Všetky kategórie
Nákupný košík
Kaufland Card
Vitajte na online trhovisku!
Ponuka predajne
 • % Ponuka
 • Leták
 • Kaufland Card
 • Sortiment
 • Recepty
 • Akcie a súťaže
 • Online magazín
 • Lexikón potravín
 • Spoločnosť
 • Kariéra
Online trhovisko

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania pre zákazníkov

Upozorňujeme, že u nás máme osobitné právne texty pre predajcov. Tu nájdete VOP pre predajcov a rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb.

I. Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú používanie online trhoviska v doméne spoločnosti kaufland.de, ďalších domén najvyššej úrovne a v rámci mobilných aplikácií (aplikácie) spoločnosti Kaufland Marketplace GmbH, so sídlom spoločnosti Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Nemecká spolková republika, poštová adresa trhoviska: Marktplatz, c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG, Habsburgerring 2, 50674 Kolín, Nemecká spolková republika (ďalej len „Online trhovisko“ alebo „Prevádzkovateľ trhoviska“).

V bodoch „Všeobecné podmienky používania internetových stránok trhoviska“ nájdete všeobecné platné pokyny.

V bode „Všeobecné podmienky používania pre online trhovisko“ nájdete všeobecné pokyny k princípu fungovania online trhoviska.

V časti „Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sa týkajú len predaja spoločnosťou Kaufland Marketplace GmbH prostredníctvom online trhoviska“, sa znovu odkazuje špeciálne na ustanovenia platné pre tento proces.

V bode „Všeobecné podmienky používania k ponukám filiálok“ sú vysvetlené ustanovenia platné špeciálne pre tento proces.

V bode „Ostatné“ sú napokon uvedené ďalšie všeobecne platné pokyny.

II. Všeobecné podmienky používania internetových stránok na online trhovisku („Naša online-ponuka“)

§ 1 Prihlásenie

Zásadne vám spoločnosti Kaufland ponúkajú možnosť využívať rôzne ponuky a služby pod doménou kaufland.de ďalšími doménami najvyššej úrovne a v rámci mobilných aplikácií (Apps), ako aj podriadených a vedľajších stránok. Základom na využívanie rôznych ponúk a služieb je komplexné prihlásenie. Ide tu o tzv. službu Single-Sign-On, prostredníctvom ktorej môžu zákazníci s jednotným prihlásením využívať viaceré ponuky od rôznych spoločností. Spravovanie používateľských údajov sa vykonáva centrálne prostredníctvom spoločnosti Kaufland, napríklad v Nemecku je to Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. Používanie je spravidla bezplatné. Vvyužitie konkrétnych ponúk však môže znamenať náklady, ktoré sú prezentované transparentne v súlade so zákonnými požiadavkami. To isté platí pre všetky služby tretích strán, ktoré môžu byť potrebné, ako napríklad internetové pripojenie.

Bližšie informácie nájdete v našich predpisoch o ochrane osobných údajov.

§ 2 Účet zákazníka

Naše internetové stránky je možné používať bez registrácie. Len používanie určitých funkcií/služieb na našich internetových stránkach, ako aj nákup prostredníctvom online trhoviska si vyžaduje registráciu osobného účtu zákazníka (krátko: Účet).

Neexistuje žiadny nárok na registráciu a používanie funkcií na našich internetových stránkach.

Registrovať sa môžu jednotlivé plnoleté fyzické osoby, ktoré sú spotrebiteľmi. Skupiny jednotlivcov, ako sú rodiny alebo manželské páry, sa nemôžu zaregistrovať. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára a plní zmluvu s predajcom. Poskytovateľ online trhoviska výslovne vylučuje registráciu podnikateľov.

Pre zriadenie účtu platia okrem toho nasledujúce podmienky:

Registrácia účtu je bezplatná.

Zákazník musí pri registrácii svojho účtu uviesť oslovenie, svoje celé meno spolu s e-mailovou adresou a heslo (prístupové údaje). Zákazník je zodpovedný za to, že údaje uvedené pri registrácii sú pravdivé a úplné. Ak zákazník poskytne nesprávne alebo neúplné informácie, prevádzkovateľ trhoviska je oprávnený zrušiť a vymazať účet zákazníka bez dodržania výpovednej lehoty.

