bude o nich prevádzkovateľ trhoviska informovať používateľov e-mailom.

A. Prevádzkovateľ

I. Meno a adresa prevádzkovateľa

V záujme transparentnosti vás chceme najprv informovať, že celá obchodná činnosť spoločnosti real GmbH v oblasti trhoviska bola s účinnosťou od 29. 9. 2020 prevedená na spoločnosť Kaufland e-commerce GmbH prostredníctvom zmluvy o odčlenení a vklade.

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR a ďalších vnútroštátnych zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov, ako aj iných zásad ochrany osobných údajov je:

Kaufland e-commerce GmbH,

so sídlom: Stiftsbergstraße 1,

74172 Neckarsulm

Nemecká spolková republika

číslo HRB: HR B 774318, Okresný súd v Stuttgarte

II. Kontaktné údaje a adresa nášho oddelenia ochrany údajov Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Kontaktné údaje

E-mailom:

gdpr@kaufland-online.sk

Poštou:

Kaufland e-commerce GmbH

Zodpovedná osoba

Poštová adresa trhoviska:

Marktplatz, c/o Kaufland e-commerce Services GmbH

Habsburgerring 2

50674 Köln

Nemecká spolková republika

III. Kontaktné údaje a adresa zodpovednej osoby

datenschutz süd GmbH

Dr. Christian Borchers

Wörthstraße 15

97082 Würzburg

Nemecká spolková republika

office@datenschutz-sued.de

B. Všeobecné informácie o používaní webových stránok online trhoviska/oblasti aplikácií online trhoviska

Osobné údaje našich používateľov zhromažďujeme a používame predovšetkým na účel, na ktorý nám boli údaje poskytnuté, najmä na poskytovanie zmluvných služieb, spracovanie vašej objednávky, zasielanie newslettera alebo vami objednaných kupónov, na zasielanie oznámení v súvislosti so súťažami alebo, pokiaľ je to potrebné, na zabezpečenie funkčnosti webových stránok, ako aj nášho obsahu a služieb.

Bližšie informácie o jednotlivých postupoch:

I. Poskytovanie webových stránok/oblasti aplikácií online trhoviska a vytváranie log súborov

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Pri každej návšteve našej webovej stránky náš systém automaticky získava údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača. Zhromažďujú sa nasledujúce údaje, ak sa prenášajú na základe nastavení vášho prehliadača:

 • informácie o type prehliadača a použitej verzii,
 • operačný systém používateľa,
 • IP adresa používateľa,
 • dátum a čas prístupu,
 • posledná webová stránka, z ktorej systém používateľa pristupoval na našu webovú stránku,
 • krajina a miesto prístupu.

Údaje sa na krátky čas uložia do log súborov nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre uchovávanie údajov a log súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné na poskytnutie informácie o webovej stránke počítaču používateľa. Na tento účel musí zostať IP adresa používateľa uložená počas trvania relácie. Ukladanie do log súborov slúži na zabezpečenie funkčnosti webových stránok online trhoviska. Okrem toho údaje používame na optimalizáciu webových stránok online trhoviska a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V týchto účeloch spočíva náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Prístup k údajom majú len príslušné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú zodpovedné za správu webových stránok online trhoviska. Údaje sa neposkytujú tretím stranám mimo skupiny Kaufland.

(5) Doba uchovávania

Log súbory sa uchovávajú v aktívnych systémoch 14 dní a potom sa prenesú do archívu. Tu sa log súbory uchovávajú dva roky, pretože sú v prípade potreby nevyhnutné na účely vyhodnotenia na účinný boj proti kybernetickým zločincom.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Získavanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do log súborov je absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. Proti tomuto spracúvaniu údajov ste oprávnení vzniesť námietku za podmienok stanovených v čl. 21 GDPR. Okrem vznesenia námietky je však potrebné predložiť dôvody proti spracúvaniu vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie, pretože spracúvanie údajov je nevyhnutné na prevádzku stránky.

II. Používanie súborov cookie vo všeobecnosti

Okrem toho je spoločnosť Kaufland e-commerce GmbH prevádzkovateľom spracúvania údajov v súvislosti s používaním takzvaných cookies a iných podobných technológií spracúvania používateľských údajov na webových stránkach online trhoviska.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve našej webovej stránky automaticky vytvára váš prehliadač a ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón atď.). Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Do súborov cookie sa ukladajú len informácie, ktoré súvisia s konkrétnym použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že nám okamžite poskytnú informácie o vašej totožnosti.

Používanie súborov cookie a iných technológií na spracúvanie používateľských údajov slúži – v závislosti od kategórie súboru cookie alebo inej technológie – na nasledujúce účely:

Technická nevyhnutnosť: Ide o súbory cookie a podobné metódy, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našej webovej stránky/vami požadovaných funkcií, uloženie vášho prihlásenia v prihlasovacej oblasti, na pridávanie tovaru do nákupného košíka pri nákupe online atď).

Preferencie/komfort: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť vaše skutočné alebo predpokladané preferencie, aby bolo používanie našich webových stránok skutočne pohodlné. Na základe vašich nastavení môžeme napríklad zobraziť položky, ktoré ste si naposledy prezerali na našich webových stránkach.

Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú zostavovať pseudonymné štatistiky o používaní našich služieb, aby sme ich dokázali čo najviac prispôsobiť konkrétnym potrebám. Vďaka tomu napríklad vieme určiť, ako môžeme naše webové stránky lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.

Marketing: Vďaka nemu vám môžeme zobrazovať vhodný reklamný obsah na základe analýzy vášho pseudonymného používateľského správania. Vaše používateľské správanie možno sledovať aj prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení pomocou ID používateľa (jedinečného identifikátora). Váš súhlas s používaním pseudonymného používateľského profilu a jeho poskytnutím vrátane pseudonymného ID používateľa na marketingové účely umožní zobrazovať na iných webových stránkach a službách spoločnosti Kaufland a prípadne aj na iných kanáloch tretích strán reklamný obsah, ktorý zodpovedá vašim predpokladaným záujmom vyplývajúcim z vášho používateľského profilu. Okrem toho analyzujeme vaše používanie našich webových stránok Kaufland (napr. zobrazené reklamné bannery alebo kliknutia na ne), aby sme na jednej strane optimalizovali svoje reklamy a ponuky určené pre vás a ostatných zákazníkov a na druhej strane poskytli svojim reklamným partnerom pseudonymné údaje na účely fakturácie a optimalizácie ich marketingových kampaní. Naši reklamní partneri nemôžu na základe týchto informácií vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. Pokiaľ neudelíte svoj súhlas alebo ho odvoláte s účinnosťou do budúcnosti, bude sa vám zobrazovať iba náhodný obsah na príslušných bannerových plochách v rámci našich služieb a webových stránok, ako aj u tretích strán.

Väčšina prehliadačov má funkcie, pomocou ktorých je možné vo všeobecnosti odmietnuť prijatie súborov cookie alebo vymazať súbory cookie prijaté z webovej stránky po ukončení návštevy tejto stránky. Funkcia pomocníka v ponukovej lište väčšiny webových prehliadačov vysvetľuje, ako zabrániť tomu, aby váš prehliadač prijímal nové súbory cookie, ako upozorniť váš prehliadač na prijatie nového súboru cookie alebo ako vymazať všetky už prijaté súbory cookie a zablokovať vo vašom prehliadači prijímanie ďalších. Na druhej strane môžete v bode VII. Možnosti vznesenia námietky a vymazania odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie, ktoré nie sú technicky nevyhnutné, na našej webovej stránke. Tým sa vymažú všetky súbory cookie, ktoré boli nastavené pre príslušnú doménu webových stránok online trhoviska a nie sú technicky nevyhnutné.

III. Používanie technicky nevyhnutných súborov cookie v rámci prevádzkovania online trhoviska

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

1a. Spracovanie objednávok a služby ponúkané na účte

Pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie sa uložia napríklad vaše nákupné košíky alebo nákupné zoznamy, ktoré uľahčia vašu ďalšiu objednávku. Po dokončení objednávky a pri opätovnej návšteve našej webovej stránky budete rozpoznaní ako zákazník pomocou príslušného súboru cookie, čo vám uľahčí opätovné zadanie objednávky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú napríklad nasledujúce údaje:

 • nastavenia jazyka,
 • položky v nákupnom košíku,
 • prihlasovacie údaje.

