Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.
Chcete zmeniť predajňu?
Zmeniť
Vaša predajňa Kaufland

Naposledy zvolená predajňa

Pravidlá

Podmienky účasti na súťaži
“Nerieš. Postaráme sa.“


K účasti na súťaži „Nerieš. Postaráme sa.“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku.
Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalšie bližšie detaily sú uvedené nižšie)
Telefón: 02/49 59 02 00
E-mail: facebook@kaufland.sk
Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: , Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava, IČO: 35790164, IČ DPH SK2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom:  Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35788542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, a táto koná prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).
Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť
Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaca. Súťažiacou sa môže stať každá fyzická osoba - žena, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaca“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výherkyne výhry tak, že ju vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu (ďalej aj ako „zástupca“), čo títo potvrdia súhlasom s účasťou na súťaži. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaca mladšia ako 18 rokov alebo súťažiaca, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jej zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zástupca súťažiacej preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiacej totožnosť. Ak je výherkyňa neplnoletá alebo nie je oprávnená na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaca potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže Nerieš. Postaráme sa.  na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaca týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčené zamestnankyne usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnankyňa usporiadateľa súťaže alebo jej blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiacej do omylu odovzdaná neoprávnenej výherkyni, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnená výherkyňa je povinná predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu. Kaufland má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaca poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčená. Ak súťažiaca nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradnú výherkyňu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže
V prípade, že súťažiaca poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo na jej vylúčenie zo súťaže. Každá súťažiaca sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiacej si Kaufland vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacu zo súťaže.
3. Priebeh a realizácia súťaže
Súťažiaca vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. V komentári súťažiaca odpovie na súťažnú otázku: „Čo je pre teba dokonalý relax?“
Súťaž trvá v čase od  15.5.2018 od 8.00 h do 17.5.2018 do 12.00 h. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.
Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníčok zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky Kauflandu. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

4. Žrebovanie výherkyne
Žrebovanie výherkyne sa uskutoční v sídle usporiadateľa do 1 pracovného dňa od ukončenia súťaže zo všetkých súťažiacich, ktoré v termíne od 15.5.2018 od 8.00 h do 17.5.2018 do 12.00 h v súlade s týmito podmienkami súťaže pridajú podľa bodu 3 pravidiel komentár s odpoveďou pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook. Zo všetkých takýchto odpovedí bude náhodne vyžrebovaná jedna výherkyňa. Výherkyňa bude informovaná bezprostredne po uskutočnení žrebovania spoločnosťou Kaufland formou komentára pri súťažnom komentári na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Ak sa výherkyňa neprihlási spoločnosti Kaufland na e-mail: facebook@kaufland.sk do 1 kalendárneho dňa od oznámenia informácie o výhre, zanikne jej nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradnú výherkyňu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výherkyňou. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhra
Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá v súťaži nasledovnú výhru:
1 x VIP vstup na luxusný event pre 2 osoby dňa 22. mája od 13.00 – 16.00 hod. v ZION SPA PREMIUM, hotel Sheraton, Pribinova 12, Bratislava
Výhra zahŕňa ubytovanie s raňajkami na 1 noc (22.05. – 23.05.) a VIP vstup na podujatie.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherkyňa nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Vyhlasovateľ má právo výhru výherkyni súťaže neodovzdať v prípade, ak výherkyňa súťaže nesplnila alebo porušila niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže
Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti  alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä, nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

7. Ostatné
Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou Kaufland podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti Kaufland a na webovej stránke www.kaufland.sk.

8. Ochrana osobných údajov
Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Kaufland. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok spoločnosti Kaufland týkajúci sa súťaže Nerieš. Postaráme sa.) vyjadruje súťažiaca súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) dáva Kauflandu súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“), poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na internet@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výherkyne bezodkladne vymazané.
Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiacu, že poskytnutie osobných údajov súťažiacou je dobrovoľné. Súťažiaca, ktorá poskytla osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnená ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaca zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú jej známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bola poučená o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bola poučená o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kaufland.sk). Účasťou v súťaži súťažiaca taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výherkyňou výhry. Údaje poskytnuté súťažiacou môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaca, ktorá poskytla usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o nej  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.
Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

9. Upozornenie
Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastníčka súťaže poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť Kaufland.

V Bratislave, dňa 15.5.2018