Zákazník nie je za žiadnych okolností oprávnený poskytnúť svoje prístupové údaje, najmä prístupové heslo, tretím stranám. Ak by tretie strany napriek tomu získali prístup k účtu zákazníka alebo ak by zákazník mal iné podozrenie na zneužitie svojho účtu, musí o tom zákazník bezodkladne informovať tím online trhoviska a zmeniť svoje prístupové údaje.

Viacnásobná registrácia jedného zákazníka nie je povolená.

Odhlásenie účtu je taktiež možné rýchlo a jednoducho. Zákazník na to môže využiť v správe „Môj účet“ odkaz „Zrušiť registráciu účtu“. Proces zrušenia registrácie účtu sa začne okamžite.

Pre prípad zneužitia si tím online trhoviska vyhradzuje právo okamžitého vymazania účtu, ako aj podniknutia právnych krokov.

§ 3 Vyjadrenie súhlasu/overenie veku

Skôr ako sa zákazníkovi zobrazia obrázky produktov, pri nákupe ktorých sa vyžaduje plnoletosť, je mu umožnená kúpa týchto produktov, musíme overiť totožnosť zákazníka. V závislosti od domény najvyššej úrovne používame na overenie veku rôzne identifikačné metódy, ako je SCHUFA a Skype alebo službu Cidaas-ID-Validator.

Presný proces overenia veku je vysvetlený v nastaveniach účtu zákazníka.

V rámci tohto overenia sa nevykonáva preverenie bonity na základe údajov, ktoré sú uložené napríklad u spoločnosti SCHUFA. Údaje poskytnuté spoločnosti SCHUFA sa neukladajú do databázy SCHUFA, resp. sa ukladajú len na účely preukázania vykonanej kontroly totožnosti Premium.

Bližšie informácie nájdete okrem iného na webovej stránke www.meineschufa.de.

§ 4 Systém hodnotenia, priama reklama, systémy odporúčania a zobrazenie reklamy

Systém hodnotenia

Naše online trhovisko poskytuje zákazníkom hodnotiaci systém, prostredníctvom ktorého môžu hodnotiť zakúpené produkty a nahrávať mediálny obsah (napr. fotografie, videá) (ďalej len „obsahy“).

Každý zákazník je povinný:

 • uvádzať len údaje zodpovedajúce skutočnosti;
 • uvádzať len objektívne a vecné údaje, a predovšetkým sa zdržať urážok alebo podobných ponižujúcich výrokov;
 • zdržať sa poskytovania obscénnych, hanlivých alebo výhražných obsahov;
 • zdržať sa poskytovania reklamných alebo politických výrokov;
 • zahrnúť do hodnotenia len tie okolnosti, ktoré priamo súvisia so zakúpeným a hodnoteným produktom;
 • zdržať sa poskytovania osobných údajov o sebe alebo tretích stranách;
 • zdržať sa zasielania nezákonných obsahov, obsahov porušujúcich práva tretích strán, ako aj odkazov a referencií na externé internetové stránky a reklamy na ponuky mimo online trhoviska;
 • zdržať sa poskytovania obsahov, v ktorých je možné rozpoznať osoby;
 • zdržať sa poskytovania obsahov, ktoré porušujú platné zákony a/alebo môžu byť škodlivé pre maloletých a
 • zdržať sa zasielania obsahov, za ktoré mu tretia strana poskytla alebo prisľúbila finančnú odmenu alebo iné výhody.