1b. Meranie výkonu a A/B testovanie

Technicky nevyhnutné súbory cookie ďalej používame na meranie výkonu a A/B testovanie. Na tento účel používame nasledujúce technológie:

Lux by Speedcurve

Pomocou technológie Lux by Speedcurve anonymne meriame čas načítania našich webových stránok. Je to nevyhnutné na zabezpečenie správneho výkonu.

Viac informácií nájdete na https://support.speedcurve.com/en/articles/2044623-data-protection-gdpr-compliance-at-speedcurve.

Optimizely Full Stack

Okrem toho používame technológiu Optimizely v dvoch rôznych konšteláciách:

Tento nástroj používame hlavne na rýchle zapínanie a vypínanie alebo na ovládanie základných funkcií webových stránok (tzv. „Feature Flagging“). Patrí sem napríklad zobrazovanie popisov produktov alebo kontaktných informácií. Používanie nástroja Optimizely na tzv. Feature Flagging klasifikujeme ako „technicky nevyhnutné“, pretože riadi základné funkcie našich webových stránok a zabezpečenie jej stabilnej funkčnosti je možné len týmto spôsobom.

Okrem toho sa Optimizely používa na zobrazenie a monitorovanie A/B testovania. A/B testovanie je testovanie, pri ktorom sú určité prvky na stránke viditeľné len pre určitú časť našich používateľov. V priebehu A/B testovania sa merajú určité ukazovatele úspešnosti priradením používateľa do skupiny A (prvok nebol zobrazený) alebo do skupiny B (prvok bol zobrazený). Meranie správania používateľov prostredníctvom prenosu údajov spoločnosti Optimizely sa uskutočňuje len vtedy, ak používateľ udelil súhlas s vykonaním „štatistiky“. Vygenerované informácie o používaní našej webovej stránky sa prenášajú na server spoločnosti Optimizely v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Optimizely využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, aby pre nás mohla zostavovať správy o aktivitách na webovej stránke. Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Optimizely tretie strany, spoločnosť Optimizely tieto informácie poskytne aj týmto tretím stranám.

Používajú sa anonymne a iba v prípade, ak ste boli náhodne zaradení do testovacej skupiny. V tomto prípade sa uložia najmä tieto údaje:

 • informácie o prehliadači,
 • navštívená webová stránka (iba ak sa na nej vykonáva test alebo sa meria dosiahnutie cieľa),
 • dátum, čas a trvanie návštevy našej webovej stránky.

Viac informácií o tom nájdete priamo na Optimizely.

IV. Používanie súborov cookie na zobrazovanie obsahu v súlade s vašimi skutočnými alebo predpokladanými preferenciami (preferencie/komfort)

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Ako už bolo uvedené, na tomto mieste našej webovej stránky sa používajú súbory cookie, ktoré vám umožňujú pohodlné používanie našich webových stránok v súlade s vašimi skutočnými alebo predpokladanými preferenciami. Na to používame vami zvolené nastavenia alebo informácie o vašich interakciách na prispôsobenie používateľského rozhrania (napr. na zobrazenie vami naposledy prezeraných produktov alebo návrhov v súlade s vašimi preferenciami). Tieto údaje nie sú spojené s trvalým identifikátorom.

(2) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre používanie súborov cookie a podobných technológií v rámci A/B testovania, ako aj pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov umožňuje zlepšovať našu webovú stránku a prispôsobovať ju potrebám zákazníkov, aby ste vždy dostávali ponuky, ktoré sú pre vás relevantné.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Prístup k údajom majú len príslušné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú zodpovedné za správu webových stránok online trhoviska. Ak poskytovatelia služieb získajú prístup k osobným údajom, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na naše účely zaznamenávania.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Bližšie vysvetlenia k tejto téme nájdete v bode VII. Možnosti vznesenia námietky a vymazania.

V. Používanie súborov cookie na štatistickú webovú analýzu online trhoviska

(1) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Na našej webovej stránke používame rôzne analytické nástroje, ktoré nám okrem iného poskytujú informácie o správaní našich používateľov pri surfovaní po internete.

Konkrétne:

1a. Google Marketing Platform/Analytics 360

Naša webová stránka používa Google Analytics: webovú analytickú službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ktorá používa takzvané „súbory cookie“.

Pri návšteve jednotlivých stránok našej webovej stránky sa ukladajú najmä tieto údaje:

 • dva bajty IP adresy pristupujúceho systému používateľa,
 • informácie o operačnom systéme pristupujúceho systému,
 • informácie o prehliadači,
 • navštívená webová stránka,
 • webová stránka, z ktorej používateľ prešiel na navštívenú webovú stránku (tzv. referenčná URL),
 • podstránky, ktoré boli otvorené z navštívenej webovej stránky,
 • čas strávený na webovej stránke,
 • dátum a čas vašej návštevy našej webovej stránky,

Informácie o používaní našej webovej stránky môžu byť prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, aby pre nás mohla zostavovať správy o aktivitách na webových stránkach a poskytovať nám ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. V tejto súvislosti sme so spoločnosťou Google uzavreli sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Google tretie strany, spoločnosť Google tieto informácie poskytne aj týmto tretím stranám. Toto použitie je anonymizované alebo pseudonymizované. Viac informácií o tom nájdete priamo na Google.

Sledovanie naprieč zariadeniami

Ak sa prihlásite u poskytovateľa tretej strany pomocou vlastných používateľských údajov, môžu byť navzájom prepojené príslušné rozpoznávacie znaky rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Ak napríklad poskytovateľ tretej strany vytvoril vlastný znak samostatne pre notebook, stolný počítač, smartfón alebo tablet, ktoré používate, tieto jednotlivé znaky sa môžu priradiť k sebe navzájom, len čo pri využívaní služby poskytovateľa tretej strany uvediete svoje prihlasovacie údaje. Tak môže poskytovateľ tretej strany cielene prispôsobiť aj naše reklamné kampane rôznym koncovým zariadeniam.

Spracúvanie v tretej krajine, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov

Ak sa údaje v tejto súvislosti spracúvajú mimo EÚ alebo EHP, je potrebné zohľadniť riziko, že údaje môžu byť sprístupnené rôznym orgánom na účely bezpečnosti a kontroly bez toho, aby ste o tom boli informovaní alebo mali možnosť sa voči tomu odvolať. Ak využívame služby poskytovateľov v nezabezpečených tretích krajinách a vy s tým súhlasíte, uskutoční sa prenos do tretej krajiny na základe čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať (pozri vysvetlenia v bode 5). Až do odvolania súhlasu prebieha spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom. Ak si neželáte, aby služba Google Analytics mala prehľad o vašom používateľskom správaní, ako bolo uvedené, môžete do svojho prehliadača integrovať doplnok na deaktiváciu. Viac informácií o tomto doplnku a jeho aktivácii nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Režim súhlasu Google (modelovanie správania):

Keďže je pre nás vaše súkromie veľmi dôležité, máte možnosť odmietnuť používanie štatistických súborov cookie. Aby bolo možné odhadnúť zaťaženie našej webovej stránky aj v týchto prípadoch, režim súhlasu Google navrhol tzv. modely odhadu. Tieto umožňujú odhadnúť správanie tých používateľov na našej webovej stránke, ktorí nesúhlasili s používaním súborov cookie. Na tento účel sa zhromažďujú informácie (t. j. stránka, na ktorej sa používateľ nachádza, typ zariadenia, prehliadač, čas), ktoré umožnia použiť vhodný model odhadu. IP adresa je v tomto prípade kompletne nahradená všeobecnou IP adresou jedného zo serverov kaufland.sk. IP adresa používateľa tak nie je pre Google viditeľná. Priamy odkaz na osobu používateľa a jeho rozpoznanie sú tak vylúčené.

1b. Google Optimize

Pomocou nástroja Google Optimize testujeme rôzne varianty našej webovej stránky v takzvaných A/B testoch, aby sme určili ten najlepší variant. Nástroj Google Optimize analyzuje používanie rôznych variantov webovej stránky, aby sme mohli čo najlepšie prispôsobiť používanie webovej stránky správaniu jej používateľov. Google Optimize je nástroj integrovaný do služby Google Analytics a používa súbory cookie.

1c. ContentSquare

Naša webová stránka používa aj ContentSquare: webovú analytickú službu spoločnosti Content Square S.A.S., ktorá používa takzvané „cookies“.

