Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Pravidlá

Úplné znenie pravidiel súťaže


“Kaufland Bottle Challenge“

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži „Kaufland Bottle Challenge“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku.  

Usporiadateľ súťaže:

Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“).


Telefón: 02/49 59 02 00
E-mail: facebook@kaufland.sk

Súťaž sa riadi podmienkami a pravidlami upravenými v tomto štatúte.

1. Účasť v súťaži
Súťaže sa zúčastňuje súťažná dvojica rodič-dieťa. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci - rodič. Súťažiacim-rodičom sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba, ktorá má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov (súťažiaci-dieťa) a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Má sa za to, že súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára so súťažným videom pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže Kaufland Bottle Challenge na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže                                                                               

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si Kaufland vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

3. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním svojho súťažného videa na tému Bottle Challenge do komentára pod ktorýkoľvek zo súťažných príspevkov spoločnosti Kaufland týkajúcich sa súťaže, zverejnený na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland počas trvania súťaže (súťažné príspevky sú označené hashtagom #kauflandb0ttle). Súťažiaci súťaží s vlastným autorským videom, pričom obsahom videa musí byť úspešné predvedenie triku Bottle Challenge dieťaťom spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa v zmysle súťažného zadania (to znamená, že v rámci videa musia vystupovať obaja – rodič aj dieťa, pričom trik Bottle Challenge musí úspešne predviesť aspoň jeden z nich, t. j. dieťa alebo rodič). Video musí byť pridané z profilu rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý spĺňa vekové podmienky pre vytvorenie konta na Facebooku. Videá, ktorých obsah je v rozpore s platnými právnymi predpismi, pravidlami súťaže a/alebo dobrými mravmi, nesmú byť zverejňované. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vymazať komentáre obsahujúce takéto videá a vylúčiť ich zo súťaže. Pripojením videa vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži, je autorom zaslaného videa, a že jeho zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak zverejnením videa súťažiaci poruší práva tretích osôb, nesie za prípadný zásah do práv iných zodpovednosť výlučne súťažiaci, ktorý video zverejnil.

Súťaž trvá kontinuálne v čase od 7.8.2018 od 10.00 h do 26.8.2018 do 24.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Súťaž a súťažné videá účastníkov v komentároch zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky Kauflandu. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

4. Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktorí počas trvania súťaže  v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú podľa bodu 3 pravidiel komentár pod niektorý z príspevkov spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook. Zo všetkých komentárov budú náhodne vyžrebovaní pätnásti výhercovia. Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz (t. j. prostredníctvom jedného súťažného videa). Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Výhercovia budú informovaní do piatich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou Kaufland formou komentára pri ich súťažných komentároch na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk do 7 kalendárnych dní od oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovné výhry:

15 x iPhone 7

Všetky výhry budú určené podľa vlastného výberu usporiadateľa a môžu sa čiastočne líšiť od výhier uvedených počas komunikácie súťaže.
Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry presahujúce výšku 350 EUR podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

7. Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

8. Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Účasťou v súťaži (t. j. pridaním komentári pod príspevkom spoločnosti Kaufland týkajúceho sa súťaže Kaufland Bottle Challenge vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia(uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

9. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť Kaufland.

V Bratislave, dňa 7.8.2018