Prevádzkovateľ trhoviska môže obsahy odstrániť, ak existujú náznaky porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, práv tretích strán alebo iných platných právnych predpisov. Prevádzkovateľ online trhoviska si tiež vyhradzuje právo odstrániť neužitočné obsahy. Obsahy sa nepovažujú za užitočné, ak:

 • nesúvisia so zakúpeným produktom;
 • sa udelené hviezdičky zjavne líšia od textu samotného hodnotenia;
 • jazyk hodnotenia nezodpovedá jazyku príslušnej domény najvyššej úrovne;
 • sa hodnotenie týka výlučne zverejnených údajov o produkte, doručenia alebo ceny produktu;
 • z neho vyplýva, že zákazník nemá s produktom žiadne používateľské skúsenosti, napríklad preto, že ho ešte nedostal, alebo
 • je hodnotenie produktu sformulované nezrozumiteľne.

K preskúmaniu hodnotení sa využívajú automatizované procesy (napr. strojové učenie) a ľudská kontrola. Zákazník bude o odstránení svojich obsahov, ako aj o dôvode odstránenia informovaný prostredníctvom e-mailu. Zákazník má možnosť upraviť svoje obsahy. Zákazník tiež môže podať sťažnosť proti rozhodnutiu prevádzkovateľa online trhoviska prostredníctvom kontaktného formulára.

Používaním systému hodnotenia a poskytnutím obsahov udeľuje používateľ prevádzkovateľovi trhoviska bezplatné, avšak nie výlučné právo používať, reprodukovať, zverejňovať, sprístupňovať a upravovať tieto obsahy kdekoľvek na online trhovisku a vo všetkých ostatných médiách vrátane práva udeľovať licencie tretím stranám a práva používať meno, ktoré používateľ v súvislosti s týmito obsahmi poskytol.

Používateľ môže svoje obsahy kedykoľvek odstrániť pomocou technických možností ponúkaných v jeho zákazníckom účte.

Používateľ zaručuje, že vlastní všetky práva k obsahom, ktoré vytvoril, alebo nimi inak disponuje, a že v čase poskytnutia obsahov

 • sú obsahy bezchybné;
 • použitie poskytnutých obsahov neporušuje platné podmienky a

predpisy prevádzkovateľa trhoviska a nespôsobuje škodu žiadnej osobe alebo spoločnosti (vrátane toho, že obsahy alebo materiály nie sú hanlivé a neohrozujú osobnú integritu detí a mladistvých). Používateľ preberá zodpovednosť za všetky nároky, ktoré si môžu voči prevádzkovateľovi trhoviska uplatňovať tretie strany a ktoré vzniknú v súvislosti s obsahmi poskytnutými používateľom. To neplatí, len ak prevádzkovateľ trhoviska neodstránil obsahy v primeranej lehote napriek upozorneniu na ich protiprávnosť.

Priama reklama

Ak zákazníci uskutočnili nákup prostredníctvom online trhoviska, použije prevádzkovateľ trhoviska e-mailovú adresu poskytnutú pri nákupe aj na informovanie o službách, ako sú prieskumy spokojnosti, a na inzerciu vlastných podobných ponúk prostredníctvom e-mailu. V takom prípade sa e-mailom zasiela len priama reklama na vlastný podobný tovar alebo služby. Proti spracovaniu je možné kedykoľvek podať námietku. Námietku je potrebné odoslať v textovej forme na nižšie uvedenú adresu: newsletter-info@kaufland-online.sk (pre newsletter) a zrusit-odber-emailov@kaufland-online.sk (pre priamu reklamu), alebo na kompletné odhlásenie sa zo zasielaní newsletterov/priamej reklamy, použiť odkaz, ktorý je uvedený v každom e-maile. Takto je taktiež možné odvolať súhlas s uchovávaním osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

Systémy odporúčaní a reklamné správy

Naša online služba ponúka používateľom odporúčacie systémy a reklamné správy na rôznych miestach, ktoré sú zamerané na záujmy používateľov. Príslušné správy a odporúčania sú označené a vysvetlené v online ponuke. Používame nasledujúce reklamné oznámenia a odporúčacie systémy:

Reklamy na sponzorované produkty (Sponsored Product Ads) – Reklamu na sponzorované produkty zobrazujeme na základe hľadaného výrazu, ktorý používateľ použil na vyhľadávanie produktov, alebo na základe obsahu a produktov, ktoré si používateľ prezerá. Vyhľadávame relevantné inzerované produkty na základe jedného alebo viacerých kritérií, ako je názov produktu, opis a kategória.