Pri návšteve jednotlivých stránok našej webovej stránky sa ukladajú najmä tieto údaje:

 • dva bajty IP adresy pristupujúceho systému používateľa,
 • informácie o operačnom systéme pristupujúceho systému,
 • navštívená webová stránka,
 • webová stránka, z ktorej používateľ prešiel na navštívenú webovú stránku (tzv. referenčná URL),
 • podstránky, ktoré boli otvorené z navštívenej webovej stránky,
 • čas strávený na webovej stránke,
 • dátum a čas vašej návštevy našej webovej stránky,
 • informácie o interakciách s prvkami webovej stránky (kliknutia, poloha myši, posúvanie, farebné efekty pri označení myšou (hover), blur, zameranie, anonymizovaný obsah HTML),
 • údaje o transakciách súvisiacich s produktmi.

Spoločnosť Content Square využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, aby mohla pre prevádzkovateľov webovej stránky zostavovať správy o aktivitách na webových stránkach a poskytovať im ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. Toto použitie je pseudonymizované.

Ak si neželáte, aby služba ContentSquare mala prehľad o vašom používateľskom správaní, ako bolo uvedené, môžete do svojho prehliadača integrovať doplnok na deaktiváciu. Ďalšie informácie nájdete vo vysvetleniach možnosti vznesenia námietky a vymazania.

(2) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre používanie štatistických súborov cookie a podobných technológií so zapojením rôznych poskytovateľov webových analytických služieb, ako aj pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie údajov v rámci Google režimu súhlasu je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analyzovať správanie našich používateľov pri surfovaní po internete. Vyhodnocovaním údajov je možné v súhrnnej forme zhromažďovať informácie o používaní jednotlivých prvkov webovej stránky a zabezpečiť a neustále zlepšovať webovú stránku a jej použiteľnosť.

Naším cieľom pri používaní Google režimu súhlasu je zistiť, koľko používateľov navštevuje naše webové stránky a ktoré časti našich webových stránok často navštevujú, aby sme sa mohli vyhnúť nepríjemným skúsenostiam používateľov a zároveň zlepšiť používanie našich webových stránok.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Ak vyššie uvedení poskytovatelia služieb získajú prístup k osobným údajom, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na naše účely zaznamenávania.

(6) Možnosť odvolania, vznesenia námietky a vymazania

Bližšie vysvetlenia k tejto téme nájdete v bode VII. Možnosti vznesenia námietky a vymazania.

VI. Používanie marketingových súborov cookie na online trhovisku

(1) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov Na reklamné a marketingové účely spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi targetingových služieb. Na tento účel ukladáme na našom serveri súbory cookie, ktoré slúžia na analýzu používania našej webovej stránky vami a inými osobami (pozri vyššie uvedené vysvetlenia). Pomocou týchto súborov cookie sa zaznamenávajú informácie o používaní našej webovej stránky, prenášajú sa na server prevádzkovaný jedným z našich poskytovateľov služieb a tam sa ukladajú.

1a. Google Remarketing

Okrem iného používame technológiu tzv. remarketingu od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Vďaka tejto technológii sú používatelia, ktorí už navštívili naše webové stránky a online služby a prejavili záujem o ponuku, opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach siete partnerov spoločnosti Google. Reklama sa zobrazuje prostredníctvom použitia súborov cookie. Predovšetkým sa analyzuje správanie používateľov pri návšteve webovej stránky a následne sa používa na cielené odporúčania produktov a reklamu prispôsobenú záujmom používateľov.

Používanie súborov cookie spoločnosťou Google na účely reklamy prispôsobenej záujmom používateľov je možné deaktivovať na stránke https://adssettings.google.de/ alebo používatelia môžu deaktivovať používanie súborov cookie tretích strán aj zadaním URL https://optout.networkadvertising.org/. Využívaním našich ponúk vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich údajov spoločnosťou Google tu uvedeným spôsobom a na už spomínané účely. Chceli by sme upozorniť, že spoločnosť Google má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú nezávislé od tých našich. Za tieto zásady a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruku. Pred návštevou našej webovej stránky sa informujte na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

1b. Google Marketing Platform/Display & Video 360 a Campaign Manager

Pomocou Doubleclick by Google využívame službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, aby sme vám mohli zobrazovať reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje. Súbory cookie Doubleclick používajú pseudonymné identifikačné číslo pridelené vášmu prehliadaču, ktoré slúži na kontrolu zobrazovania a otvárania reklám. To umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe predošlých návštev online trhoviska alebo iných webových stránok. Spoločnosť Google prenáša informácie vygenerované súbormi cookie Doubleclick na server v USA a tam ich ukladá. Prenos údajov tretím stranám sa uskutočňuje len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom. Používaním webovej stránky online trhoviska vyjadrujete súhlas s používaním uvedených údajov a ich už spomínaným spracúvaním spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača. Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky použiteľné v plnom rozsahu a môže dôjsť k nesprávnemu zobrazovaniu. Ak vo všeobecnosti súhlasíte s ukladaním súborov cookie, ale nechcete používať súbory cookie Doubleclick, môžete si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača od spoločnosti Google, ktorý deaktivuje službu Doubleclick by Google.

1c. Facebook Custom Audiences

V rámci online reklamy prispôsobenej používateľom využívame aj komunikačné nástroje sociálnej siete Facebook, najmä produkt Website Custom Audiences. V zásade sa z vašich používateľských údajov vygeneruje nereverzibilný a neosobný kontrolný súčet (súčet hash), ktorý možno poskytnúť spoločnosti Facebook na účely analýzy a marketingové účely. V prípade produktu Website Custom Audiences na to slúžia súbory cookie spoločnosti Facebook. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracúvaní a používaní údajov spoločnosťou Meta Platforms, Inc., ako aj o možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré si môžete pozrieť na https://www.facebook.com/policy.php. Ak chcete namietať proti používaniu produktu Website Custom Audiences od spoločnosti Facebook, môžete tak urobiť na https://www.facebook.com/.

1d. Google Ads

Ako zákazník služby AdWords tiež používame Google Conversion Tracking, analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Ak ste sa na naše webové stránky dostali prostredníctvom reklamy Google, služba Google AdWords umiestni vo vašom počítači súbor cookie. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu a strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite našu stránku v priebehu 30 dní a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, my a spoločnosť Google môžeme zistiť, že niekto klikol na reklamu, a bol tak presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre funkciu sledovania konverzií. Zákazníci služby AdWords sú tak informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.

Ak sa nechcete zúčastňovať na procese sledovania, môžete automatické používanie súborov cookie deaktivovať pomocou nastavení prehliadača. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať aj nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény googleadservices.com.

Režim súhlasu Google (modelovanie konverzií):

Keďže je pre nás vaše súkromie veľmi dôležité, máte možnosť odmietnuť používanie marketingových súborov cookie. Aby bolo možné určiť úspešnosť marketingových opatrení aj v týchto prípadoch, režim súhlasu Google navrhol tzv. modely odhadu. Tieto umožňujú odhadnúť správanie tých používateľov na našich webových stránkach, ktorí nesúhlasili s používaním súborov cookie. Na tento účel sa zhromažďujú informácie (t. j. stránka, na ktorej sa užívateľ nachádza, typ zariadenia, prehliadač, čas a anonymizovaná IP adresa), ktoré umožnia použiť vhodný model odhadu. IP adresa je v tomto prípade kompletne nahradená všeobecnou IP adresou jedného zo serverov online trhoviska. IP adresa používateľa tak nie je pre Google viditeľná. Priamy odkaz na osobu používateľa a jeho rozpoznanie je tak vylúčené. V súvislosti s používaním systému režimu súhlasu neukladáme žiadne vaše údaje. Príjemcom anonymizovaných údajov je spoločnosť Google. Vaše osobné údaje sa pritom neposkytujú ďalej.

1e. Google AdSense

Na zobrazovanie reklamy (textových reklám, reklamných bannerov atď.) používame aj Google AdSense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Váš prehliadač pritom za určitých okolností ukladá súbor cookie odoslaný spoločnosťou Google alebo tretími stranami. Spoločnosť Google alebo tretie strany môžu zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať informácie uložené v súbore cookie. Na zhromažďovanie informácií používa služba Google AdSense aj malé neviditeľné grafické prvky, pomocou ktorých možno zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať jednoduché aktivity, ako je napríklad návštevnosť webovej stránky. Informácie a/alebo grafiky vygenerované súborom cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google používa takto získané informácie na vyhodnocovanie vášho používateľského správania v súvislosti s reklamami služby AdSense. Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Google tretie strany, spoločnosť Google tieto informácie poskytne aj tretím stranám. Spoločnosť Google nespája IP adresu vášho počítača s inými údajmi, ktoré má uložené. Aj tu môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie na váš pevný disk a zobrazovaniu spomínaných grafík. Podobne ako pri ostatných súboroch cookie: Musíte deaktivovať prijímanie súborov cookie v nastaveniach svojho prehliadača.

Využívaním našich ponúk vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich údajov spoločnosťou Google tu uvedeným spôsobom a na už spomínané účely. Chceli by sme upozorniť, že spoločnosť Google má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú nezávislé od tých našich. Za tieto zásady a postupy nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruku. Pred návštevou našej webovej stránky sa informujte na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

1f. Microsoft Bing Ads

Využívame tiež službu Microsoft Bing Ads. Ak ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklamy Microsoft Bing, vo vašom počítači je umiestnený súbor cookie. Microsoft Bing a my môžeme týmto spôsobom zistiť, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše webové stránky a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku (konverznú stránku). Dozvieme sa pritom len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a následne boli presmerovaní na konverznú stránku. Neposkytujú sa žiadne osobné informácie o totožnosti používateľa. Ak sa nechcete zúčastňovať na procese sledovania, môžete odmietnuť používanie súborov cookie, ktoré sú na to potrebné – nastavením prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické používanie súborov cookie. Viac informácií o ochrane osobných údajov a súboroch cookie používaných službou Microsoft Bing nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement. 1g. Shopping24

Webové stránky používajú recomAD, nástroj na poskytovanie odporúčaní produktov od spoločnosti shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg, Nemecko. recomAD prevezme vyhľadávaciu požiadavku používateľa a zobrazí v tomto kontexte vhodné odporúčania produktov.

recomAD umiestňuje súbory cookie pri kliknutí na produkt, vďaka čomu recomAD dokáže rozpoznať prirodzené kliknutia.

Pri kliknutí na odporúčanie produktu od recomAD sa zhromažďujú a ukladajú údaje ako IP adresa, typ prehliadača a navštívená stránka. Zhromažďovanie a ukladanie údajov slúži výlučne na účely fakturácie, pretože umožňuje rozpoznať neprirodzené kliknutia. V súbore cookie sa neukladajú žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vyvodiť závery o používateľovi. Viac informácií o ochrane osobných údajov a používaných súboroch cookie nájdete na webovej stránke spoločnosti Shopping24: https://www.s24.com/datenschutzerklaerung/.

(2) Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre používanie marketingových súborov cookie a podobných technológií so zapojením rôznych poskytovateľov webových analytických služieb, ako aj pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie údajov v rámci Google režimu súhlasu je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje zlepšovať online marketing a prispôsobovať ho potrebám zákazníkov, aby ste vždy dostávali ponuky, ktoré sú pre vás relevantné. Okrem toho sa tieto služby podieľajú na financovaní webovej stránky.

V súvislosti s používaním Google režimu súhlasu je naším cieľom zistiť, či bolo zobrazovanie marketingových opatrení na internete pre nás a pre vás ako zákazníkov užitočné.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Ak vyššie uvedení poskytovatelia služieb získajú prístup k osobným údajom, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na naše účely zaznamenávania.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Bližšie vysvetlenia k tejto téme nájdete v bode VII. Možnosti vznesenia námietky a vymazania.

VII. Možnosti vznesenia námietky a vymazania

Svoj súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať. Až do odvolania súhlasu prebieha spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, kliknite na nasledujúci odkaz a odvolajte svoj súhlas s používaním súborov cookie na našej webovej stránke. Tým sa vymažú všetky súbory cookie, ktoré boli nastavené pre doménu www.kaufland.sk a nie sú technicky nevyhnutné.

VIII. Reklamný newsletter formou e-mailu a priamej reklamy

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

1.1 Štandardný newsletter

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odoberanie bezplatného reklamného newslettera. Po prihlásení sa na odoberanie newslettera nám budú poskytnuté údaje zo vstupnej masky. Nasledujúce údaje sa spracúvajú ako povinné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • dátum a čas prihlásenia sa na odoberanie newslettera,
 • webová stránka použitá na prihlásenie,
 • typ stránky použitej na prihlásenie.

Objednaním newslettera nám udeľujete svoj súhlas s pravidelným zasielaním informácií o aktuálnych ponukách, produktoch, akciách, prieskumoch spokojnosti s produktmi, o službách, podujatiach a súťažiach skupiny Kaufland na uvedenú e-mailovú adresu.

Náš postup je nasledovný: V prvom kroku pošleme na uvedenú e-mailovú adresu e-mail s potvrdzovacím odkazom na overenie tejto e-mailovej adresy (prostredníctvom postupu dvojitého potvrdenia). Ak prihlásenie nepotvrdíte, vaše údaje budú po 7 dňoch opäť vymazané. Po potvrdení odkazu z vašej strany uložíme informáciu o potvrdení e-mailovej adresy do protokolového súboru ako dôkaz o udelení súhlasu. Následne spracúvame e-mailovú adresu na poslanie objednaného newslettera až do odvolania vášho súhlasu. Keď otvoríte náš newsletter zaslaný e-mailom, kliknete na odkazy v ňom uvedené alebo odošlete webový formulár po kliknutí na odkaz, informácie o tom sa zaznamenávajú, neukladajú sa však individuálne vo vzťahu k vašej osobe, len sa anonymne vyhodnocujú v súhrnných štatistikách. Bez vášho následného výslovného súhlasu preto nevytvárame personalizovaný profil vášho správania pri čítaní newslettera.

1.2 Súhlas s personalizáciou newslettera

Ak udelíte aj ďalší voliteľný súhlas s personalizáciou odoberaného newslettera, udeľujete nám súhlas

 • s prepojením newslettera s vaším existujúcim zákazníckym účtom Kaufland s cieľom prispôsobiť obsah newslettera vašim predpokladaným záujmom a nákupným preferenciám na základe údajov o minulých a budúcich transakciách a údajov súvisiacich s transakciami na vašom zákazníckom účte (ide o zakúpené produkty, vrátený tovar, tickety na zákaznícky servis, hodnotenia, veľkosť nákupného košíka, frekvenciu nákupov, adresu doručenia, údaje o mene, pohlaví, narodeninách) a
 • s vyhodnocovaním vášho klikania a správania pri surfovaní na stránkach online trhoviska a v aplikácii (to zahŕňa kliknutia na produkty, hľadané výrazy, referenčné stránky (webové stránky, z ktorých používateľ prešiel na aktuálnu webovú stránku), prezerané produkty, Add to Cart Events (produkty pridané do košíka), produkty pridané do zoznamu želaní, príslušnosť k skupinám A/B testovania, ako aj informácie o type použitého zariadenia, výrobcovi zariadenia, operačnom systéme, prehliadači, IP adrese a výsledných lokalizačných údajoch) v prípade samostatného prijatia súborov cookie na reklamné účely na našich webových stránkach, aby aj na základe týchto zistení mohol byť obsah vášho newslettera prispôsobený vašim predpokladaným záujmom a nákupným preferenciám.

1.3 Priama reklama

Ak ste uskutočnili nákup prostredníctvom online trhoviska, použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste pri nákupe poskytli, aj na informovanie o službách, ako sú prieskumy spokojnosti, a na inzerciu našich vlastných podobných ponúk prostredníctvom e-mailu. V takom prípade vám bude zasielaná len priama reklama na podobný tovar alebo služby.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom spracúvania údajov po vašom prihlásení sa na odoberanie newslettera je súhlas odberateľov podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR. Čl. 6 ods. 1 a GDPR je tiež právnym základom spracúvania na účely personalizácie newslettera.

Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia by ste nemohli odoberať newsletter – a v prípade udelenia samostatného súhlasu ani personalizovaný newsletter.