Najpredávanejšie produkty (profily kategórií) – Tieto produkty majú najlepšiu výkonnosť v príslušnej kategórii. Poskytovateľ zohľadňuje počet predajov - – nedávne predaje sú v tomto prípade dôležitejšie ako predaje, ktoré sa uskutočnili vo vzdialenej minulosti. Kategórie, ktoré tu používatelia vidia, sa vyberajú na základe histórie nákupov alebo, ak je používateľ novo registrovaný, na základe produktov, ktoré si už používateľ prezeral. Funkcia Last seen – Ide o produkty, ktoré si používateľ naposledy prezeral. Poskytovateľ ukladá tieto aktivity do online ponuky, aby zobrazil relevantné produkty.

Simreco (Podobné produkty) – Tieto zobrazené produkty sú veľmi podobné produktu, ktorý si používateľ práve prezerá. Produkty môžu byť podobné z dvoch dôvodov: buď si ich prezrelo niekoľko zákazníkov spoločne v tej istej relácii, alebo sú podobné, pretože majú podobný názov, opis a iné podobné vlastnosti.

Careco (Krížový predaj) – Tieto produkty sa zobrazujú na základe jedného z nasledujúcich troch asociačných pravidiel: boli zakúpené spolu s produktom, pridané do nákupného košíka alebo zobrazené v relácii.

Padre (personalizované odporúčania) – Tieto produkty sa zobrazujú na základe nákupného správania alebo, ak je používateľ novo zaregistrovaný, na základe už zobrazených produktov. Poskytovateľľ analyzuje, čo robili iní zákazníci s podobnými preferenciami v online ponuke a odporúča produkty, ktoré môžu byť pre používateľa relevantné.

Nepreberáme zodpovednosť za stránky partnerov

Ako prevádzkovateľ trhoviska môžeme spolupracovať s rôznymi partnermi, ktorí ponúkajú služby na svojich vlastných internetových stránkach, ktoré sú prístupné prostredníctvom našej webovej stránky. Títo partneri majú svoje vlastné prehlásenia a zásady o ochrane osobných údajov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za takéto obsahy a zásady ochrany osobných údajov našich partnerov.

Copyright/práva z ochranných známok

Obsahy na našich webových stránkach sú chránené autorskými právami. Sťahovanie akýchkoľvek obsahov je bez nášho zvolenia povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Prepojenie odkazom je povolené len s naším súhlasom. Používanie všetkých log a ochranných známok je tretím stranám zakázané.

§ 5 Zodpovednosť za nedostatky/ručenie

Prevádzkovateľ internetového trhoviska sa snaží poskytovať všetky funkcionality webových stránok podľa možnosti nepretržite a bezporuchovo. Vzhľadom na technické okolnosti, ako sú zmeny konfigurácie, údržba, poruchy zariadení a pod. to však nie je možné zaručiť v plnej miere. V prípade výpadku služby sa prevádzkovateľ trhoviska bude snažiť čo najskôr obnoviť bezchybnú možnosť ďalšieho používania. Prevádzkovateľ trhoviska nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedostatočnej (plnej) možnosti používania. Prevádzkovateľ trhoviska si vyhradzuje právo v budúcnosti poskytovať všetky funkcionality webových sídiel už len v obmedzenom a/alebo upravenom rozsahu funkcií, resp. ich poskytovanie úplne ukončiť. Zákazník nemá zmluvné právo na (pokračujúce) používanie tejto (bezplatnej) služby. Za poskytovanie služieb v rámci jednotlivých ponúk zodpovedajú výlučne príslušní poskytovatelia. Prevádzkovateľ trhoviska nezodpovedá za prípadné vzniknuté reklamácie. To isté platí aj pre ostatné príspevky od nezávislých tretích strán, ako napríklad poskytovateľa internetových služieb.