Právnym základom zasielania priamej reklamy na podobný tovar alebo služby v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR v spojení s § 7 ods. 3 zákona proti nekalej súťaži.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje informovať používateľov o aktuálnych ponukách a inzerovať ich.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Údaje spracúva v rámci skupiny Kaufland spoločnosť Kaufland e-commerce GmbH. Zasielanie newslettera realizujeme prostredníctvom systému nášho zmluvného spracovateľa (Mailjet GmbH, Alt-Moabit 2, 10557 Berlín, Nemecko), ktorý v našom mene na základe čl. 28 GDPR prijíma a spracúva údaje potrebné na zasielanie e-mailov. Okrem toho používame systém nášho spracovateľa (Heureka Group a.s. Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika), ktorého sme na základe čl. 28 GDPR poverili prijímaním a spracúvaním údajov na zasielanie žiadostí o hodnotenie so zámerom realizovať zasielanie týchto žiadostí na Slovensku a v Českej republike. Vaše údaje nebudú spracúvané mimo EÚ/EHP.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa používateľa je preto uchovávaná minimálne dovtedy, kým je odoberanie newslettera aktívne. Po vašom odvolaní alebo ukončení poskytovania služby sa osobné údaje na účely zodpovednosti podľa čl. 5 ods. 2 GDPR a obhajoby prípadných nárokov na náhradu škody (čl. 83 ods. 8 GDPR v spojení s § 41 nemeckého spolkového zákona o ochrane osobných údajov a § 31 ods. 2 č. 1 zákona o správnych priestupkoch a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 f GDPR) po troch rokoch od odvolania/ukončenia poskytovania služby vymažú, pokiaľ neexistujú zákonné požiadavky na ich uchovávanie.

(6) Možnosť odvolania, vznesenia námietky a vymazania

Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Môže tiež kedykoľvek namietať proti zasielaniu priamej reklamy. Až do odvolania súhlasu prebieha spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom. Upozorňujeme, že z technických dôvodov môže medzi odvolaním a jeho zaznamenaním v systémoch za istých okolností uplynúť až 24 hodín. Ak by bol newsletter zaslaný ešte v tomto čase, prijmite naše ospravedlnenie. V jednotlivých prípadoch sa tomu však nedá zabrániť. Svoje odvolanie nám zašlite v textovej forme na nasledujúcu e-mailovú adresu: newsletter-info@kaufland-online.sk (pre newsletter) a zrusit-odber-emailov@kaufland-online.sk (pre priamu reklamu) alebo kliknite na odkaz uvedený v každom e-maile. Týmto spôsobom môžete aj odvolať svoj súhlas alebo vzniesť námietku proti zasielaniu priamej reklamy.

Ak ide o spracúvanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 f) GDPR, máte právo na vznesenie námietky podľa čl. 21 GDPR.

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

IX. Nezákonné používanie online trhoviska

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Ak to slúži na objasnenie zneužitia online trhoviska, ktoré si vyžaduje právne stíhanie, alebo ak existuje zákonná povinnosť zverejnenia, osobné údaje budú poskytnuté orgánom (najmä orgánom činným v trestnom konaní a daňovým úradom), našej právnej obhajobe a v prípade potreby aj poškodeným tretím stranám. Údaje môžu byť poskytnuté aj v prípade, že slúžia na uplatňovanie našich VOP alebo iných dohôd, alebo sú potrebné na základe zákonného alebo úradného nariadenia či súdneho rozhodnutia. Okrem toho používame informácie o zariadení uvedené v bode I) 1) č. 1, č. 3, č. 6 na zistenie možného zneužitia zákazníckeho účtu. Na ochranu vášho zákazníckeho účtu vám pošleme e-mail, ak zaznamenáme neobvyklú prihlasovaciu aktivitu, napríklad pokusy o prihlásenie z iných miest ako zvyčajne alebo z iného zariadenia.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie údajov je absolútne nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov a procesov a na splnenie zákonných a úradných požiadaviek. Okrem toho spracúvanie nepriamo slúži aj záujmom dotknutých osôb, pokiaľ ide o integritu ich osobných údajov. V týchto účeloch spočíva náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Orgány (najmä orgány činné v trestnom konaní a daňové úrady), naša právna obhajoba a v prípade potreby aj poškodené tretie strany.

(5) Doba uchovávania Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania Máte právo namietať proti tomuto spracúvaniu údajov. Okrem vznesenia námietky je však potrebné predložiť dôvody proti spracúvaniu vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie, pretože spracúvanie údajov je v prípade nezákonného používania nevyhnutné na zabránenie zneužitiu poskytovaných služieb, ako aj poškodeniu vlastných práv a práv tretích strán.

C. Ďalšie informácie pre zákazníkov

Vaše osobné údaje uchovávame len vtedy, ak nám ich poskytnete. Tieto údaje, najmä meno, adresu a e-mailovú adresu, potrebujeme na spracovanie vašej objednávky na online trhovisku alebo napríklad v prípade vašej účasti na súťaži či pri objednávke newslettera. Údaje sa zhromažďujú pri zadaní vašich údajov do príslušnej vstupnej masky objednávkového alebo kontaktného formulára. Bližšie informácie o jednotlivých postupoch:

I. Registrácia

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Na využívanie služieb našich webových stránok v plnom rozsahu je nutná registrácia, pri ktorej musíte poskytnúť svoje osobné údaje. Údaje sa zadajú do vstupnej masky, následne sú prenesené k nám a uložené. Počas registrácie sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • pohlavie,
 • e-mailová adresa,
 • heslo (zašifrované),
 • súhlas s VOP a potvrdenie o oboznámení sa s vyhlásením o ochrane osobných údajov vrátane času udelenia súhlasu,
 • voliteľne informácia o objednaní newslettera, vrátane času udelenia súhlasu.

Ak ste si vytvorili zákaznícky účet na online trhovisku, používame najmä tam uvedenú e-mailovú adresu na zasielanie dôležitých informácií o službách alebo zmenách vo vašom zákazníckom účte. Údaje sa tiež poskytujú tretím stranám v rozsahu opísanom nižšie. V ostatných prípadoch môžete vo svojom zákazníckom účte zaškrtnúť políčko „Zostať prihlásený“ a v závislosti od vami vybraných služieb účtu budete môcť pri ďalšej návšteve webovej stránky využiť rýchlejší prístup k službám bez toho, aby ste sa predtým museli znova prihlásiť.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov v súvislosti s registráciou zákazníckeho účtu je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie údajov v súvislosti s funkciou „Zostať prihlásený“ je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Registrácia používateľa je nevyhnutná na poskytovanie určitého obsahu a služieb, ako je napríklad spracovanie objednávky na našich webových stránkach. Na rozdiel od čistých online obchodov totiž hrá súhrn údajov o zákazníkoch v zákazníckom účte na online trhovisku, ako je to naše, mimoriadne dôležitú úlohu. A tak si ako zákazníci môžete prostredníctvom nášho online trhoviska v rámci jednej objednávky zakúpiť viacero produktov od rôznych predajcov. Povinná registrácia zákazníckeho účtu zaručuje správne priradenie objednávok a zabezpečuje riadne vybavenie v prípade reklamácie. Okrem toho táto okolnosť pomáha úspešne implementovať zásadu minimalizácie údajov v záujme ochrany údajov, pretože tento postup nám umožňuje znížiť prenos údajov predajcom na minimum potrebné na spracovanie objednávok.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Bližšie vysvetlenia k tejto téme nájdete v bode II. Spracovanie objednávok.

(5) Doba uchovávania

Zákaznícke účty sa spravidla vymažú po prijatí žiadosti o vymazanie, pokiaľ neexistujú zákonné požiadavky na ich uchovávanie.

V prípade osobných údajov súvisiacich so zákazníckymi účtami sa rozlišuje, či splnenie zákonnej povinnosti bráni vymazaniu alebo nie. Ak je tomu tak, údaje sa zablokujú pre ďalšie spracúvanie.

(6) Možnosť odvolania, vznesenia námietky a vymazania

Ako používateľ môžete registráciu kedykoľvek zrušiť. Kedykoľvek môžete požiadať o zmenu údajov, ktoré sú o vás uložené. Stačí, keď sa prihlásite do svojho zákazníckeho účtu alebo sa obrátite so svojou požiadavkou na zákaznícky servis. Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, môžu byť údaje predčasne vymazané len vtedy, ak ich vymazaniu nebránia žiadne zmluvné alebo zákonné povinnosti. Ako používateľ máte navyše možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s funkciou „Zostať prihlásený“. Stačí, keď zrušíte zaškrtnutie políčka prihlásenia kliknutím naň.

II. Spracovanie objednávok

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Prevádzkovateľ trhoviska poskytuje na rôznych webových stránkach online trhoviska online trhovisko, ktoré sám využíva aj ako priamy distribučný kanál. Na tomto online trhovisku môžu uvádzať ponuky predaja tovaru rôzne fyzické a právnické osoby a súkromné spoločnosti (ďalej len „predajcovia na trhovisku“ alebo „predajcovia“). Okrem širokého výberu produktov si zákazník môže vyberať aj medzi rôznymi predajcami. Títo sú vo svojej funkcii zákonných predajcov takto označení v prezentácii ponuky v časti „Predajcovia“ a sú uvedení v rámci spracovania objednávok.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie údajov slúži na spracovanie objednávky, a tým na plnenie zmluvy s používateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Údaje sa poskytujú tretím stranám v rozsahu opísanom nižšie:

Predajcovia na trhovisku/predajcovia

V prípadoch, keď predajcovia na trhovisku prevádzkujú na online trhovisku svoj vlastný obchod alebo vám predávajú svoje produkty prostredníctvom online trhoviska, robia tak vo svojom mene. Pôsobíme výlučne ako sprostredkovateľ medzi predávajúcim a kupujúcim. V záujme zabezpečenia rýchleho spracovania vašej objednávky a vybavenia reklamácií je preto nevyhnutné zapojiť do procesov aj predajcov. Okrem prenosu údajov potrebných na realizáciu právneho úkonu v súvislosti so spracovaním objednávky majú preto predajcovia prístup aj do reklamačného systému, kde si môžu prezrieť správy k jednotlivým ticketom (viac informácií nájdete nižšie).

Dodávatelia priameho predaja

V prípadoch, keď je predajcom tovaru samotný prevádzkovateľ trhoviska, získava prevádzkovateľ trhoviska tovar buď z vlastných skladov alebo zo skladov dodávateľov, takzvaných dropshipperov. Na spracovanie objednávok je v týchto prípadoch potrebné zapojiť do procesov aj dodávateľov. Preto sa dodávateľovi poskytnú prepravné údaje potrebné na realizáciu právneho úkonu výlučne v súvislosti so spracovaním objednávky.

Ostatní poskytovatelia služieb

Niekedy musia byť pri spracúvaní vašej požiadavky vaše údaje poskytnuté aj poskytovateľom služieb, ako sú napríklad call centrá, zúčtovacie strediská alebo prepravné spoločnosti. Najmä v súvislosti s odosielaním transakčných e-mailov je niekedy nutný prenos a ukladanie jednotlivých informácií na serveri v USA.

Takýto prenos údajov tretím stranám sa však uskutočňuje vždy len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Pokiaľ zhromaždené údaje neslúžia na uzavretie zmluvy s používateľom, ide o údaje zhromaždené počas procesu registrácie, ak je registrácia na našich webových stránkach zrušená alebo zmenená. Pokiaľ ide o údaje zhromaždené počas procesu objednávania potrebné na plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení, ide o prípad, keď údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy je niekedy nutné uchovávať osobné údaje zmluvného partnera, aby bolo možné dodržať zmluvné alebo zákonné povinnosti, ako napríklad tie, ktoré vyplývajú z premlčacích lehôt v prípade reklamácií alebo z povinnosti uchovávania z daňového hľadiska.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Ako používateľ môžete registráciu kedykoľvek zrušiť. Kedykoľvek môžete požiadať o zmenu údajov, ktoré sú o vás uložené. Stačí, keď sa prihlásite do svojho zákazníckeho účtu alebo sa obrátite so svojou požiadavkou na zákaznícky servis.

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, môžu byť údaje predčasne vymazané len vtedy, ak ich vymazaniu nebránia žiadne zmluvné alebo zákonné povinnosti.

III. Platobné služby a spôsoby platby, kontrola bonity

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Prevádzkovateľ trhoviska používa na spracovanie platieb medzi zákazníkmi a predajcami služby spoločnosti cflox GmbH (ďalej len „poskytovateľ platobných služieb“). Poskytovateľ platobných služieb je zapísaný pod číslom HRB 127858 v obchodnom registri okresného súdu v Hamburgu. Je oprávnený ponúkať platobné služby a je schválený Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (ďalej len „BaFin“) ako platobná inštitúcia podľa § 1 ods. 1 č. 5 zákona o dohľade nad platobnými službami (ďalej len „ZAG“). Je zapísaný vo verejnom registri platobných inštitúcií Spolkového úradu pre dohľad nad finančnými službami na jeho webovej stránke pod ID 148789.

Poskytovateľ platobných služieb ponúka platobné služby potrebné na spracovanie zmlúv o kúpe a predaji produktov medzi zákazníkom a predajcami na trhovisku, ktoré sa uzatvárajú na online trhovisku. Poskytovateľ platobných služieb pritom prijíma platby od zákazníkov určené pre predajcov na trhovisku rôznymi spôsobmi platby na svoj vlastný účet v banke a vypláca finančné prostriedky z predaja produktov predajcom na trhovisku.

Pri samotnej platbe si zákazníci môžu vybrať medzi možnosťami platby poskytovanými na online trhovisku alebo spôsobmi platby integrovanými poskytovateľmi tretích strán, ako sú napríklad v Nemecku finančné služby spoločnosti Klarna alebo Consors Finanz.

Údaje, ktoré zadáte na účely platby v pokladni, sú spracúvané predovšetkým v rámci vašej objednávky a s ňou súvisiaceho spracovania platby a môžu byť v tejto súvislosti poskytnuté tretím stranám, najmä poskytovateľom platobných služieb.

Zároveň sa však v rámci platobného procesu vykonávajú aj rôzne interné bezpečnostné opatrenia zamerané na obchod a zákazníkov – v prípade potreby aj za účasti tretích strán – s cieľom riadiť a znižovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade s právnymi požiadavkami nemeckého zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, sú tiež prijímané opatrenia na predchádzanie podvodom na strane poskytovateľa platobných služieb alebo jedného z prepojených poskytovateľov finančných prostriedkov a v jednotlivých prípadoch môžu byť na účely kontroly získavané informácie od úverových referenčných agentúr SCHUFA a/alebo Bürgel pre jednotlivé spôsoby platby, pri ktorých existuje riziko nezaplatenia alebo zvýšené riziko podvodu.

Pri spôsoboch platby ponúkaných spoločnosťou Klarna – nákup na faktúru a nákup na splátky Klarna – spoločnosť Klarna napríklad kontroluje a vyhodnocuje údaje zákazníka a v odôvodnených prípadoch si vymieňa údaje s inými spoločnosťami a úverovými registrami. Ak nie je možné zaručiť bonitu zákazníka, spoločnosť Klarna môže zákazníkovi odmietnuť ňou ponúkané spôsoby platby a informovať ho o alternatívnych možnostiach platby.

Pri spôsobe platby Consors Finanz spoločnosť Consors Finanz kontroluje a vyhodnocuje údaje zákazníka a v odôvodnených prípadoch si vymieňa údaje s inými spoločnosťami a úverovými registrami. Ak nie je možné zaručiť bonitu zákazníka, spoločnosť Consors Finanz môže tiež zákazníkovi odmietnuť ňou ponúkané spôsoby platby a musí ho informovať o alternatívnych možnostiach platby. Uvedené spracúvanie zahŕňa okrem iného najmä interné bezpečnostné opatrenia zamerané na obchod a zákazníkov, ako je monitorovanie transakcií alebo prijímanie opatrení na predchádzanie podvodom pri platbách kreditnou kartou s cieľom minimalizovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s § 6 AML zákona. Dodatočným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov používateľov je zároveň čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie údajov v súvislosti s realizáciou platieb je nevyhnutné najmä na zabezpečenie spracovania objednávok na našej webovej stránke. Slúži na plnenie zmluvy s používateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení.