V ostatných prípadoch ručí prevádzkovateľ trhoviska len za nároky zákazníka na náhradu škody vyplývajúce z ohrozenia života, zranenia osôb alebo zdravotnej ujmy, alebo porušenia podstatných zmluvných povinností (kardinálne povinnosti), ako aj za ostatné škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivostným porušením povinností zo strany prevádzkovateľa trhoviska, jeho zákonných zástupcov alebo poverených osôb. Podstatné zmluvné záväzky sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá prevádzkovateľ trhoviska len za predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu, pokiaľ si zákazník neuplatňuje náhradu škôd vyplývajúcich z ohrozenia života, zranenia osôb alebo zdravotnej ujmy.

§ 6 Doba používania a výpoveď

Prevádzkovateľ trhoviska, ako aj zákazník môžu používateľský vzťah kedykoľvek okamžite ukončiť bez výpovednej lehoty. V rámci správy účtu môže zákazník kedykoľvek iniciovať vymazanie účtu. Zákazník na to môže využiť v správe „Môj účet“ odkaz „Zrušiť registráciu účtu“.

Ukončenie zo strany prevádzkovateľa trhoviska prichádza do úvahy najmä vtedy, ak zákazník poruší ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok. Po dobu objasnenia takýchto incidentov môže byť zákaznícky účet spočiatku zablokovaný.

§ 7 Ochrana osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade s vašimi zákonnými právami v oblasti ochrany osobných údajov. Pre realizáciu služby je potrebné, aby vami poskytnuté údaje boli postúpené poskytovateľovi príslušnej použitej ponuky, aby mohol overiť totožnosť zákazníka a poskytnúť služby objednané v rámci ponuky (napr. expedícia a fakturácia objednaných tovarov). Podrobnosti o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

§ 8 Zneužitie našej online ponuky

Naša online ponuka umožňuje používateľom poskytovať obsah na rôznych miestach a ponúka aj postupy nahlasovania a nápravy, ako aj interný systém správy sťažností.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení pozastaviť na primeraný čas poskytovanie svojich služieb používateľom, ktorí opakovane a hrubo poskytujú nezákonný obsah.

Ak používatelia zneužívajú ponúkané postupy nahlasovania a nápravy alebo interný systém pre správu sťažností, poskytovateľ má právo po predchádzajúcom upozornení na primeranú dobu pozastaviť hlásenia prijaté od týchto používateľov.

Pri rozhodovaní o pozastavení a určovaní primeranosti obdobia uvedeného v odsekoch 2 a 3 poskytovateľ zohľadní najmä druh, rozsah, frekvenciu a intenzitu poskytovania nezákonného obsahu a/alebo zneužívania.

III. Všeobecné podmienky používania internetových stránok na online trhovisku („Naša online ponuka“)

Platia Všeobecné podmienky používania uvedené v bode II). Okrem toho platia nasledujúce podmienky používania:

§ 1 Oblasť platnosti, zmluvní partneri

Na doméne kaufland.de, ďalších doménach najvyššej úrovne a v rámci mobilných aplikácií (Apps) je poskytované o. i. online trhovisko. Na tomto online trhovisku môžu uverejňovať ponuky predaja tovaru rôzne fyzické a právnické osoby a partnerstvá („komerční používatelia trhoviska“), ak ich ponuka, kúpa alebo zverejnenie neporušuje príslušné zákonné alebo zmluvné ustanovenia.

Okrem voľby produktov si zákazníci môžu vybrať medzi rôznymi poskytovateľmi. Títo sú vo svojej funkcii zákonných predajcov takto označení už v prezentácii ponuky v časti „Predajca:“ a sú uvedení v rámci spracovania objednávok. Bližšie informácie o predajcoch získate kliknutím na odkaz príslušného mena predajcu.

§ 2 Uzavretie kúpnej zmluvy a spracovanie objednávky

Na našom online trhovisku sa kúpne zmluvy uzatvárajú výlučne medzi zákazníkmi a predajcami. Ak si zákazník vyberie ako predajcu Kaufland Marketplace GmbH, odkazuje sa na nasledujúce ustanovenia. Okrem ustanovení týchto VOP platia ustanovenia príslušného predajcu, ktoré je možné zobraziť kliknutím na odkaz príslušného mena predajcu.

Objednávka na online trhovisku sa spracúva prostredníctvom systémov online trhoviska. Je však dôležité zohľadniť, že právnu zodpovednosť za samotnú ponuku, ako aj za plnenie zmluvy nesie príslušný predajca. Prevádzkovateľ trhoviska nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ponuku a plnenie zmluvy.

§ 3 Realizácia platby

Prevádzkovateľ trhoviska používa na spracovanie platieb medzi zákazníkmi a predajcami služby spoločnosti cflox GmbH (ďalej len „Poskytovateľ platobných služieb“). Poskytovateľ platobných služieb je zapísaný pod číslom HRB 127858 v obchodnom registri okresného súdu v Hamburgu. e oprávnený ponúkať platobné služby a je schválený nemeckým Spolkovým úradom pre dohľad nad finančnými službami (ďalej len „BaFin“) ako platobná inštitúcia, je zapísanáý vo verejnom registri úradu BaFin na jeho webovej stránke.

Poskytovateľ platobných služieb ponúka platobné služby potrebné na spracovanie zmlúv o kúpe a predaji produktov medzi zákazníkom a predajcom, ktoré sa uzatvárajú na online trhovisku. Poskytovateľ platobných služieb pritom prijíma platby od zákazníkov určené pre predajcu uskutočnené prostredníctvom rôznych platobných metód na svoj vlastný účet v banke a vypláca finančné prostriedky z predaja produktov predajcovi.

Na prevedenie platby majú zákazníci možnosť použiť spôsoby platby ponúkané na online trhovisku, alebo platobné metódy rôznych poskytovateľov služieb. V závislosti od domény najvyššej úrovne sa môžu dostupné platobné spôsoby líšiť.

K poskytovaným spôsobom platby napríklad v Nemecku patria najmä, nie však výlučne, platba vopred, PayPal a kreditná karta. K spôsobom platby ponúkaným spoločnosťou Klarna patria najmä platba na faktúru Klarna, nákup na splátky Klarna (6-, 12- a 24-mesačné s úrokovou sadzbou 12,90 percent; pri 6-mesačných splátkach od 25 EUR / 12-mesačných splátkach od 120 EUR / 24-mesačných splátkach od 1000 EUR (minimálna suma), inkaso a okamžitý prevod. Ak si zákazník zvolí spôsob platby ponúkaný spoločnosťou Klarna, prevádza svoje právo na platbu na spoločnosť Klarna. V určitých prípadoch, keď existuje zvýšené riziko nezaplatenia alebo riziko podvodu, môže byť vykonaná kontrola bonity zákazníka úverovou agentúrou. Takýto postup slúži na zabránenie podvodu zo strany poskytovateľa platobných služieb alebo niektorého z jeho pridružených poskytovateľov platobných služieb.

Pri spôsoboch platby ponúkaných spoločnosťou Klarna – nákup na faktúru a nákup na splátky Klarna – spoločnosť Klarna napríklad kontroluje a vyhodnocuje údaje zákazníka a v odôvodnených prípadoch si vymieňa údaje s inými spoločnosťami a úverovými registrami. Ak nie je možné zaručiť bonitu zákazníka, spoločnosť Klarna môže zákazníkovi odmietnuť ňou ponúkané spôsoby platby a informovať ho o alternatívnych možnostiach platby. Pri spôsobe platby Consors Finanz spoločnosť Consors Finanz kontroluje a vyhodnocuje údaje zákazníka a v odôvodnených prípadoch si vymieňa údaje s inými spoločnosťami a úverovými registrami. Ak nie je možné zaručiť bonitu zákazníka, spoločnosť Consors Finanz môže tiež zákazníkovi odmietnuť ňou ponúkané spôsoby platby a musí ho informovať o alternatívnych možnostiach platby. Pri platbe kreditnou kartou sú tiež prijímané opatrenia na zamedzenie podvodom.