Vykonávanie interných bezpečnostných opatrení zameraných na obchod a zákazníkov s cieľom riadiť a znižovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu slúži na plnenie právnych požiadaviek v súlade s nemeckým zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Získavanie informácií od úverových referenčných agentúr SCHUFA a/alebo Bürgel na účely kontroly v jednotlivých prípadoch alebo opatrenia na predchádzanie podvodom pri transakciách realizovaných kreditnou kartou slúžia na minimalizáciu rizika nezaplatenia a zabránenie zneužitiu kreditnej karty. V týchto účeloch spočíva náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Prenos údajov tretím stranám na účely spracovania platieb sa vždy uskutočňuje len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Pokiaľ ide o údaje zhromaždené na účely plnenia zmluvy alebo vykonávania predzmluvných opatrení, ide o prípad, keď údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy je niekedy nutné uchovávať osobné údaje zmluvného partnera, aby bolo možné dodržať zmluvné alebo zákonné povinnosti, ako napríklad tie, ktoré vyplývajú z premlčacích lehôt v prípade reklamácií alebo z povinnosti uchovávania z daňového hľadiska.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Až do konečného zaznamenania údajov, ku ktorému dôjde odoslaním objednávky, môžete údaje sami zmeniť, odstrániť ich zo vstupnej masky alebo zmeniť spôsob platby podľa svojho želania. Na vybavenie objednávky je následne nevyhnutné spracúvanie týchto údajov. Používateľ tak nemá možnosť vzniesť námietku.

IV. Kontaktný formulár, e-mailový kontakt a používanie reklamačného systému

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Ako používateľ našich webových stránok máte možnosť kontaktovať nás rôznymi spôsobmi (napr. telefonicky, prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom, faxom, poštou alebo prostredníctvom reklamačného systému). V prípade nadviazania kontaktu s nami budú zhromaždené všetky údaje relevantné pre konverzáciu. Patria sem najmä:

 • meno,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná/dodacia adresa,
 • údaje o transakciách,
 • v prípade potreby dátum narodenia a telefónne číslo,
 • IP adresa (pri kontaktovaní prostredníctvom kontaktného formulára).

Osobné údaje používateľa poskytnuté v rámci procesu sa ukladajú a používajú na spracovanie konverzácie.

Poskytnutie údajov tretím stranám sa okrem iného uskutočňuje v nižšie opísanom rámci: Môže byť napríklad potrebné poskytnúť vaše údaje poskytovateľom služieb, ako sú call centrá, učtárne, dodávatelia alebo dopravcovia, aby sme mohli spracovať váš dotaz. Okrem toho, dotazy týkajúce sa obchodov Kaufland, Kaufland Card a iných programov Kaufland spoločnosti Kaufland Dienstleistung alebo Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktoré nám boli omylom doručené a za ktoré nie sme zodpovední z hľadiska obsahu, a teda ani z hľadiska ochrany údajov, postúpime spolu s osobnými údajmi dopytujúceho spoločnosti Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG alebo Kaufland Slovenská republika v.o.s.ako zodpovednému kontaktnému partnerovi.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov potrebných na zodpovedanie vašej žiadosti je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak ide o otázku týkajúcu sa zmluvy, spracúvanie údajov môže byť nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Právnym základom pre postúpenie vášho dotazu na správne miesto je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem pri tomto prenose údajov spočíva v záujme skupiny, aby mohla správne priraďovať dotazy zákazníkov a aby mohla spracovať ich obsah v záujme zákazníkov.

(3) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov zo vstupnej masky slúži na spracovanie nadviazaného kontaktu.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Údaje sa poskytujú tretím stranám v rozsahu opísanom nižšie:

Predajcovia na trhovisku/predajcovia

V prípadoch, keď predajcovia na trhovisku prevádzkujú na online trhovisku svoj vlastný obchod alebo vám predávajú svoje produkty prostredníctvom online trhoviska, robia tak vo svojom mene. Pôsobíme výlučne ako sprostredkovateľ medzi predávajúcim a kupujúcim. V záujme zabezpečenia rýchleho spracovania vašej objednávky a vybavenia reklamácií je preto nevyhnutné zapojiť do procesov aj predajcov. Okrem prenosu údajov potrebných na realizáciu právneho úkonu v súvislosti so spracovaním objednávky majú preto predajcovia prístup aj do reklamačného systému, kde si môžu prezrieť správy k jednotlivým ticketom (viac informácií nájdete nižšie).

Dodávatelia priameho predaja

V prípadoch, keď je predajcom tovaru samotný prevádzkovateľ trhoviska, získava prevádzkovateľ trhoviska tovar buď z vlastných skladov alebo zo skladov dodávateľov, takzvaných dropshipperov. Na spracovanie objednávok je v týchto prípadoch potrebné zapojiť do procesov aj dodávateľov. Preto sa dodávateľovi poskytnú prepravné údaje potrebné na realizáciu právneho úkonu výlučne v súvislosti so spracovaním objednávky.

Ostatní poskytovatelia služieb

Niekedy musia byť pri spracúvaní vašej požiadavky vaše údaje poskytnuté aj poskytovateľom služieb, ako sú napríklad call centrá, zúčtovacie strediská alebo prepravné spoločnosti. Najmä v súvislosti s odosielaním transakčných e-mailov je niekedy nutný prenos a ukladanie jednotlivých informácií na serveri v USA.

Takýto prenos údajov tretím stranám sa však uskutočňuje vždy len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom.

(5) Doba uchovávania Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Používateľ má možnosť kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Konverzácia v tom prípade nemôže ďalej pokračovať. Obráťte sa so svojou žiadosťou na zákaznícky servis.

V. Overenie veku

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Prevádzkovateľ trhoviska overuje vek zákazníka pomocou rozličnej kontroly totožnosti v závislosti na konkrétnej internetovej doméne. V Nemecku je kontrola prevádzaná spoločnosťou SCHUFA alebo prostredníctvom Skype. V Českej republike a na Slovensku pomocou služby Cidaas-ID-Validator. Ak je do nákupného košíka pridaná položka, ktorej predaj je obmedzený dosiahnutím určitého veku, prebehne táto kontrola automaticky, prípadne priamo prevádzkovateľom cez Skype.

V Nemecku spoločnosť SCHUFA v tejto súvislosti nevykonáva kontrola bonity. Údaje poskytnuté spoločnosti SCHUFA sa neukladajú do databázy SCHUFA alebo sa ukladajú len na účely preukázania vykonanej kontroly totožnosti Premium.

Viac informácií o aktivitách spoločnosti SCHUFA nájdete v informačnom liste SCHUFA v súlade s čl. 14 GDPR alebo na webovej stránke www.schufa.de/datenschutz.

V Českej republike a na Slovensku sa služba Cidaas-ID-Validator používa ako identifikačná služba Auto-Ident v súlade s eIDAS. Tento európsky cloudový systém identifikácie a správy prístupových údajov spoločnosti Widas ID GmbH je pod pravidelným dohľadom nemeckej Spolkovej agentúry pre siete (Bundesnetzagentur).

V rámci automatického procesu identifikácie osoby prostredníctvom Cidaas-ID-Validator sa zákazník musí najprv autentifikovať a udeliť súhlas s postupom identifikácie. V ňom sa uvádza účel kontroly totožnosti, druh zhromažďovaných údajov a rozsah uchovávania údajov. Zákazník sa potom identifikuje. V závislosti od použitého postupu a dokladu totožnosti sa tento doklad naskenuje a vykoná sa porovnanie tváre. Ako dôkaz úspešnej identifikácie sa vytvorí a uloží podpis. Doba uchovávania je potrebná na dôkazné účely v prípade podvodu a je obmedzená na 6 mesiacov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: www.cidaas.com.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie údajov sú čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Výmena údajov so spoločnosťou SCHUFA (v Nemecku) a s cloudovým identifikačným a prístupovým systémom správy dát spoločnosti Widas ID GmbH (v Českej republice a na Slovensku) slúži aj na plnenie zákonných povinností vykonávania kontrol totožnosti.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ trhoviska poskytuje osobné údaje zhromaždené v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom týkajúce sa žiadosti, realizácie a ukončenia tohto obchodného vzťahu v Nemecku spoločnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. V Českej republike a na Slovensku sú údaje pre službu Cidaas-ID-Validator poskytované spoločnosti Widas ID GmbH, so sídlom Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V tom prípade už nemôže ďalej pokračovať poskytovanie určitého obsahu a služieb na našej webovej stránke. Obráťte sa so svojou žiadosťou na zákaznícky servis.