§ 4 Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré zadáte na účely uskutočnenia objednávky, sa spracúvajú v rámci vašej objednávky a súvisiacich procesov. V niektorých prípadoch môžu byť tieto údaje poskytnuté tretím stranám z EÚ alebo z tretích krajín. To sa týka predovšetkým príslušných predajcov, ako aj poskytovateľov platobných služieb/platobných prostriedkov.

Okrem prenosu údajov potrebných na realizáciu právneho úkonu v súvislosti so spracovaním objednávky majú predajcovia prístup aj do reklamačného systému, kde si môžu prezrieť správy k jednotlivým ticketom.

Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

IV. Všeobecné obchodné podmienky pri , predaji spoločnosťou Kaufland Marketplace GmbH prostredníctvom online trhoviska

Pre objednávky zákazníkov u predajcu Kaufland Marketplace GmbH na online trhovisku platia navyše všeobecné obchodné podmienky upravujúce predaj spoločnosťou Kaufland Marketplace GmbH prostredníctvom trhoviska. Tieto VOP sú k nahliadnutiu na príslušných ponukách predajcu.

V. Všeobecné podmienky používania pre ponuky filiálok („Ponuky filiálok“)

Prevádzkovatelia stacionárnych webových stránok, ako je https://predajne.kaufland.sk/ a poskytovatelia služieb tam uvedených, sú príslušné národné spoločnosti Kaufland. Napríklad v Nemecku je to Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. Platia príslušné ustanovenia a pokyny, ktoré sú uvedené na príslušných webových stránkach.

VI. Ostatné

Poskytovateľ online trhoviska môže kedykoľvek zmeniť znenie všeobecných obchodných podmienok. Zmenené všeobecné obchodné podmienky budú zákazníkovi zaslané e-mailom. Zákazník môže voči zmeneným VOP vzniesť námietku v lehote dvoch týždňov. Ak zákazník v tejto lehote nepodá námietku, považujú sa nové podmienky za prijaté. V e-maile obsahujúcom zmenené a doplnené VOP prevádzkovateľ osobitne informuje zákazníka o význame tejto lehoty, o práve vzniesť námietku a o právnych dôsledkoch mlčania. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na zmeny hlavných povinností pri plnení zmluvy.

Platí právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Pokiaľ ide o právne vzťahy so spotrebiteľmi, táto voľba práva platí len v rozsahu, v akom nie je odvolaná ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ svoj obvyklý pobyt.

Ak zákazník nemá všeobecnú súdnu príslušnosť v Nemecku, je miestom príslušnosti súdu pre všetky právne spory miestne príslušný všeobecný súd zákazníka.

Prevádzkovateľ trhoviska si vyhradzuje právo previesť všetky alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie strany. Prevádzkovateľ trhoviska o tom bude informovať predajcu dva týždne pred plánovaným prevodom.

Ak dôjde medzi prevádzkovateľom trhoviska a zákazníkom k spotrebiteľskému sporu súvisiaceho so zmluvou, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník na Slovensku a v Českej republike podať návrh na mimosúdne urovnanie takéhoto sporu príslušnému zmierovaciemu orgánu na riešenie spotrebiteľských sporov.

Na Slovensku

Slovenská obchodná inšpekcia

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Slovensko

E-mail: ars@soi.sk; adr@soi.sk

Telefónne čísla: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

Fax: +421 (0)2/53 41 49 96

Okrem toho má spotrebiteľ podľa slovenského zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov k dispozícii nasledujúce alternatívy: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

V Českej republike

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 44 110 00 Praha 1 Česká republika E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Podľa platnej legislatívy je prevádzkovateľ trhoviska povinný informovať spotrebiteľov o existencii európskej platformy na riešenia sporov online, ktorú je možné využiť na urovnanie sporov bez potreby zapojenia súdu. Za zriadenie platformy je zodpovedná Európska komisia. Odkaz na Európsku platformu na riešenie sporov online nájdete tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Prevádzkovateľ trhoviska v Nemecku nie je ochotný a ani povinný zúčastniť sa na mimosúdnom zmierovacom konaní pred zmierovacím orgánom podľa zákona o riešení spotrebiteľských sporov.