VI. Ďalšie služby

(1) Výhodné ponuky spoločnosti Sovendus GmbH

Pre výber výhodnej ponuky, ktorá je pre vás vo vašom regióne aktuálne zaujímavá, poskytujeme vaše oslovenie, rok narodenia, krajinu, PSČ, súčet hash e-mailovej adresy a vašu IP adresu v pseudonymizovanej a zašifrovanej forme spoločnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaný súčet hash e-mailovej adresy sa používa aj na zohľadnenie prípadnej námietky voči reklame zo strany spoločnosti Sovendus (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s čl. 21 ods. 3 GDPR). Spoločnosť Sovendus používa IP adresu výlučne na účely bezpečnosti údajov a zvyčajne ju po siedmich dňoch anonymizuje (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak je to potrebné pre príslušnú výhodnú ponuku, pri kliknutí na danú výhodnú ponuku poskytneme spoločnosti Sovendus v zašifrovanej forme vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslo, ktoré sú nevyhnutné na prípravu personalizovanej žiadosti o výhodnú ponuku od poskytovateľa produktu (čl. 6 ods. 1 písm. b), f) GDPR).

Viac informácií o spracúvaní svojich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online zásadách ochrany osobných údajov na www.sovendus.de/datenschutz.

(2) Poistenia

Ako zákazníkom vám tiež ponúkame možnosť využívať rôzne služby kooperačných partnerov prostredníctvom našej webovej stránky. V rámci tejto spolupráce sa integrujú ponuky kooperačných partnerov prostredníctvom takzvaných iFrames na online trhovisku. Technológia takzvaných iFrames sa používa na integráciu externého obsahu na webovej stránke. Preto vám radi poskytneme informácie o zodpovedajúcich ponukách a tiež o tom, ktorý kooperačný partner zodpovedá za príslušné ponuky. Akékoľvek osobné údaje však spracúvajú výlučne naši kooperační partneri. Podrobnejšie informácie vám poskytne príslušný kooperačný partner.

(3) YouTube

Na niektorých podstránkach alebo sčasti aj na hlavnej stránke online trhoviska môžu byť z času na čas sprístupnené videosúbory na prehrávanie v náhľadovom okne YouTube. Pri prehrávaní videa sa prostredníctvom samotného náhľadového okna dostanete na webovú stránku www.youtube.de spoločnosti Google Inc. Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov a zaobchádzanie s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Google Inc. vyplývajúce z prístupu na webovú stránku YouTube. Právnu zodpovednosť nesie samotná spoločnosť Google Inc. Viac informácií o zaobchádzaní s vašimi údajmi zo strany spoločnosti Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

D. Ďalšie informácie pre predajcov

I. Registrácia a používanie online trhoviska

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našom online trhovisku ponúkame predajcom možnosť registrácie poskytnutím osobných údajov. Údaje sa zadajú do vstupnej masky, následne sú prenesené k nám a uložené. Spracúvaním údajov potom predajcovia získajú možnosť uvádzať produkty na online trhovisku, predávať ich prostredníctvom online trhoviska súkromným zákazníkom, využívať marketingové služby a podieľať sa na spracovaní platieb.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak na to používateľ udelil súhlas.

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, dodatočným právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ďalším právnym základom pre spracúvanie údajov je napokon aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(3) Účel spracúvania údajov

Registrácia používateľa je nevyhnutná na poskytovanie určitého obsahu a služieb na našich webových stránkach. Spracúvanie údajov okrem toho slúži na plnenie zmluvy s používateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Spracúvanie údajov môže byť absolútne nevyhnutné aj na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov a procesov a na splnenie zákonných a úradných požiadaviek. V týchto účeloch spočíva náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Údaje sa poskytujú tretím stranám okrem iného v nasledujúcich prípadoch:

Na účely spracovania platby musia byť vaše údaje napríklad poskytnuté poskytovateľom služieb, ako sú poskytovatelia platobných služieb, iní poskytovatelia finančných prostriedkov alebo banka podieľajúca sa na zabezpečení finančných prostriedkov.

Údaje môžu byť poskytnuté aj koncovému zákazníkovi v procese objednávania a pri poskytovaní marketingových služieb, ak to slúži na objasnenie zneužitia online trhoviska alebo je to nevyhnutné na právne stíhanie alebo právnu obhajobu prevádzkovateľa trhoviska. Ak máme konkrétne podozrenie na nezákonné konanie alebo prípady zneužitia, na žiadosť niektorých verejných orgánov alebo v prípade upomienok týkajúcich sa práv priemyselného vlastníctva, autorských práv alebo práva hospodárskej súťaže, môže poskytovateľ sprístupniť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom alebo orgánom, ktoré stíhajú správne delikty podliehajúce pokutám, a prípadne tretím stranám, ktorých práva boli porušené. Nie sme povinní vopred preverovať, či je nárok tretej strany oprávnený. Údaje môžu byť poskytnuté aj v prípade, že slúžia na vymáhanie zmluvnej dohody alebo sú potrebné na základe zákonného alebo úradného nariadenia či súdneho rozhodnutia.

Ak sa predajca zúčastní na programe sponzorovaných produktov, berie na vedomie, že informácie uvedené v rámci registrácie na používanie online trhoviska budú poskytnuté a spracúvané spoločnosťou Cflox GmbH alebo inými poskytovateľmi služieb na účely poskytovania služieb programu sponzorovaných produktov, ako napr. na účely fakturácie. Takýto prenos údajov tretím stranám sa vždy uskutočňuje len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom.

(5) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Pokiaľ zhromaždené údaje neslúžia na uzavretie zmluvy s používateľom, ide o údaje zhromaždené počas procesu registrácie, ak je registrácia na našej webovej stránke zrušená alebo zmenená.

Pokiaľ ide o údaje zhromaždené počas procesu registrácie potrebné na plnenie zmluvy alebo vykonávanie predzmluvných opatrení, ide o prípad, keď údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzavretí zmluvy je niekedy nutné uchovávať osobné údaje zmluvného partnera, aby bolo možné dodržať zmluvné alebo zákonné povinnosti.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Ako používateľ môžete registráciu kedykoľvek zrušiť. Kedykoľvek môžete požiadať o zmenu údajov, ktoré sú o vás uložené. Stačí, keď sa prihlásite do svojho zákazníckeho účtu alebo sa obrátite so svojou požiadavkou na podporu trhoviska.

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, môžu byť údaje predčasne vymazané len vtedy, ak ich vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

II. Identifikácia obchodných partnerov/interné bezpečnostné opatrenia

(1) Opis a rozsah spracúvania údajov

V rámci registrácie nájdete okrem iného aj odkaz na online proces identifikácie nášho partnera ID-Now na zabezpečenie identifikácie obchodného partnera. Prijímajú sa tiež bezpečnostné opatrenia zamerané na obchod a zákazníkov s cieľom riadiť a znižovať riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Spracúvanie vašich údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné, pretože prepojený poskytovateľ platobných služieb je v súlade s nemeckým zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu povinný identifikovať svojich zmluvných partnerov a prijať primerané bezpečnostné opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(2) Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s § 11 a nasl. AML zákona.

(3) Účel spracúvania údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha prevádzkovateľ trhoviska alebo prepojený poskytovateľ služieb.

(4) Príjemcovia/kategórie príjemcov

Výmena údajov s tretími stranami sa uskutočňuje len v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom.

(5) Doba uchovávania Údaje sa vymažú, hneď ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a už neexistuje zákonná povinnosť ich uchovávania.

(6) Možnosť vznesenia námietky a vymazania

Údaje môžu byť predčasne vymazané len vtedy, ak ich vymazaniu nebránia zmluvné alebo zákonné povinnosti.

IV. Ďalšie informácie o používaní webových stránok kamenných predajní

Prevádzkovateľmi webových stránok kamenných predajní, ako je https://www.predajne.kaufland.sk/, a poskytovateľmi služieb tam uvedených sú príslušné národné spoločnosti. Na Slovensku je to Kaufland Slovenská republika v.o.s.. Preto sa na ne vzťahujú príslušné ustanovenia a informácie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach kamenných predajní, napríklad pre Slovensko na https://predajne.kaufland.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

V. Práva dotknutých osôb

Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR máte právo požadovať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré spoločnosť Kaufland uchováva o vašej osobe. Okrem toho, ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, máte právo na vznesenie námietky podľa čl. 21 GDPR. Ak namietate proti spracúvaniu údajov, údaje ďalej nebudeme spracúvať, pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmom dotknutej osoby, ktorá podala námietku. Ak ste spracúvané údaje poskytli sami, máte právo na prenos údajov v súlade s čl. 20 GDPR. Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spomínaných prípadov, obráťte sa písomne alebo e-mailom na zodpovednú osobu. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov. Zodpovedným orgánom je dozorný orgán pre ochranu údajov v spolkovej krajine, v ktorej máte bydlisko alebo v ktorej má sídlo prevádzkovateľ.